Archive for jūlijs, 2017

Atgādinām par iespēju pieslēgties vienotajam dzeramā ūdensvadu un kanalizācijas tīklam

Pirmdiena, jūlijs 31st, 2017

Atgādinām un aicinām zemes gabalu īpašniekus, līdz kuru gruntsgabalu robežām ir izrakti ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadi, pieslēgties vienotajam dzeramā ūdensvadu un kanalizācijas tīklam.
Lai pievienotos ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:
1. Tehnisko noteikumu izstrāde.
Inženiertīklu izbūves ierosinātājs klātienē vai elektroniski iesniedz iesniegumu (paraugs pieejams http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts )SKS Liepu ielā 3, pievienojot sekojošus dokumentus:
• zemesgrāmatu apliecības kopija,
• zemes robežu plāna kopija,
• būves inventarizācijas lietas pagraba un/vai 1.stāva plāna kopija.

2. Tehniskās shēmas izstrāde.
SKS veic tehniskās shēmas izstrādi. Ja tehniskā shēmai nepieciešami nestandarta risinājumi, tīklu izbūves ierosinātājam jāvienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi.

3. Tehniskās shēmas saskaņošana.
SKS veic tehniskās shēmas saskaņošanu un apstiprināšanu Saulkrastu būvvaldē.

4. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei.
Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

5. Inženiertehnisko tīklu būvniecība un nodošana ekspluatācijā
Inženieru tīklu izbūves ierosinātājs pats par saviem līdzekļiem veic būvdarbus. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams SKS atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

6. Līguma noslēgšana ar SKS par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas, jāvēršas pie SKS speciālistiem, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
Papildu informācija pa tālruni 67951361.

Notiek ielu remonts

Trešdiena, jūlijs 5th, 2017

Kopš jūnija beigām pašvaldības teritorijā ir uzsākti ielu un ceļu būvdarbi. Būvdarbu veicējs SIA “Limbažu ceļi” veic ielu un ceļu sagatavošanas darbus (greiderēšanu), lai uzsāktu ceļu atputekļošanu. Tāpat notiks ūdens noteku un lūku pārsedžu uzstādīšana vai nepieciešamības gadījumā to nomaiņa. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar līgumā noteikto darbu kalendāro grafiku. Plānots, ka būvdarbus pabeigs augusta beigās.
Dubultā virmas apstrāde ar 10 cm dolomīta šķembu profila labošanu tiek veikta:
• Brāļu Kaudzīšu ielā no asfalta seguma līdz Zītaru ielai;
• Zītaru ielā no Brāļu Kaudzīšu ielas līdz Vītiņu ielai;
• Parka ielā visā garumā;
• Limbažu ielā visā garumā;
• Saulgriežu ielā no Limbažu ielas līdz novada robežai;
• Akmeņu ielā no asfalta seguma līdz Celtnieku ielai;
• Stirnu ielā no A.Kalniņa ielas līdz bērnudārza stāvvietai;
• Loka ielā (kooperatīvā Zeme) no asfalta seguma līdz 10 metriem aiz 4.līnijas;
• četras sānu iebrauktuves kooperatīvā Zeme.
Vienkārtas virsmas apstrāde tiks veikta Viļa Lāča ielā no vecās pārbrauktuves līdz ceļa sadalījumam.
Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!