Notiks siltumtrases atjaunošanas darbi

30.janvāris, 2015.

Pamatojoties ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” un v/a „Latvijas Investīciju attīstības un attīstības aģentūras” (LIAA) noslēgto līgumu, Zvejniekciemā notiks siltumtrases atjaunošanas darbi.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēti savu laiku nokalpojušie siltumtīkli Atpūtas ielā un Bērzu alejā, esošos virszemes un pazemes siltumtīklus nomainot ar jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, tās ieguldot pazemē. Kopumā tiks rekonstruētas siltumtrases 1,2 km garumā. Rekonstrukcijas darbu rezultātā tiks būtiski samazināti siltumenerģijas zudumi, avārijas un ar tiem saistīto piegādes pārtraukumu skaits, kā arī radīta iespēja jauniem pieslēgumiem nākotnē.

Kopējās ieguldījuma attiecināmās izmaksas sastāda apmēram 412 852,33 EUR, no kuriem 40%, jeb 165 140.92 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Pašlaik notiek būvdarbu iepirkuma procedūra un saskaņošana ar LIAA. Rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt šī gada jūnijā.

ES_ar_parakstu Kohezijas_fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Gaišus un priecīgus svētkus !

17.decembris, 2014.

Cerībām – zaļas egles sīkstumu,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemassvētku sniega baltumu!

SIA „Saulkrastu komunālserviss” sveic savus klientus un visus Saulkrastu novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā !

Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem

1.decembris, 2014.

1. Par atkritumu apmaksas kārtību

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka 03.11.2014. MK noteikumi Nr.675 ”Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punkts nosaka atkritumu apmaksas kārtību: ”ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, – proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam”.
Jaunā aprēķinu kārtība tiks piemērota, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

2. Par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem

Lai novērstu neprecizitātes ūdens patēriņu uzskaitē daudzdzīvokļu mājās, SIA „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānodod katra mēneša pēdējā darba dienā, darba laikā.

Pārējā laikā rādījumi netiks pieņemti!

Atgādinām, ka norēķinu kārtība atbilstoši MK noteikumiem:

19. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.
19.1 Šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):
19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Mājās, kurās ar kopsapulces lēmumu ir noteikta sava norēķinu kārtība, tiks saglabāta iedzīvotāju noteiktā kārtība.

Aicina darbā apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītāju

1.decembris, 2014.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” aicina darbā apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītāju.

Galvenie darba pienākumi:
• Nodrošināt un organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem;
• Nodrošināt un organizēt siltumapgādes pakalpojumus;
• Organizēt cenu aptaujas, organizēt līgumu slēgšanu un uzturēt sadarbību ar apsaimniekošanas un uzturēšanas nepieciešamo pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. sagatavot tam visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
• Izstrādāt dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmes, energoefektivitātes stratēģiju;
• Vadīt un organizēt pakļautībā esošu darbinieku darbu;
• Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanas jautājumos;
• Kontrolēt darbu izpildes kvalitāti un to uzraudzību;
• Pārvaldīšanas plānu, līgumu, vienošanos, protokolu un atskaišu sagatavošana.
Prasības pretendentam:
• Darba pieredze vadības jomā, līdzīgā amatā;
• Darba pieredze nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, apsaimniekošanas vai būvniecības nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu apjoms – augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2),
• Augstākā izglītība (vēlams tehniskajās zinātnēs);
• Praktiskas iemaņas īpašuma apsaimniekošanā, celtniecības un remonta darbos un siltumapgādē;
• Orientēšanās normatīvos aktos par pašvaldības saimniecisko darbību;
• Augsta atbildības izjūta, saskarsmes kultūra, spēja pielāgoties, precizitāte, mērķtiecība, spēja patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
• Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
• Pieredze projektu realizēšanā;
• Zināšanas un izpratne par nekustamā īpašuma tirgus darbības un attīstības tendencēm;
• Labas datorlietotāja iemaņas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Informācija amata kandidātiem:
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām sūtīt pa pastu: Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai e-pastu: guntars.sks@apollo.lv (ar norādi “Siltumapgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītāja amatam”), līdz š.g. 23.decembrim.
Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26529380.

Izbūvēts ūdensvada pievads

3.novembris, 2014.

Š.g. oktobrī SIA ”Saulkrastu komunālserviss” pabeidza ūdensvada pievada izbūves darbus Zvejniekciema kultūras namam. Ūdensvada pievads tika izbūvēts no Atpūtas ielas un Bērzu alejas krustojuma līdz kultūras nama aizmugurējai sienai. Tā kopējais garums ir 186 m. Jaunizbūvētais ūdensvada pievads nodrošinās tīru un kvalitatīvu dzeramā ūdens padevi, tostarp nodrošinot arī ugunsdzēsības prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi.
Līdz ar jaunā ūdensvada izbūvi, kas atrodas ārpus kultūras nama, nākamajā gadā būs nepieciešams rekonstruēt iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.
Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu operatīvu ugunsdzēsēju darbu, uz jaunā ūdensvada pievada pie Zvejniekciema kultūras nama ir uzstādīts virszemes ugunsdzēsības hidrants.