Par padarīto 2011. gadā

13.janvāris, 2012.

2011. gads SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) darbībā bija ražens pēc padarīto darbu apjoma, tajā pat laikā atbildīgs un sarežģīts. Tāpat kā iepriekšējos gados, tika pildīti SKS pamatdarbības uzdevumi – īstenota māju apsaimniekošana, nodrošināta siltumapgāde ēkās, liels darbs paveikts ūdenssaimniecības sakārtošanā, kā arī turpināti labiekārtošanas darbi.

Vasaras vidū, pamatojoties uz darbu izpildes grafika neievērošanu un nekvalitatīvi veiktajiem kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem Saulkrastos un Zvejniekciemā, SKS pārtrauca līgumu ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering”. Tika izsludināta un realizēta jauna iepirkuma procedūra, tajā skaitā pamatojoties uz likumdošanā noteiktajām prasībām sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju veikti apjomīgi dokumentu saskaņošanas un apstiprināšanas darbi.

2011. gadā SKS apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām īstenoti nozīmīgi uzlabojumi siltumapgādes nodrošināšanā un dzīvojamo ēku uzturēšanā. Lai samazinātu siltuma patēriņu, ēkām Bīriņu ielā 1 un L.Paegles ielā 8 tika nosiltināti bēniņu pārsegumi, kā arī šo māju bēniņos apkures cauruļvadiem nomainīta siltumizolācija. Ēkai Krasta ielā 15 veikti jumta seguma renovācijas darbi, un sākot no bēniņu pārseguma, pārmūrēts skurstenis. L.Paegles ielā 10 atjaunots skursteņa apmetums, savukārt mājai L.Paegles ielā 4 salabots jumts. L.Paegles ielā 9 pilnībā noņemts vecais, jau nokalpojušais jumta segums un uzlikts jauns.

Lai atvieglotu iekļuvi ēkā un nodrošinātu netraucētu pārvietošanos, Skolas ielā 6 no jauna uzbetonēts ieejas laukumiņš ar kāpnēm, virs tā izveidotas notekrenes, kā arī salabotas ārdurvis Skolas ielas 8 mājas pagrābā nomainīta satrupējusī un noplēstā stikla vates siltumizolācija pret akmens vates siltumizolāciju ar folija čaulām, kas ļaus ietaupīt siltumu ēkā. Pirms apkures sistēmas siltināšanas darbu veikšanas, nomainīti apkures stāvvadu ventiļi, tādejādi ir uzlabota apkures cirkulācija, tajā skaitā arī apkures sistēmas apkalpošana.

Mājai Tirgus ielā 1 uzliktas iepriekšējā gadā sniega norautās notekrenes. Vidrižu ielā 22A, izmantojot visjaunākos tehnoloģijas paņēmienus, vienai ēkas sekcijai izveidota siltumizolācija un hidroizolācija, kā arī nomainītas notekrenes.

Ēkai Rīgas ielā 90 daļēji nomainīts jumts, uzlikts jauns šīfera segums, savukārt, lai pasargātu no lietus ūdens Tallinas ielā 9 pārbūvēta ieeja nojume, uzlikts jauns segums, kas bija nepareizi izbūvēts jau mājas būvniecības laikā.

Skolas ielā 2 mājas pamatiem pa parametru izbūvēts bruģis.
Mājām L.Paegles ielā 4, 4A, Pļavas ielā 1, kā arī citur uzstādītas sensorgaismas, kas ļauj pie ēkām droši pārvietoties diennakts tumšajā laikā.

Lai nodrošinātu apsaimniekotāja un dzīvokļu īpašnieku tiešu komunikāciju un atskaitītos par iepriekšējā gadā paveiktajiem darbiem, likumā noteiktajā kārtībā, tika sasauktas iedzīvotāju kopsapulces. Diemžēl atsaucība bieži vien bija ļoti zema, lai gan iedzīvotāji par kopsapulcēm tika informēti savlaicīgi.

Nozīmīgs darbs paveikts siltumapgādes jomā, veikti uzlabošanas darbi vairākās katlu mājās. Zvejniekciema katlu mājā caurulēm ir uzlikti jauni ventiļi un salikta siltumizolācija siltumtrasēm. Izmantojot caurdures metodi, ir nomainīti siltumtrašu posmi no siltumkameras pie bankas ēkas Ainažu ielā 10 līdz kafejnīcai „10 balles” Ainažu ielā 9, kā rezultātā ir panākts būtisks siltuma zudumu samazinājums siltuma pārvadē. No jauna izveidots posms no Skolas ielas 4A savienojot abas siltumtrases un izbūvēta jauna siltumkamera, kā arī uzlikts papildus siltumssūknis, kas nodrošina siltuma padevi ēkām Bīriņu ielā 1 un 3, L.Paegles ielā 4, 4A, 8 un 10 un Skolas ielā 5.
Pilnībā ir pārveidots sadalošais siltummezgls katlu mājā Raiņa ielā 7, no kuras tiek piegādāts siltums visā Saulkrastu centrālajā daļā. Vecie apkures katli tika aprīkoti ar granulu degļiem un tagad tie darbojas automātiskā režīmā. Kopš katlu mājas pārveidošanas, kā kurināmais materiāls tiek izmatotas tikai granulas, kas ir atjaunojams enerģijas avots un sadegot nerada kaitējumu apkārtējai videi. Ēkā Raiņa ielā 7 ir pārbūvēta iekšējās apkures sistēma, kas nodrošina patērētā siltuma precīzu uzskaiti.

Rudenī, ievērojami īsā laika posmā, no iepriekšējā apsaimniekotāja tika pārņemta katlu māja Ainažu ielā 34b, kurā darbības process ir pilnībā automatizēts. Ir nomainīts un pārbūvēts apkures katls, pievienojot granulu degli un uzstādīta granulu tvertne.

Lai noteiktu galvenos virzienus siltumapgādes attīstībai, SKS visa gada garumā aktīvi piedalījās novada siltumapgādes attīstības koncepcijas izstrādē, kas patlaban ir tapšanas stadijā un tiks realizēta tuvākajos gados.

Tāpat nozīmīgs darbs ir ieguldīts parādu atgūšanā. Iedzīvotāji, kuriem ir sakrājušies parādi par SKS sniegtajiem pakalpojumiem un kuriem ir grūtības ar parādu atmaksu, regulāri tiek informēti par iespējām sastādīt individuālu parādu atmaksas grafiku un aicināti risināt apmaksas problēmas. Diemžēl ne visi izmanto šo iespēju. Ja no iedzīvotāja puses netiek izrādīta iniciatīva vai trūkst vēlme sadarboties, lieta tiek nodota izskatīšanai tiesai. Pateicoties likumdošanas izmaiņām, turpmāk lietu virzība notiks 2 līdz 3 mēnešu laikā.

Ir notikusi pozitīva virzība ūdenssaimniecības attīstības jomā. Lai arī uz laiku bija jāaptur iesāktie kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbi Saulkrastos un Zvejniekciemā, tomēr iesāktais projekts turpinās. 2011. gada nogalē ekspluatācijā ir nodotas modernas atdzelžošanas stacijas, kas patērētājiem nodrošina augstu ūdens kvalitāti. Ir izbūvēts maģistrālā ūdensvada posms Pabažos un mājām, kuru īpašnieki ir iesnieguši pieteikumus, ir izveidoti pieslēgumi jaunajam posmam. Pie mājām uz ūdens pievadiem ir uzstādīti skaitītāji, atrastas un novērstas ūdens noplūdes, pārslēgti līgumi, pilnībā sakārtota ūdens uzskaites sistēma. Jaunā sistēma ļauj īsā laikā atrast un novērst ūdens patērētāju negodīgu rīcību un nelikumības ūdens uzskaitē.

Pēc pagājušā gada sākuma sniegotās ziemas, pavasarī tika salabotas mazās asfalta bedrītes. Ir veikti meliorācijas darbi, atjaunotas caurtekas, lai uzlabotu situāciju vietās, kur pavasarī, palu laikā kūstot sniegam notiek straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās.

Arī jaunais 2012. gads būs jaunu uzdevumu un izaicinājumi bagāts. Jāturpina iesāktie darbi un rudenī jāpabeidz apjomīgais „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” II posma būvniecības projekts, kas tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.
SKS izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri vēlas sadarboties, ir aktīvi un gatavi piedalīties dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanā un saglabāšanā. Vienmēr esam uzsvēruši, ka mūsu klients ir mūsu vērtība !

Veiksmīgu 2012. gadu !

Pabažos ir iespējams pieslēgties pilsētas ūdensvadam

17.novembris, 2011.

Līdz ar to, ka darbu sākusi jaunā atdzelžošanas stacija, iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar a/s „Binders” par tehniskā ūdens piegādi, ir iespēja pieslēgties pilsētas ūdensvadam.
Lai veiktu pieslēgumu, ir jāvēršas SIA „Saulkrastu komunālserviss” ar iesniegumu par pieslēguma nepieciešamību. SKS izsniegs tehniskos noteikumus, tajā skaitā principiālo pieslēguma shēmu.
Tā kā katrs gadījums ir individuāls un, lai saņemtu precīzāku informāciju, SKS aicina zvanīt pa tālruņiem 67951361 vai 28638505 vai vērsties personīgi Saulkrastos, Liepu ielā 3, apmeklējumu iepriekš saskaņojot.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” uzlabo katlu māju darbību

10.novembris, 2011.

Šogad, uzsākot apkures sezonu, Saulkrastos bija vairākkārtēji siltuma padeves pārtraukumi. Tas saistīts ar to, ka SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) veica papildus uzlabošanas darbus vairākās katlu mājās. Lai arī noslēgtais līgums paredzēja darbu pabeigšanu jau līdz 30.septembrim, tie ir ieilguši un turpinās vēl šobrīd, taču paredzams, ka līdz novembra vidum katlumāja jau strādās tai paredzētajā režīmā. Jāņem vērā arī tas, ka tika izvēlēts Latvijas zinātnieku izstrādāts tehniskais risinājums, kas būtiski ļāva ietaupīt naudas resursus, tanī pat laikā prasot papildus laiku iekārtu noregulēšanai un tehnoloģisko procesu stabilizēšanai.
Meklējot iespējas saglabāt esošo apkures tarifu situācijā, kad kurināmā cenas turpina augt, tika pieņemts lēmums likvidēt katlu māju Ainažu ielā 22 un savienot apkures trases posmā gar Skolas ielu 4a.
Turpmāk darbosies katlu māja, kas atrodas Raiņa ielā 7, no kuras tiks piegādāts siltums visā Saulkrastu centrālajā daļā. Esošie apkures katli tiek aprīkoti ar granulu degļiem un tie darbosies automātiskā režīmā. Patlaban kā kurināmais materiāls tiek izmatotas granulas, kas ir atjaunojams enerģijas avots, tādējādi, kurinot neveidojas melnie dūmi un netiek piesārņota apkārtējā vide un atšķirībā no akmeņoglēm, granulas sadeg bez specifiskas smakas, dūmi ir bez krāsas un izmeši nesatur dabai kaitīgus elementus.
Ir nomainīti siltumtrašu posmi no siltumkameras pie bankas ēkas Ainažu ielā 10 līdz kafejnīcai „10 balles” Ainažu ielā 9, kā rezultātā ir panākts būtisks siltuma zudumu samazinājums siltuma pārvadē.
Lai nesadārdzinātos pakalpojums un nevajadzētu paaugstināt apkures tarifu, steidzamā kārtā no iepriekšējā apsaimniekotāja ir pārņemta katlu māja Ainažu ielā 34b, kurā tika nomainīts un pārbūvēts apkures katls, pievienojot granulu degli un patlaban notiek granulu tvertnes montāžas darbi.
Veicot nepieciešamos uzlabojumus, notiks procesu automatizācija, līdz ar to abu katlu māju darbības lietderības koeficents tiks panākts virs 80%. SKS arī nākotnē turpinās iesāktos siltuma apgādes uzlabošanas darbus.

Noslēgts līgums par kanalizācijas un ūdensvada tīklu projektēšanas un būvdarbiem Pabažos

2.novembris, 2011.

Š.g. 20. oktobrī SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) un AS „BMGS” noslēdza līgumu „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam – Dienvidu daļa”, kura laikā notiks kanalizācijas sūkņu staciju, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi.
Kopumā tiks izbūvēts 4,33 km garš ūdensvada tīkls ar pieslēgumiem, kas savienos ūdensvadu Pabažu rajonā ar Centra ūdensvadu, un 9,3 km gara kanalizācijas tīklu sistēma, tajā skaitā trīs kanalizācijas sūkņu stacijas.
Kopējā līguma summa ir 1 946 351,46 Ls, PVN ieskaitot.
Projektēšanas darbi ir uzsākti un būvniecība jāpabeidz 2012. gada novembrī
Kā jau iepriekš tika informēts, š.g. septembrī SKS noslēdza līgumu ar AS „BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Neibādē, Saulkrastos un Zvejniekciemā.

Pieslēgs apkuri

18.oktobris, 2011.

Ņemot vērā to, ka daļa parādnieku ir veikuši apmaksu par iepriekšējām apkures sezonām, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) tuvākajā laikā pieslēgs apkuri daudzdzīvokļu mājām, kurās vēl aizvien siltums netika piegādāts. Tomēr jāatzīmē, ka siltums tiks piegādāts samazinātā režīmā, līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās starp parādniekiem un SKS par parādu apmaksu.