Aicinām aktualizēt informāciju

12.februāris, 2018.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” savā pārvaldībā esošo mājokļu īpašniekiem izraksta rēķinus, pamatojoties uz informāciju un datiem, kas ir tās rīcībā. Nereti starp uzņēmumu un mājokļa īpašniekiem rodas pārpratumi par to, ka rēķini tiek izrakstīti personām, kas juridiski vairs nav mājokļa īpašnieki.
Lai izvairītos no šādām situācijām, aicinām mājokļu īpašniekus parūpēties par to, lai uzņēmuma rīcībā būtu visa aktuālā informācija par mājokļa īpašumu un tās īpašniekiem. Vēlamies uzsvērt, ka vienīgais dokuments, uz kura pamata drīkstam izrakstīt rēķinus jaunajam īpašniekam, ir attiecīgā īpašuma zemesgrāmatas apliecība, kurā ir veikts ieraksts par īpašuma tiesību maiņu uz jaunā īpašnieka vārda, kā arī noslēgts līgums par mājokļa pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Atgādinām, ka mājokļa īpašniekiem jāpievērš uzmanība aktuālās informācijas iesniegšanai mājokļos esošajiem ūdens skaitītāja mēraparātiem. Ja mājokļos esošajiem individuālajiem ūdens skaitītājiem ir pienācis verificēšanas termiņš, par to nomaiņu ir obligāti jāinformē uzņēmums, iesniedzot aktu par ūdens skaitītāju nomaiņu. Ja šāds akts netiek iesniegts, tas var radīt neskaidrības par ūdens skaitītāju rādījumiem, līdz ar to ietekmēt ikmēneša maksājumus par mājokli.
Tāpat atgādinām, ka klientiem laikus ir jāiesniedz informācija uzņēmumam par ikmēneša ūdens patēriņu – rakstiski vai pa tālruni līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

Veicot pieslēgumu, ilgtermiņā tiek nodrošināti mazāki izdevumi un samazināts vides piesārņojums

9.janvāris, 2018.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ir ērtāks un ilgtermiņā nodrošina mazākus izdevumus, kā arī ievērojami samazina vides piesārņojumu.
Ūdensvadam pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Avotu, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Draudzības, Dzelzceļnieku, Jūras, Kadiķu, Kapteiņu, Krūmu, Leona Paegles, Lakstīgalu, Lašu, Liepu, Mednieku, Meža, Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pabažu, Parka, Pļavas, Priežu, Rīgas, Saules, Skolas, Skuju, Smilšu, Stacijas, Stirnu, Tallinas, Tirgus, Vidrižu, Vidus, Viršu un Zušu ielās.
Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Akmeņu, Atpūtas, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Brāļu Kaudzīšu, Dārza, Eglāju, Jūras, Krasta, Krūmu, Leona Paegles, Lakstīgalu Lašu, Liepu, Meža, Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pabažu, Parka, Pērses, Pēterupes, Pīlādžu, Pļavas, Priežu, Pureņu, Raiņa, Rīgas, Saules, Sīļu, Skolas, Skuju Smilšu Stacijas, Stirnu, Strazdu, Tallinas, Tirgus, Vidrižu, Vidus, Viļa Lāča un Vītiņu ielās.
Ņemot vērā to, ka centralizētais ūdensvadu un kanalizācijas tīkls ir izbūvēts vairāku minēto ielu posmos, nevis visas ielas garumā,  informācijas precizēšanai lūgums vērsties ”Saulkrastu komunālservisā“  klātienē vai piezvanot pa tālruni 67951361.

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno gadu!

18.decembris, 2017.

Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties, un jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!

Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

15.decembris, 2017.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, mājsaimniecības var izmantot tīru dzeramo ūdeni un centralizētās kanalizācijas priekšrocības – iedzīvotājiem uzlabojas sadzīves kvalitāte, samazinās mājsaimniecības izmaksas, tiek saudzēta apkārtējā vide, kā arī paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.
Šobrīd pie maģistrālajiem tīkliem pašvaldības administratīvajā teritorijā ir iespēja pieslēgties vairāk nekā 400 mājsaimniecību. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem „Saulkrastu komunālservisā”. Detalizētāka informācija pieejama pa tālruni 67951361.

Dzeramā ūdens pārbaude

7.decembris, 2017.

Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija šī gada oktobra vidū veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā.
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tādējādi apliecinot, ka Saulkrastos iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens.
Veselības inspekcija šādas kontroles veic reizi gadā, informējot par to ūdens apgādes un pakalpojumu sniedzēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”. Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija” http://komunalserviss.lv/pakalpojumi/udensapgade-un-kanalizacija.