Archive for janvāris, 2014

Aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Ceturtdiena, janvāris 16th, 2014

Pakalpojumu sniedzējs SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešami pieslēgumi pie jaunajiem tīkliem, vērsties ar iesniegumiem SKS, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus pieslēgumu izbūvei. Tuvāka informācija pa tālruni 67951361.
Pagājušā gada nogalē pieņemti ekspluatācijā ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas aptver visu Saulkrastu novadu. Līdz ar to noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”. Daļa tīklu ir izbūvēti no jauna, tostarp veikta pilsētas dzeramā ūdensvadu tīklu un pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana, tajā skaitā izbūvēti kanalizācijas spiedvadi un sūkņu stacijas.
Tāpat SKS aicina iedzīvotājus vērsties ar iesniegumiem savlaicīgi, lai iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem un pastāvīgai pozitīvai gaisa temperatūrai, varētu sākt būvniecības darbus.

Mainījusies ūdens patēriņa sadales kārtība

Trešdiena, janvāris 15th, 2014

Kā jau iepriekš informējām, ir mainījusies kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punktu turpmāk, ja būs izveidojusies starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot avārijas un remontā nopludināto ūdens daudzumu, veiks ūdens patēriņa pārrēķinu. Tas nozīmē, ka tiks aprēķināta starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un iedzīvotāju nodotajiem ūdens skaitītāju rādījumiem. Izveidojošos starpību sadalīs uz atsevišķiem īpašumiem, t.i., dzīvokļiem.
Jāatgādina un jāuzsver, ka 19.punktā minēto ūdens patēriņa sadales kārtību nepiemēros, bet ūdens patēriņa starpību sadalīs atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:
• kuri, nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šāds pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļu īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav plombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Uzmanību! Par kopējo mājas ūdens skaitītāju rādījumu un dzīvokļu skaitījumu rādījumu aprēķināto starpību būs jāmaksā noteikumus neizpildījušo dzīvokļu īpašniekiem. Šī summa tiks norādīta SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) sastādītajā apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķinā, sākot ar š.g. februāri.

Kopš pagājušā gada novembra SKS, iepriekš informējot dzīvokļu īpašniekus, ir veicis dzīvokļu ūdensskaitītāju apsekošanu daudzdzīvokļu ēkās, kas atrodas SKS apsaimniekošanā. Ir sastādīti akti par ūdensskaitītāju neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. SKS aicina iedzīvotājus veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu izveidojušos trūkumus.