Archive for novembris, 2013

Ūdens apgāde Pļavas, Vasarnīcu un Lauku ielā

Pirmdiena, novembris 25th, 2013

Šī gada 11.novembrī Saulkrastu novada domē tika saņemti vairāku privātpersonu un biedrības „Dzīvo Saulkrastos” iesniegumi par ūdensapgādes pārtraukumu Pļavas Vasarnīcu un Lauku ielās, kur iedzīvotājiem bez iepriekšēja brīdinājuma tika pārtraukta ūdensapgāde, ko līdz 2013.gada 1.novembrim nodrošināja Ceļu būves firma SIA „Binders”, pievadot iedzīvotājiem ūdeni pa pašu iedzīvotāju līdzekļiem izbūvētiem ūdensvadiem.
Saskaņā ar saņemto informāciju, Pļavas, Vasarnīcu un Lauku ielu iedzīvotājiem līdz 2013.gada 1.novembrim pa ūdensvada tīkliem, kas vēsturiski tika izbūvēti pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika piegādāts tehniskais ūdens. Apzinot situāciju, tika noskaidrots, ka Saulkrastu būvvaldē nav iesniegti iepriekš minēto ūdensvada tīklu izbūves dokumenti, tostarp tehniskais projekts vai izbūves shēma ar pieslēgumu vietām, līdz ar to būvniecības process nav veikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Tādejādi nav iespējams gūt patiesu priekšstatu par faktisko ūdensvada tīklu stāvokli un atbilstību Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, ūdensvada tīklu pievienošana pilsētas ūdensvada tīkliem ir iespējama tikai tādos gadījumos, kad ir veiktas nepieciešamās pārbaudes un ir gūts patiess priekšstats par ūdensvada tīklu izbūves shēmu un faktisko tehnisko stāvokli.
Jāpievērš uzmanība, ka ceļu būves firma SIA „Binders” brīdināja iedzīvotājus par plānoto ūdensapgādes pārtraukšanu, nosūtot paziņojuma vēstuli par plānotu ūdens padeves pārtraukšanu, sākot no 2013.gada 1.novembra. Paziņojuma vēstulē tika norādīts, ka iedzīvotāji ir aicināti pieteikties ūdensapgādei no Saulkrastu pilsētas ūdensvada.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir saņēmis Saulkrastu novada domes rīkojumu, veikt centrālā pilsētas ūdensvada un Pļavas ielā esošā iedzīvotāju ūdensvada savienojuma izbūvi, uzstādot jaunu aku un ūdens patēriņa skaitītāju, saskaņā ar kura rādījumiem ir iespējams veikt norēķinus par faktiski patērētā ūdens daudzumu. Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti, pilnvarot vienu personu iedzīvotāju vārdā noslēgt līgumu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par ūdens piegādi Pļavas, Lauku un Vasarnīcas ielu iedzīvotāju izbūvētajā ūdensvada tīklā.
Saskaņā ar 2012.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” III. nodaļas noteikumiem, pilnvarotā persona, noslēdzot iepriekš minēto līgumu, iegūst pakalpojumu lietotāja statusu, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti savstarpēji civiltiesiskā kārtā vienoties par ūdens lietotāju izdevumu sadali starp lietotājiem, atbilstoši līdzšinējai kārtībai.

Mainās norēķinu kārtība par pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Ceturtdiena, novembris 7th, 2013

Sākot ar šī gada 1.oktobri ir veikti grozījumi Ministru Kabineta noteikumos „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
Turpmāk, pamatojoties uz 17.punktu,par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un būs jānorēķinās par atsevišķu īpašumu, tātad dzīvokli, nevis pēc dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaita, kā tas bija iepriekš.
Savukārt 19.punkts nosaka, ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot avārijas un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, kas nozīmē, ka tiek aprēķināta starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāju rādījumu un iedzīvotāji ūdens skaitījumu rādījumu. Turpmāk izveidojošos izveidojušos starpību sadalīs uz atsevišķiem īpašumiem, t.i., dzīvokļiem.
Tātad maksu par pakalpojumiem vairs neaprēķinās, ņemot vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, bet gan atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ņemot vērā, ka nav iespējams noteikt, cik personu dzīvoklī dzīvo. Tas nozīmē, ja dzīvojamā mājā ir 20 dzīvokļi, šos izdevumus izdalīs uz 20 dzīvokļiem.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbinieki tuvāko mēnešu laikā, līdz 2014. gada janvārim, veiks visu apsaimniekošanā esošo dzīvokļu apsekošanu un informācijas apkopošanu.
Tomēr, jāņem vērā, ka 19.punktā minēto ūdens patēriņa sadales kārtību nepiemēros, bet ūdens patēriņa starpību sadalīs atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:
• kuri, nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šāds pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļu īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav plombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Tas nozīmē, ka, sākot ar 2014.gada janvāri, par kopējo mājas ūdens skaitītāju rādījumu un dzīvokļu skaitījumu rādījumu aprēķināto starpību būs jāmaksā noteikumus neizpildījušo dzīvokļu īpašniekiem.