Sastādītas nākamā gada apsaimniekošanas tāmes

15.oktobris, 2015.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informē, ka daudzdzīvokļu ēkām, kuras apsaimnieko SKS, ir sastādītas nākamā gada apsaimniekošanas tāmes. Tāmes ir pieejamas Liepu ielā 3. Tuvāka informācija pa tālr.29283625.

Notiks uzklausīšanas sanāksme par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

14.oktobris, 2015.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 27.oktobrī plkst.17.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Saulkrastos un Zvejniekciemā.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2015.gada 26.oktobrim (kontaktpersona Guntis Bērziņš, t.29459303; guntis.berzins@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA ,,Saulkrastu komunālserviss” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Paziņojums par tarifa projektu

1.oktobris, 2015.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV-2160, 2015.gada 25.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu Saulkrastos un Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)  - 64,33    Piedāvātais tarifs (bez PVN) – 71,37           Tarifa palielinājums (%) -10,9%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. martu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tai skaitā: kurināmā cenu un darbinieku atalgojuma izmaiņām un tarifa apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA ”Saulkrastu komunālserviss” telpās Liepu ielā 3, Saulkrastos, Rīgas rajonā, LV-2160, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA ”Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli Guntaru Ozoliņu, tālrunis: 67951361.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepu ielā 3, Saulkrastos, Rīgas rajonā, LV-2160, e-pasta adrese: apsaimniekošana.sks@apollo.lv, faksa Nr.: 67951817, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Pabeigti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi

26.septembris, 2015.

Lai samazinātu enerģijas zudumus siltumtrasēs, Zvejniekciemā Atpūtas ielā un Bērzu alejā tika veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi projektā „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022), kas noslēdzās šī gada septembra beigās.
Būvniecības laikā tika demontētas vecās, savu laiku nokalpojušās siltumtrases un izbūvēti jauni pazemes tīkli, tādejādi ne vien novēršot siltuma zudumus, bet arī uzlabojot apkārtējo vidi, tās vizuālo izskatu. Jaunizbūvētās siltumtrases tika pieslēgtas esošajiem māju siltumtīkliem, kā arī ir izbūvētas vairākas siltumtrašu pieslēguma vietas jauniem patērētājiem. Jaunajās siltumtrasēs būs paaugstināts spiediens, un atbilstoši normatīviem daudzdzīvokļu mājam jābūt siltummezgliem ar atdalošiem siltummaiņiem.
Kopējās rekonstruētais un izbūvētais siltumtrases garums ir 1273 m, kopējais cauruļu garums 2546 m.
Vasaras sākumā SIA „Saulkrastu komunālserviss” parakstīja līgumu ar iepirkuma procedūras kārtībā vinnējušo pretendentu SIA „SANART” par siltumtrašu rekonstrukciju un būvdarbu veikšanu.
Būvniecības darbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansētā projekta ietvaros. Līguma kopējā summa 219 953,07 eiro, no kuriem 40 % ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Kohezijas_fondsES_ar_parakstu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Uzsākta siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

9.jūlijs, 2015.

Jūlija sākumā ir uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Zvejniekciemā. Lai iedzīvotājiem samazinātu neērtības, darbi tiek plānoti pa posmiem:
• 9.jūlijs –31.jūlijs Zvejniekciema vidusskola – Atpūtas 1a – Atpūtas un Bērzu alejas ielu krustojums;
• 20.jūlijs – 24.augusts – Atpūtas un bērzu alejas ielu krustojums – Atpūtas 2b – Tallinas 7- bērzu aleja 6;
• 17.augusts – 25.septembris – Bērzu aleja 3 – Bērzu aleja 5 – katlu māja.

Šī gada pavasarī SIA “Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā” (projekta identifikācijas nr.: PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) ar SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748 par siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu.

Kohezijas_fondsES_ar_parakstu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ