Archive for novembris, 2019

Neapdomīga vai pavirša rīcība var radīt centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus

Otrdiena, novembris 12th, 2019

Vēršam uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var radīt problēmas gan savam, gan kaimiņu , gan pakalpojuma sniedzēja īpašumam, ja mājās kanalizācijas sistēmā novadīs priekšmetus un sadzīves atkritumus, piemēram, tekstilizstrādājumus vai pārtikas produktus. Tie var radīt nopietnus aizsērējumus un centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus.
Saulkrastu novada domes 28.03.2012. saistošie noteikumu Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” 8.sadaļas „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība” 8.8. punkts nosaka, ka pilsētas kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt:
• notekūdeņus, kas satur cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt pilsētas kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
• nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus.
Aicinām kanalizācijas tīklus izmantot tiem paredzētajiem mērķiem un atkritumu utilizācijai izmantot atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

Paziņojums par tarifa projektu

Trešdiena, novembris 6th, 2019

SIA “Saulkrastu komunālserviss” š.g. 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1,04

1,50

44,23

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1,69

2,49

47,34

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla izmaksu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Liepu ielā 3, Saulkrastos darba laikā, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, Baiba Gražule, tālr.67951361, e-pasts: info@komunalserviss.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Saulkrastu komunālserviss” Liepu ielā 3, Saulkrastos, LV-2160, e-pasts: info@komunalserviss.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.