Aicinām savlaicīgi veikt maksājumus

18.maijs, 2010.

Šī ziema bija neierasti ilga – bagāta ar sniegu un ilglaicīgi noturīgu zemo gaisa temperatūru, kas gandrīz ikvienam sagādāja papildus rūpes un grūtības. Gaisa temperatūrai pazeminoties, iedzīvotājiem nācās patērēt lielu siltuma daudzumu, lai apsildītu apdzīvojamo platību, un līdz ar to, nepieciešamie maksājumi par dzīvokļu apkuri pieauga, kas pamatīgi samazināja iedzīvotāju jau tā sarukušos ienākumus.
Diemžēl, ne visi iedzīvotāji, kuriem SIA „Saulkrastu komunālserviss” sniedz pakalpojumus par tiem ir norēķinājušies, tāpēc Komunālserviss aicina apmaksāt iekrājušos parādus, kā arī piedāvā noslēgt vienošanos par parādu apmaksu.
Šī vienošanās paredz parāda maksājumu termiņa pagarinājumu, maksājumu grafiku sastādot atbilstoši klienta iespējām. Tomēr, jāuzsver, ka vienošanās noslēgšana neatbrīvo klientu no ikmēneša rēķinu savlaicīgas apmaksas.
Jāatzīmē, ka daudzi dzīvokļi īpašnieki izmanto iespēju un slēdz līgumu par parādu apmaksu, kā arī vairāki īrnieki sākuši apmaksāt iekrājušos parādus par apkuri vai pilnībā veikuši parādu apmaksu.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” vēršas ar aicinājumu pie iedzīvotājiem, kuri nav veikuši maksājumus par piegādātajiem pakalpojumiem, sazināties ar Komunālservisa darbiniekiem un risināt apmaksas jautājumus.

Gribam pateikt paldies iedzīvotājiem, kuri arī šajos grūtajos laikos, laicīgi izpilda līgumsaistības, un aicinām ikvienu, kam ir radušās grūtības ar „Saulkrastu komunālserviss” rēķinu apmaksu vai ir kādi citi neskaidri jautājumi, negaidīt, līdz problēma samilzt, bet sazināties ar mums un kopīgi rast risinājumu.

Beidzamais laiks siltināt mājas

30.marts, 2010.

Beidzamais laiks siltināt mājas

Zemā gaisa temperatūra decembrī un janvārī ievērojami palielināja maksu par siltumenerģiju. Jo mājai mazāka energoefektivitāte, jo lielāka maksa par siltumu.

Energoefektivitāte pēc definīcijas nozīmē enerģijas lietderīgu izmantošanu. Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, kādi siltuma zudumi ir jākompensē, kāpēc tie ir radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi ir jāveic. Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākum i katrai ēkai būs atšķirīgi.
Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likumam, ēkas energoefektivitāte ir relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu. Ēkas energoefektivitāti izsaka kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā (kWh/m2 gadā).

Ja šis lielums ir virs 100 kWh/m2 gadā, ēka uzskatāma par energoneefektīvu, un ir vērts nopietni padomāt par energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu veikšanu, jeb ēkas siltināšanu un renovāciju.

Kopējam priekšstatam par Saulkrastu dzīvojamo ēku energoefektivitāti tabulā apkopoti pēdējo divu sezonu dati par dažām mājām:

Adrese

2008/2009 gadu
apkures sezona

2009/2010 gadu
apkures sezona (līdz 01.03.10.)

Patēriņš
MWh

Patēriņš
kWh/m2 gadā

Patēriņš
MWh

Patēriņš
kWh/m2 uz 01.03.10

Bīriņu 1

279,19

173,39

219,14

136,1

Bīriņu 3

206,71

169,35

165,64

135,7

Skolas 5

235,69

158,95

208,71

140,76

Skolas 8

145,13

178,76

126,42

155,71

L.Paegles 4

227,69

141,95

190,84

118,98

L.Paegles 10

139,94

157,42

109,43

123,1

Kā redzams no datu apkopojuma, jau šinī apkures sezonā, kaut tā vēl nav beigusies, patēriņš ēkās ir krietni virs 100 kWh/m2.
Ēku energoefektivitāti nosaka, ņemot vērā attiecīgās ēkas:
1) norobežojošo konstrukciju siltumvadītspēju;

2) apkures sistēmu;

3) karstā ūdens apgādi;

4) gaisa kondicionēšanas sistēmas;

5) ventilāciju;

6) iebūvētās apgaismes sistēmas;

7) novietojumu,

8) kā arī ārējos klimatiskos apstākļus un iekšējo mikroklimatu.

Saulkrastu komunālserviss piedāvā organizēt daudzdzīvokļu mājām veikt siltināšanu. Priekšlikums šobrīd ietver katras mājas visu sienu, bēniņu un pamatu siltināšanu, kas ievērojami samazinātu siltuma zudumus. Var tikt uzstādīti arī siltummezgli katrā dzīvoklī, lai katrs iedzīvotājs varētu noteikt, cik siltā telpā vēlas atrasties, un cik vēlas ietaupīt. Siltināšana arī uzlabos mājas vizuālo izskatu un paaugstinās dzīvokļu tirgus vērtību. Jau šobrīd tiek rīkotas dzīvokļu īpašnieku sapulces, kurās paši iedzīvotāji ir aicināti izlemt, vai viņi ir gatavi veikt šādus uzlabojumus. Protams, siltināšana jebkurā gadījumā ilgtermiņā atmaksājas, jo būtiski samazinās patērētā siltuma daudzumu.

Beidzamais laiks siltināt mājas, ja pusi izmaksas atmaksā Eiropas Savienība

Labās prakses piemēri : VENTSPILS, BRĪVĪBAS IELA 33/

Renovācijas darbu izpildes laiks: 15.08.-22.10.2009

1) Ārsienu siltināšana;

2) Cokola sienu siltināšana;

3) Bēniņu pārseguma papildus siltināšana;

4) Durvju bloku nomaiņa;

5) Siltumapgādes sistēmas renovācija (siltumskaitītāja pārvietošana uz ēkas ievadu, cauruļvada izolācija, karstāūdens regulatora nomaiņa uz elektroniski vadāmu ar temperatūras pazeminājumu pielietošanu, balansēšanas ventiļu uzstādīšana apkures un karstā ūdensvada cauruļvadiem);

6) Iekšējo siltumapgādes cauruļvadu izolācijas nomaiņa apkures un karstāūdens cauruļvadiem ēkas pagrabā

Ēkas lietderīgā platība: 1563.7 m2


Kopējās investīcijas: 53427.88 Ls

ERAF finansējums:26 713.94 Ls Renovācijas izmaksas dzīvokļa īpašniekam: 24.40 Ls/m2

Ikmēneša izmaksas, Ls/m2 mēnesī

Izmaksas par enerģiju

Kredīta maksājums

Apsaimniekošanas maksa

Sasniegtais ietaupījums

PIRMS renovācijas

PĒC renovācijas

PIRMS renovācijas

PĒC renovācijas

Siltumenerģija

(apkure + karsts ūdens)

0.68

0.32*

0.16

0.40

0.35

0.25

RĒZEKNE, RĒZNAS IELA 37

Veiktie darbi:

1) Individuālā automatizētā siltummezgla uzstādīšana;
2)
Kāpņu telpu logu nomaiņa;
3)
Logu nomaiņa – pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas;
4)
Bēniņu pārseguma siltināšana;
5)
Jumta remonts;
6)
Ārsienu siltināšana;
7)
Pagraba sienu siltināšana.Kopējās investīcijas tikai sienu siltināšanai:

20 000.00 Ls.Būvdarbu veicējs – SIA “Strojinvest”

Ikmēneša izmaksas, Ls/ m2 mēnesī

Energoresurss ar tarifu 58,71 Ls/MWh

Izmaksas par enerģiju

Kredīta maksājums

Apsaimniekošanas maksa

Sasniegtais ietaupījums

PIRMS renovācijas

PĒC renovācijas

Apkure

1.62

0.84

0.20

0.10

0.78


Par siltuma izmaksām Saulkrastu pilsētā.

29.jūnijs, 2009.

.

Izanalizējot situāciju siltumapgādē SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniedza domē izskatīšanai siltuma tarifus un apstiprināšanai Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatoram, 2009/10.g. apkures sezonas siltuma apgādes tarifu. Jaunais tarifs nebūs divpakāpju tarifs. Būs vienota cena par saražoto MWh, kura būs par 11% zemāka nekā 2008/09.g. apkures sezonā.

Lai atvieglotu ziemas sezonas maksājumu, arī turpmāk saglabāsim iespēju maksāt par siltumu avansā vasaras mēnešos.

Tomēr, ja iedzīvotājiem krīzes iespaidā ir radušās īslaicīgas finansiālas problēmas un nav iespējams apmaksāt visus komunālo pakalpojumu rēķinus SIA ”Saulkrastu komunālsrviss” aicina nevis nelikties ne zinis par parādu, bet gan nākt vienoties par tā nomaksas grafiku.

Tas ir izdevīgi abām pusēm. Ja parādnieks un SIA „Saulkrastu komunālserviss” vienojas par parāda atmaksas grafiku, tad visbiežāk tiek apturēta procentu uzskaite un SIA „Saulkrastu komunālserviss” nav jāveic tālākās procesuālās darbības, kas saistītas ar parādu piedziņu. Nav jāvēršas tiesā, atkrīt tiesāšanās izdevumi, kuri vēlāk tik un tā tiek piedzīti no parādnieka.

Kā ekonomēt siltumenerģiju dzīvojamajā mājā,

4.marts, 2009.

Tāpat kā citviet Latvijā, arī Saulkrastos iedzīvotāji meklē visdažādākās iespējas, kā ietaupīt. Liela ģimenes budžeta daļa tiek atvēlēta komunālajiem maksājumiem, tai skaitā maksai par izlietoto siltumenerģiju. Kā ietaupīt un maksāt mazāk par komunālajiem pakalpojumiem?

Izeja ir atrasta – uzlabojot savas mājas energoefektivitāti, kuru var panākt ne tikai veicot mājas renovāciju, samazinās enerģijas patēriņš un tiek panākta lietderīgāka siltuma resursu izmantošana.

Jūsu dzīvokļa siltuma zudumi samazināsies, ja veiksiet logu spraugu nopakošanu vai veco logu rāmju nomaiņu, dzīvokļa durvju spraugu likvidāciju un siltināšanu. Nopakojot koplietošanas telpu logus kāpņu telpās un sekojot līdz, lai kāpņu telpu ārdurvis un iekšējās durvis vienmēr būtu aizvērtas, ievērojami samazināsies siltuma zudumi.

Dzīvokļa īpašnieki sadarbībā ar apsaimniekotāju uzstāda savos dzīvokļos uz radiatoriem termoregulatorus. Aiz radiatoriem iespējams uzstādīt termoizolējošas atstarojošās plāksnes, lai siltums caur sienu aiz radiatora neizplūstu ārā. Izejot no sava dzīvokļa var samazināt temperatūru dzīvoklī, noregulējot radiatoru, līdz ar to samazinot siltumenerģijas patēriņu.

„Saulkrastu komunālserviss” turpinās veikt daudzdzīvokļu māju iekšējās siltumapgādes sistēmas hidraulisko balansēšanu, kā arī uzturēt mājā optimālu temperatūras režīmu, pazeminot apkures temperatūru naktīs. Rezultātā samazinās mājas kopējās siltumenerģijas izmaksas un ieguvēji ir visi dzīvokļu īpašnieki. Tomēr aicinām arī iedzīvotājus aktīvi piedalīties taupīšanā!

Taupīsim siltumu savās mājās un uzveiksim ekonomisko krīzi kopā!

Siltiniet savas daudzdzīvokļu mājas!

9.februāris, 2009.

Apsaimniekošanas sfērā top arvien jaunas idejas. Katrai daudzdzīvokļu mājai turpmāk tiks veidoti uzkrājumi, kurus pēc tam izlietos pēc iedzīvotāju ieskatiem, lai uzlabotu mājas tehnisko stāvokli. Tas varētu būt saprātīgs risinājums, kā uzlabot kāpņu telpu, ārējo durvju u.c. mājas daļu stāvokli. Pēc celtnieku izteiktā piedāvājuma un iniciatīvas Komunālserviss piedāvā daudzdzīvokļu mājām veikt siltināšanu. Jau ir notikusi māju apsekošana, kā arī sarunas ar finanšu iestādēm par līdzekļu piesaisti. Priekšlikums šobrīd ietver katras mājas visu sienu un bēniņu siltināšanu, kas ievērojami samazinātu siltuma zudumus. Tiks uzstādīti arī siltummezgli katrā dzīvoklī, lai katrs iedzīvotājs varētu noteikt, cik siltā telpā vēlas atrasties, un cik vēlas ietaupīt. Siltināšana arī uzlabos mājas vizuālo izskatu un paaugstinās dzīvokļu tirgus vērtību. Jau šobrīd tiek rīkotas dzīvokļu īpašnieku sapulces, kurās paši iedzīvotāji ir aicināti izlemt, vai viņi ir gatavi veikt šādus uzlabojumus. Protams, siltināšana jebkurā gadījumā ilgtermiņā atmaksājas, jo būtiski samazinās patērētā siltuma daudzums.