Archive for jūnijs, 2015

Saulkrastos tiek nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens

Piektdiena, jūnijs 19th, 2015

Lai iegūtu neatkarīgu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē maija beigās Veselības inspekcija veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novadā Saulkrastu vidusskolā.
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tādejādi apliecinot, ka Saulkrastos iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens. Ūdens piegādi un ar to saistītos pakalpojumus Saulkrastu novadā nodrošina SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS). SKS atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes monitoringam pārbaudes veic katru gadu reizi ceturksnī.
Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties SKS interneta vietnē www.komunalserviss.lv sadaļā Ūdens apgāde un kanalizācija.

Turpinās mājsaimniecību pieslēgšana jaunizbūvētajiem tīkliem

Pirmdiena, jūnijs 8th, 2015

Vairākus gadus Saulkrastos norisinājās plaši ūdenssaimniecības uzlabošanas būvdarbi – veikta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas paplašināšana. 2013.gada nogalē ekspluatācijā tika nodoti jaunizbūvētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli.
Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, mājsaimniecībām ir iespēja izmantot tīru dzeramo ūdeni un centralizētās kanalizācijas priekšrocības – iedzīvotājiem uzlabojas sadzīves kvalitāte, samazinās mājsaimniecības izmaksas, tiek saudzēta apkārtējā vide un, kas nav mazsvarīgi, paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.
Saulkrastietis un iniciators parakstu vākšanai pieslēgšanai pilsētas komunikācijām Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs Dr.Sc.Ing. Aivars Cers jautāts par pieredzi īpašuma pieslēguma veikšanai maģistrālajam tīklam norāda, ka ierīkošanas darbi notikuši bez liekas kavēšanās. ”Iesniedzu iesniegumu, operatīvi saņēmu pieslēguma tehniskos noteikumus, pieslēguma shēmu un piedāvājumu par darbu izmaksām. Parakstīju līgumu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) un būvdarbi varēja sākties”, stāsta A.Cers. „Tagad man tikai jānolasa ūdens skaitītāju rādījumi un jānosūta tos komunālservisam. Ja piemirstās, tad tiek atsūtīts atgādinājums. Pieslēgumam ir daudz plusu: uzlabojas apkārtējā vide, netiek piesārņota grunts, un protams, palielinās īpašuma vērtība. Ir arī tīri sadzīviski ieguvumi, piemēram, nav jāizmanto asinizācijas mašīnas pakalpojumi. Tas mēdz būt apgrūtinoši aukstas ziemas vai lietainā laikā, nemaz nerunājot par aromu, kas izplatās izsūknēšanas procesa laikā”, saka A.Cers.
Apsverot pieslēguma ierīkošanu, parasti vislielākās pārdomas un bažas ir par izmaksām un tehnisko dokumentu sakārtošanu.
„Tas neprasa daudz laika un izmaksas nav milzīgas. Ja ir iespēja pieslēgties izbūvētajiem tīkliem, būtu neracionāli to nedarīt. Jau gadu mūsu māja ir pieslēgta pie centralizētās kanalizācijas un esam izjutuši papildus ērtības – esot prombūtnē nav jāzīlē, vai ģimenei būs jāsauc asinizācijas mašīna vai ne, tuvējais notekgrāvis vasarā nu ir sauss. Ziemā nav jāatkaļ no ledus kanalizācijas akas vāks, lai to varētu pacelt un izsūkt saturu. Pie temperatūrām zem -15°C ir bijuši gadījumi, kad mucas mašīnai sasalst sūknis un nav iespējams izsūkt. Tas viss tagad ir pagātnē. Jāsaprot, ka viss ieguldītais nekur nepazudīs, tās būs papildus ērtības. Tā pat kā telefons vai internets, peļņu tie nenes, bet atvieglo mūsu dzīvi. Cik cilvēks būs motivēts sava īpašuma uzlabošanā, tik arī notiks”, uzsver A.Cers.
Saulkrastu poliklīnikas ārsts Aivars Bērziņš, kura īpašums arī pieslēgts jaunizbūvētajam tīklam, ir apmierināts ar izdarīto izvēli. „ Pieslēguma darbi noritēja raiti, gan dokumentu sakārtošana, gan pati ierīkošana. Nekādi dokumentu kalni nebija jākārto. Noslēdzu līgumu ar komunālservisu, nokārtoju visus pārējos nepieciešamos dokumentus un darbi notika. Īpašumā izraka tranšeju, ievietoja caurules, izveidoja kontrolakas un uzstādīja ūdens skaitītājus. Esmu apmierināts par šo lēmumu. Mazāk ikdienišķu rūpju – nav jāsauc muca, nav jādomā par citām ar šķidro atkritumu izvešanu saistītām sadzīviskām un tehniskām lietām, ” atzīst A.Bērziņš.
SKS vadītājs Guntars Ozoliņš ir gandarīts, ka projekta realizācijas rezultātā, paplašinot sadzīves kanalizācijas sistēmu un izveidojot jaunus pieslēgumus, ir uzlabojies apkārtējās vides stāvoklis, jo samazinājies notekūdeņu noplūdes no individuālajām notekūdeņu uzkrāšanas tvertnēm, kā arī no nekvalitatīvi izbūvētām lokālām attīrīšanas iekārtām. „Jau pagājušā gadā veikti vairāk par 50 pieslēgumiem kanalizācijas tīkliem. Izsniegti vairāk nekā 150 tehniskie noteikumi ar pieslēguma skicēm. Arī šogad turpinās iedzīvotāju interese par kanalizācijas pieslēgumiem,” norāda G.Ozoliņš.
Kopumā pie maģistrālajiem tīkliem Saulkrastos ir iespēja pieslēgties vairāk nekā 400 mājsaimniecībām. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem SKS. Tuvāka informācija pieejama zvanot pa tālruni 67951361.
Līdz ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nodošanu ekspluatācijā noslēdzās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”. Kopumā tika izbūvēti 21 362 m kanalizācijas tīklu, un 10 759 m ūdensvada tīkla, kā arī rekonstruētas divas un izbūvētas 11 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Pārtraukta ūdens padeve

Ceturtdiena, jūnijs 4th, 2015

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka tehnisku iemeslu dēļ Zvejniekciemā Bērzu alejā uz laiku pārtraukta ūdens padeve. Tuvākā ūdens ņemšanas vieta k.n. Zvejniekciems. Vairāk informācija pa tālr. 28638505.