Archive for oktobris, 2016

Kā pieslēgties jaunajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam?

Sestdiena, oktobris 29th, 2016

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina zemes gabalu īpašniekus, līdz kuru gruntsgabalu robežām ir izrakti ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadi, pieslēgties vienotajam dzeramā ūdensvadu un kanalizācijas tīklam.
Lai pievienotos ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:
1. Tehnisko noteikumu izstrāde
Inženiertīklu izbūves ierosinātājs klātienē vai elektroniski iesniedz iesniegumu (paraugs pieejams http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts )SKS Liepu ielā 3, pievienojot sekojošus dokumentus:
• zemesgrāmatu apliecības kopija,
• zemes robežu plāna kopija,
• būves inventarizācijas lietas pagraba un/vai 1.stāva plāna kopija.

2. Tehniskās shēmas izstrāde
SKS veic tehniskās shēmas izstrādi. Ja tehniskā shēmai nepieciešami nestandarta risinājumi, tīklu izbūves ierosinātājam jāvienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi.

3. Tehniskās shēmas saskaņošana
SKS veic tehniskās shēmas saskaņošanu un apstiprināšanu Saulkrastu būvvaldē.

4. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei
Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

5. Inženiertehnisko tīklu būvniecība un nodošana ekspluatācijā
Inženieru tīklu izbūves ierosinātājs pats par saviem līdzekļiem veic būvdarbus. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams SKS atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

6. Līguma noslēgšana ar SKS par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas, jāvēršas pie SKS speciālistiem, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

Papildus informācija pa tālruni 67951361.

Pieejamas apsaimniekošanas tāmes

Pirmdiena, oktobris 24th, 2016

Informējam, ka sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļā Apsaimniekošana pieejamas SIA “Saulkrastu komunālserviss” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas tāmes 2017.gadam.

Veikti ielu un ceļu remontdarbi

Ceturtdiena, oktobris 20th, 2016

Oktobra sākumā tika pabeigti plānotie grants šķembu ceļu remontdarbi, kuru laikā tika planēts un noblīvēts esošais ceļa segums, nodrošinot ūdens atvadi no ceļu klātnes, tostarp noņemot lieko apaugumu un grunti un izbūvējot teknes, kā arī 10 cm biezumā izbūvēts grants šķembu maisījuma segums.
Ceļu remontdarbi notika Zvejniekciemā – Jūras prospektā, Bebru ielā, Meža prospektā, Akmens un Draudzības ielas krustojumā, Augļu ielā, Vizbuļu ielā un ceļā „Dzenīši”, Saulkrastos – Sīkā ielā, Nometņu ielā, Noliktavas un Pērses ielās un vairākās dārzkopības sabiedrību „Jubileja”, „Gaisma”, ”Priedes”, „VEF Biķernieki”, „Pabaži” un „Banga” ielās.
Kopumā remontdarbi tika veikti 13436.50 m2 platībā un vairāk nekā 4km garumā.
Darbus veica SIA „Limbažu ceļi”, kas uzvarēja iepirkuma procedūras kārtībā izsludinātajā konkursā. Darbu kopējās izmaksas 53 702,39 eiro.