Parakstīts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos

4.oktobris, 2017.

Septembra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) parakstīja līgumu ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo personu apvienību, kas sastāv no SIA „WESEMANN”, UAB „Edrija” un AS „Siguldas būvmeistars” par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu.

Plānots, ka vismaz 850 deklarētajiem iedzīvotājiem tiks nodrošināti jauni centralizētas kanalizācijas pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgāde.

Projekts paredz:

1) kvalitatīvas un mūsdienīgas dzīves vides nodrošināšanu, kas tiks sasniegta, realizējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas komponentes, kas tieši skar iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu;

2) vides piesārņojuma samazināšanu Saulkrastu aglomerācijā, kas tiks panākta, realizējot notekūdens savākšanas tīklu paplašināšanu, izbūvējot jaunus notekūdeņu savākšanas tīklus un kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī pārbūvējot esošo sūkņu staciju, tādējādi samazinot lokālos piesārņojuma avotus;

3) visu Saulkrastu aglomerācijas iedzīvotāju radīto notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz atbilstošu attīrīšanas vietu. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, attiecībā uz visiem aglomerācijas iedzīvotājiem ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam gan par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi, gan par decentralizēto kanalizācijas risinājumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā. Papildus tam SKS turpinās piedāvāt izlīdzinātā un atliktā maksājuma veikšanas iespējas jaunu patērētāju pieslēgumu izveidošanai, kā arī atvieglotus noteikumus tehnisko noteikumu saņemšanai. Prioritāri kanalizācijas pieslēgumu izbūve tiek plānota īpašumiem, kuros ir deklarēti iedzīvotāji.

Projekta kopējā summa ir 4 430 000,00 eiro, no kuriem 3 136 976,00 eiro sedz KF. Pašlaik tiek uzsākti tīklu projektēšanas darbi. Plānots, ka būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasarā. Viss projekts tiks realizēts līdz 2022. gadam.

Projektēšanas un būvniecības darbus paredzēts veikt 7 posmos:
I posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Liepu ielas rajonā”;
II posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūras un Melnsila ielu rajonā”;
III posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Krasta un Ziemeļu ielu rajonā”;
IV posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mednieku un Inčupes ielu rajonā, Pabaži”;
V posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Palejas ielu rajonā”;
VI posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejniekciemā”;
VII posms – „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zvejniekciemā, II kārta”.

Posms

Iela

Kanalizācijas (K) tīkli, m

Ūdensapgādes (Ū) tīkli, m

I posms

Amatnieku

122

Zvaigžņu

110

Jomas

102

Jaunā

200

Liepu

237

210

II posms

Melnsila

545

545

Laimdotas

118

Meža prosp.

245

Jūras prosp.

147

300

Bebru

60

Rītupes

516

Irbenāju

226

226

Duntes

306

Upes

897

897

Pērļu

350

III posms

Zušu

412

Ziemeļu (Ainažu)

299

Zvejnieku

385

360

Viļņu

90

Tilta

115

115

Mazā Zvejnieku

168

168

Mētru

270

Kastaņu

243

Ausekļu

216

IV posms

Kadiķu

237

Kaijas

147

Lašu/Rīgas

300

Mednieku

300

Skuju

168

Vidus

136

Kāpu

755

Inčupes

234

234

Miera

204

Rīgas

295

655

V posms

Dīķu

77

Palejas

313

313

Avotu

118

Nometņu

65

VI posms

Zaļā

242

Baltijas

515

200

Draudzības

1374

Ganību

263

263

Lapu

203

Kapteiņu

431

Celtnieku

1435

Enkuru

315

315

Mārsila

VII posms

Tallinas

821

Neibādes

178

Bražu

127

Lapu

581

Saivas

158

Logo_garais_KF

Uzņēmumam “Saulkrastu komunālserviss” jauns vadītājs

29.septembris, 2017.

Sākot ar šī gada oktobri, Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vadīs Uldis Stunda.
Atklāta konkursa rezultātā U.Stundas kandidatūra tika atzīta par piemērotāko uzņēmuma vadītāja amatam. U.Stundam ir ekonomista, vadībzinību un ēku apsaimniekotāja izglītība. Iepriekšējā U.Stundas darba pieredze saistīta ar darbu gan valsts pārvaldē, strādājot Latvijas Republikas Valsts kontrolē par valsts revidentu, gan privātajā sektorā, strādājot par zvērināta revidenta asistentu audita un revīzijas pakalpojumu nozarē, kā arī AS „Latvijas Gāze”, vadot Ekonomiskās analīzes daļu.
Jaunā SKS vadītāja darba vadmotīvs ir amerikāņu uzņēmēja Henrija Forda teiktais: “Entuziasms ir jebkura progresa pamats. Ja ir entuziasms, ir arī panākumi. Bez entuziasma ir iespējamas tikai atrunas.”

Noslēgušies plānotie ceļu remontdarbi

4.septembris, 2017.

Augusta beigās noslēdzās plānotie ceļu remontdarbi, kuru laikā tika veikta kritiskā stāvoklī esošo ielu un ceļu atjaunošana – greiderēšana, tostarp iesēdumu, bedru un citu defektu novēršana, kā arī ceļu apaugumu noņemšana un novadgrāvju tīrīšana.
Vairākos ceļu posmos tika pielietota dubultās virsmas apstrādes tehnoloģija, noklājot grants ceļu ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu. Ar šādu tehnoloģiju apstrādāts ceļš sausajā laikā novērš putēšanu un uzlabo braukšanas apstākļus.
Ceļu remontdarbus par 71256,03 eiro (bez PVN) veica iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA „Limbažu ceļi”.
Kopumā pašvaldībai pieder ceļi 200 kilometru garumā. Ceļu un ielu uzturēšanā, apsaimniekošanā un neatliekamos remontos pašvaldība iegulda valsts sniegto mērķdotāciju, kā arī savus līdzekļus. Šogad valsts dotācija ir 134 376 eiro, savukārt pašvaldības ieguldījums – 294 546 eiro.

Atgādinām par iespēju pieslēgties vienotajam dzeramā ūdensvadu un kanalizācijas tīklam

31.jūlijs, 2017.

Atgādinām un aicinām zemes gabalu īpašniekus, līdz kuru gruntsgabalu robežām ir izrakti ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadi, pieslēgties vienotajam dzeramā ūdensvadu un kanalizācijas tīklam.
Lai pievienotos ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:
1. Tehnisko noteikumu izstrāde.
Inženiertīklu izbūves ierosinātājs klātienē vai elektroniski iesniedz iesniegumu (paraugs pieejams http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts )SKS Liepu ielā 3, pievienojot sekojošus dokumentus:
• zemesgrāmatu apliecības kopija,
• zemes robežu plāna kopija,
• būves inventarizācijas lietas pagraba un/vai 1.stāva plāna kopija.

2. Tehniskās shēmas izstrāde.
SKS veic tehniskās shēmas izstrādi. Ja tehniskā shēmai nepieciešami nestandarta risinājumi, tīklu izbūves ierosinātājam jāvienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi.

3. Tehniskās shēmas saskaņošana.
SKS veic tehniskās shēmas saskaņošanu un apstiprināšanu Saulkrastu būvvaldē.

4. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei.
Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

5. Inženiertehnisko tīklu būvniecība un nodošana ekspluatācijā
Inženieru tīklu izbūves ierosinātājs pats par saviem līdzekļiem veic būvdarbus. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams SKS atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

6. Līguma noslēgšana ar SKS par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas, jāvēršas pie SKS speciālistiem, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
Papildu informācija pa tālruni 67951361.

Notiek ielu remonts

5.jūlijs, 2017.

Kopš jūnija beigām pašvaldības teritorijā ir uzsākti ielu un ceļu būvdarbi. Būvdarbu veicējs SIA “Limbažu ceļi” veic ielu un ceļu sagatavošanas darbus (greiderēšanu), lai uzsāktu ceļu atputekļošanu. Tāpat notiks ūdens noteku un lūku pārsedžu uzstādīšana vai nepieciešamības gadījumā to nomaiņa. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar līgumā noteikto darbu kalendāro grafiku. Plānots, ka būvdarbus pabeigs augusta beigās.
Dubultā virmas apstrāde ar 10 cm dolomīta šķembu profila labošanu tiek veikta:
• Brāļu Kaudzīšu ielā no asfalta seguma līdz Zītaru ielai;
• Zītaru ielā no Brāļu Kaudzīšu ielas līdz Vītiņu ielai;
• Parka ielā visā garumā;
• Limbažu ielā visā garumā;
• Saulgriežu ielā no Limbažu ielas līdz novada robežai;
• Akmeņu ielā no asfalta seguma līdz Celtnieku ielai;
• Stirnu ielā no A.Kalniņa ielas līdz bērnudārza stāvvietai;
• Loka ielā (kooperatīvā Zeme) no asfalta seguma līdz 10 metriem aiz 4.līnijas;
• četras sānu iebrauktuves kooperatīvā Zeme.
Vienkārtas virsmas apstrāde tiks veikta Viļa Lāča ielā no vecās pārbrauktuves līdz ceļa sadalījumam.
Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!