Aktualitātes ūdenssaimniecības attīstības projektā

14.decembris, 2012.

Ņemot vērā vairākkārtējas iedzīvotāju sūdzības par būvdarbu gaitu projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA SAULKRASTOS, ŪDENS SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS UPJU BASEINU PAŠVALDĪBĀS, 3.KĀRTA” ietvaros, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina iedzīvotājus par pamanītajām neizdarībām un problēmām saistībā ar rakšanas darbiem, vērsties pie tiešajiem būvdarbu veicējiem – būvdarbu vadītāja Saulkrastu Centra daļā Jevgēnija Doronkina tālr. 26330987,Ziemeļu daļā, Zvejniekciemā pie Eduarda Kisiļova tālr. 2923843 vai būvuzrauga Artūra Sčura tālr. 20216021.Kā arī, lai noskaidrotu vai precizētu informāciju par veiktajiem un vēl paredzamajiem kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbiem, SKS aicina zvanīt SKS Ūdensapgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītajam Bruno Veidem, tālr. 28638505.
Tā kā ūdenssaimniecības attīstības projekts ir sarežģīts, tajā skaitā tiek saņemtas gan rakstiskas, gan telefoniskas iedzīvotāju sūdzības par būvniecības darbiem, izraktajām un nesalabotajām ielām, katru nedēļu tiek organizētas darba sapulces ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem ,t.i., SKS, būvdarbu veicējiem a/s BMGS un SIA „TIKA” pārstāvjiem, kurās notiek paveikto un plānoto darbu grafiku pārbaude un saskaņošana, un apspriesti jautājumi, kas saistīti ar iedzīvotāju neapmierinātību par darbu norises gaitu. Jāatzīmē, ka SKS ne vien informē būvniekus par saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām, bet arī uzliek par pienākumu reaģēt uz katru konkrēto sūdzību un novērst nepilnības.
Lai risinātu projekta ietvaros aktualizējušās problēmas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) š.g. 11.decembrī Saulkrastu novada domē rīkoja tikšanos, kurā piedalījās VARAM pārstāvji , Saulkrastu novada domes vadība, SKS vadība un novada iedzīvotāji. Tikšanās laikā notika viedokļu apmaiņa par projekta gaitu, paveiktajiem un plānotajiem darbiem.
SKS informēja par pabeigtajiem būvdarbiem līguma „Kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas Saulkrastos”, kā arī par būvdarbiem Saulkrastu Dienvidu daļā, kas patlaban ir pārtraukti laika apstākļu dēļ. Šos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2013.gada jūnijam. Tāpat tika sniegta informācija par Ziemeļu daļā notiekošajiem būvdarbiem, kas pašlaik norisinās Ainažu ielā un Akācijas ielā. Pabeidzot darbus, būvniekiem ir jāveic būvniecības laikā izrakto brauktuvju sakārtošana, to labiekārtošanas darbi.
Kopumā projekta ietvaros tiks veikta ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecība un rekonstruēti un izbūvēti jauni ūdensvadi gandrīz 14 km garumā, jauni kanalizācijas tīkli 24 km garumā un izbūvētas 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Patlaban nodotas ekspluatācijā 3 dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli
Pabeidzot projektu Saulkrastu iedzīvotājiem tiks
• nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde;
• nodrošināta ūdens padeves drošība un nepieciešamais ūdens apjoms sistēmā;
• samazināts neuzskaitītā ūdens daudzums un samazināts ūdensapgādes tīklu avāriju risks;
• samazināts virszemes ūdens piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un skeptiķiem.
Atgādinām, ka tuvāka informācija par ūdenssaimniecības attīstības projektu pieejama SKS mājas lapā www.komunalserviss.lv sadaļā Ūdenssaimniecības attīstības projekts, kur var iepazīties ar esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izvietojumu pa ielām, šobrīd būvējamo tīklu izvietojumu un perspektīvā plānotajiem darbiem.
SKS atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina ar sapratni izturēties pret izveidojušos situāciju, un ja ir pamanītas būvnieku neizdarības, nekavējoties sazināties ar būvdarbu veicējiem.