Archive for aprīlis, 2019

Ūdens padeves pārtraukums Saulkrastu centrā 12.04.2019.

Ceturtdiena, aprīlis 11th, 2019

Šodien, 12.04.2019., laika posmā no plkst. 13 līdz 17 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Saulkrastu centrā, lai varētu pabeigt centralizētā ūdensvada remontdarbus.

Ūdens padeve tiks pātraukta Ainažu ielā 1, 3, 5, 6, 6C, 9, 10, 13, 13A, 13B, 18, 20, 24A, L.Paegles ielā 2, Raiņa ielā 7, Smilšu ielā 1, 1A, 8, 8A, 10.

11.04.2019., veicot Bīriņu ielas remontdarbus, tika sabojāts pilsētas centralizētais ūdensvads, tāpēc Saulkrastu centrā klientiem tika pārtraukta dzeramā ūdens padeve, lai varētu novērst ūdensvada avāriju, ūdens padeve tika atjaunota plkst.17

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Aprīlī notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Otrdiena, aprīlis 9th, 2019

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju ar hloru.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.
Informējam, ka šogad pirmā hlorēšana tiks uzsākta 23.aprīlī un turpināta līdz 10.maijam.
Nākamā dezinfekcija plānota šī gada oktobrī.

Veikti grunts un gruntsūdeņu izpētes darbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā

Pirmdiena, aprīlis 8th, 2019

Ņemot vērā to, ka katru gadu aktualizējas jautājums par rudens lapu, nopļautās zāles un sauso zaru nodošanas iespējām novadā un, atsaucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, ir izvēlēta laukuma vieta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Ozolu ielā 23, Zvejniekciemā.
Lai ierīkotu laukumu, kur šādus – bioloģiski noārdāmos materiālus izvietotu, izvēlētai vietai ir jāatbilst normatīviem aktiem un Valsts vides dienesta (VVD) prasībām. 2019.gada sākumā SIA “Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar SIA “Vides Konsultāciju Birojs” veica grunts un pazemes ūdeņu izpēti, lai novērtētu potenciālu grunts un gruntsūdens sanācijas darbu nepieciešamību teritorijas turpmākai ekspluatācijai.
Izpētes rezultātā konstatēts, ka grunts un gruntsūdeņi nav piesārņoti, t.i., tajā nav atrasts naftas produktu, smago metālu vai hlorganisko savienojumu piesārņojums.
Kā atzīmē izpētes veicēji, gruntsūdenī ir nelieli specifiski piesārņojuma elementi, kas raksturīgi sadzīves kanalizācijas notekūdeņu infiltrācijai gruntsūdeņos, un izveidojušies vēsturiski, tomēr tas nerada tiešu apdraudējumu veselībai un atklātām ūdenstilpnēm, kā arī jebkāda veida teritorijā esošo iekārtu un pielietoto tehnoloģisko procesu modernizācija labvēlīgi ietekmēs vides kvalitāti nākotnē.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” saņemtos izpētes rezultātus ir iesniedzis VVD, lai saņemtu tehniskos noteikumus laukuma projektēšanai. Ja VVD izsniegs izpildāmus tehniskos noteikumus, tiks pasūtīts tehniskais projekts.
Zaļo atkritumu laukumu uzņēmums varēs izbūvēt, tiklīdz tiks sakārtota dokumentācija un tiks piešķirts nepieciešamais finansējums.

Apstiprināts SIA „Saulkrastu komunālserviss” pagājušā gada pārskats

Piektdiena, aprīlis 5th, 2019

Saulkrastu novada domes sēdē 27. martā tika apstiprināts SIA „Saulkrastu komunālserviss” gada pārskats. Pārskata periodā sabiedrība turpinājusi darboties četrās galvenajās darbības jomās: dzeramā ūdens ieguve, pārvade un tirdzniecība, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, dzīvojamo ēku apsaimniekošana un ielu un ceļu uzturēšana.
Apkopojot rādītājus un salīdzinot tos ar 2017. gadu, pagājušajā gadā klimatisko laika apstākļu – karstās un sausās vasaras – dēļ palielinājies klientiem nodotais dzeramā ūdens apjoms, tādējādi palielinājies arī savākto notekūdeņu apjoms. Attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu daudzums samazinājies, jo 2017. gadā bija ilgstoši lietus periodi.
Pagājušajā gadā pārdotās siltumenerģijas rādītāji ir gandrīz vienādi ar 2017. gada statistiku. Rādītājus būtiski ietekmē laika apstākļi un atsevišķu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana. Šobrīd uzņēmums apsaimnieko 17 dzīvojamā mājas.
Pagājušā gada vasarā uzsākta Zvejniekciema katlumājas modernizācija projektā „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”. Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projekta laikā uzstādīts šķeldas apkures katls un rezerves – kokskaidu granulu apkures – katls. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi.
2018. gada finanšu rezultātus visvairāk ietekmēja kurināmā izmaksu pieaugums gan kokskaidu granulu, gan akmeņogļu cenas sadārdzinājuma dēļ.
2018. gadā tika uzsākti būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”, kurā plānots izbūvēt jaunus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un jaunas kanalizācijas sūknēšanas stacijas. Projekta būvdarbi tiks turpināti līdz 2021. gadam. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi un samazināt piesārņojumu, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā. Plānots, ka vismaz 712 deklarētajiem iedzīvotājiem būs iespējams pieslēgties centralizētās kanalizācijas tīklam un 212 iedzīvotājiem – centralizētās ūdensapgādes tīklam.
Pagājušo gadu sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem, ko uzņēmums plāno segt no nākamo gadu peļņas. Uzņēmuma galvenie zaudējumu iemesli ir Eiropas Savienības līdzfinansēto pamatlīdzekļu nolietojums, ko nevar iekļaut pakalpojumu tarifos, katlu mājām iepirktā kurināmā izmaksu pieaugums, zemes piespiedu nomas parāda maksa, šaubīgo debitoru uzkrājumi no 2011. līdz 2017. gadam un nomainīto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana.
Uzņēmuma galvenās prioritātes turpmākajos gados: veicināt jaunu klientu interesi par viņu īpašuma piesaisti pašreizējiem un jaunajiem centralizētajiem ūdens un sadzīves kanalizācijas tīkliem, samazināt lietus notekūdeņu ieplūšanu sadzīves kanalizācijas tīklos, mērķtiecīgi novērst dzeramā ūdens zudumus, modernizēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un katlu mājas.