Apsaimniekošanas paveiktie darbi novembrī

23.janvāris, 2009.

Novembrī apsaimniekošanā veikti darbi, kas uzlabo daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli.

Bīriņu ielā 3 veikta ārdurvju apsūšana ar dēļiem, tika iztīrīta lietus ūdens rene, kā arī uzstādīts automātiskais durvju aizvērējs.

Ostas ielā 19 tika ieliktas durvis siltummezglā, kā arī veikts radiatoru remonts.

Skolas ielā 8 uzstādītas trepju margas, uzbetonēts pakāpiens, restaurētas durvis un veikts siltumtrases remonts. 

Saulkrastu aptiekā un A. Kalniņa ielā 1a tika iztīrīta kanalizācija. Saulkrastu Domes ēkā tika iztīrīta lietus ūdens kanalizācija un nomainīts automātiskais durvju aizvērējs.

Vidrižu ielā 22a notika jumta apsekošana, ceļa seguma remonts, stāvvada nomaiņa, kā arī radiatoru atgaisošana. Šīs mājas 17. dzīvoklī tika veikts radiatoru remonts.

Skolas ielā 5 uzstādīja automātisko durvju aizvērēju, bet Skolas ielā  veica durvju remontu.

Leona Paegles ielā 8 tika veikts koridora lampas remonts un cauruļu siltināšana.

Skolas ielā 4 ntika durvju remonts.

Ainažu ielā 21 a jumts tika notīrīts no sūnām, jumta virsmaz sagatavota un tika uzlīmēts jauns segums.

Atpūtas ielā 2a izgatavoti un uzstādīti 3 aku vāki.

Ostas ielā 17 arī izgatavoti un uzstādīti aku vāki.

Skultes ostā veikts kabeļu remonts.

Skolas ielā 6 un skolas ielā 4 a veikta cauruļu siltināšana.

L.Paegles ielā 4a veikta kanalizācijas tīrīšana, atgaisošana.

Atpūtas ielā 1a uzstādīts sūknis.

Raiņa ielā 3 uzstādīts siltumskaitītājs.

Komunālservisam oktobrī darba netrūkst

10.novembris, 2008.

Apkures sezona tika uzsākta veiksmīgi jau oktobra sākumā. Mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli, jau ir redzama ekonomija – nosakot vajadzīgo temperatūru, netiek velti tērēts siltums, līdz ar to ietaupās arī iedzīvotāju nauda, jo par siltumu jāmaksā mazāk. Siltajās oktobra dienās Raiņa un Ainažu iela katlu mājas no pulksten 22.00 līdz 6.00 nestrādāja, lai taupītu līdzekļus. Vidrižu ielas katlu mājā uzstādītais jaunais apkures katls darbojas atbilstoši, un šobrīd notiek izmēģinājumi, lai noteiktu, ar kādām granulām kurināt ir visefektīvāk.

Oktobrī nācās novērst dažādas ūdenssaimniecības avārijas. Divas reizes plīsa ūdens vads zem dzelzceļa iepretī maiznīcai „Bemberi”. Pirmā avārija, kas notika 7. oktobrī, tika veiksmīgi novērsta, jo tieši tobrīd notika dzelzceļa sliežu remonts. Otrās avārijas, kas notika 21.oktobrī, sekas ir ļoti grūti likvidēt, jo valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” sliežu demontācijas gadījumā vēlas saņemt kompensāciju par radītajiem zaudējumiem. Komunālservisam naudas šim mērķiem nav, jo ūdenssaimniecība jau vairākus gadus strādā ar zaudējumiem, arī pašvaldība atsakās piešķirt līdzekļus avārijas seku likvidācijai. Arī pagaidu risinājums šajā situācijā nav iespējams. Situācija, attiecīgi nerīkojoties, var izvērsties ļoti nepatīkama.

Abas avārijas radušās, jo ūdensvads ir ļoti novecojis un tam steidzami nepieciešama rekonstrukcija. Šobrīd pa dzelzceļu notiek aktīvs ogļu kravu transports, rodas vibrācijas, kuras, iespējams, izraisīja avārijas, tomēr galvenais iemesls ir novecojušais ūdensvads, kurš būvēts pagājušā gadsimta 30. gados. Jauna ūdensvada būvei projekts tika izstrādāts, bet Saulkrastu Pilsētas dome tam nepiešķīra vajadzīgos līdzekļus. Šobrīd notiekošais ir tikai neapdomīgās rīcības sekas.

Ostas rajonā notika ūdensvada rekonstrukcija. Iepriekš ūdens plūda cauri vairākām mājām un tajā bija augsts dzelzs piesārņojums no mājās esošajām vecajām metāla caurulēm. Tagad notiek metāla cauruļu nomaiņa uz to plastmasas līdziniecēm. Līdzekļi šim mērķim bija paredzēti pašvaldības budžetā, kas saņemti par ostas pakalpojumiem.

Oktobrī notika ūdens attīrīšanas iekārtu vadības programmas uzlabošana. Tika izdarītas izmaiņas datorprogrammā, kas turpmāk uzlabos iekārtu darbu. Lai sistēma jebkuros apstākļos strādātu vēl drošāk, vajadzētu vēl vienu datoru, bet tas prasa papildus ieguldījumus. Lai tos iegūtu, vajadzētu vēl palielināt tarifus, bet tas netiks darīts. Mēs vēl joprojām ceram uz pašvaldības atbalstu, lai veiktu vajadzīgos uzlabojumus mūsu darbībā.

 

Nākamgad uzsāksim ūdenssaimniecības projekta realizāciju

27.septembris, 2008.

Septembrī turpinās darbs pie mūsu izstrādātā ūdenssaimniecības attīstības projekta – tas šobrīd jau ir apstiprināts Vides ministrijā, un tā realizācija sāksies jau nākamgad. Atgādinām, ka projekta realizācija paredzēta par pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem. Liels ieguvums – mums projekta izstrādes laikā izdevās samazināt pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu gandrīz uz pusi – no1,5 milj. Ls līdz 758 tūkst. Ls.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 3 jaunus urbumus – ūdens ņemšanas vietas, izbūvēt kanalizāciju, uzcelt 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī ierīkot atdzelžošanas stacijas, sūkņu stacijas un ūdens rezervuārus (sīkāk sk. iedaļā "Ūdenssaimniecības projekts"). Ūdens rezervuāri būs paredzēti atdzelžotajam ūdenim, lai nodrošinātu normālu ūdens padevi liela patēriņa brīžos, kā arī ugunsgrēka gadījumiem. Jaunās sūkņu stacijas nodrošinās normālu ūdens spiedienu visā Saulkrastu teritorijā. Zvejniekciemā notiks ūdens tīklu nomaiņa Ostas ielā, Bērzu alejā un citur. Šie darbi uzlabos mūsu kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmu, ļaujot tai veiksmīgi funkcionēt vēl daudzus gadus.

Kaut arī finansējums tiks piešķirts, ir vajadzīgi papildus līdzekļi, lai izbūvētu ūdensvadus vietās, kur tiks vilkta kanalizācija. Kaut arī projekts to neparedz, lai taupītu resursus un nebūtu vairākas reizes atsevišķi jāveic rakšanas darbi, komunālserviss centīsies pašu spēkiem paveikt šo nozīmīgo darbu. Šobrīd notiek diskusijas par to, kur un kādā veidā visizdevīgāk iegūt vajadzīgos papildus līdzekļus, ja Saulkrastu Pilsētas dome nepiešķirs vajadzīgo finansējumu. Domājams, ka nāksies vērsties bankās, lai lūgtu aizdevumu, jo Komunālservisam nav tādu brīvo līdzekļu.  

Lielajā talkā savākti 800 maisi atkritumu

27.septembris, 2008.

Septembrī aktīvākie saulkrastieši piedalījās lielajā Vislatvijas talkā un sakopa Saulkrastu mežus un kāpas, arī SIA „Saulkrastu komunālserviss” aktīvi līdzdarbojās šajā pasākumā. 13. septembrī tika savākti vairāk kā 800 maisi atkritumu, no kuriem daļu izveda Komunālservisa tehnika, kas spēja piekļūt grūti pieejamās vietās, kurām parastajām atkritumu savākšanas mašīnām radās problēmas. Arī uzņēmuma darbinieki čakli strādāja, vācot atkritumus. Darba rezultāts ir iepriecinošs – Saulkrasti ir kļuvuši daudz tīrāki. Lai saglabātu pilsētu skaistu ne vien līdz Latvijas dzimšanas dienai, bet pastāvīgi, nedrīkst izmest sadzīves atkritumus dabā! Ja katrs iedzīvotājs tā rīkosies, tad gan Saulkrasti, gan visa Latvija būs tīra un sakopta!

Augustā paveiktais

4.septembris, 2008.

Plānotie darbi tiek veiksmīgi paveikti, lai sagatavotu Saulkrastus rudens sezonai.

Saulkrastu ielās līdz oktobra sākumam notiks ielu remontdarbi, kurus veic pašvaldības konkursā par visatbilstošāko atzītais uzņēmums, bet darbus uzraugām mēs – SIA „Saulkrastu komunālserviss”. Pagaidām remontdarbi rit ļoti veiksmīgi. Neasfaltēto ielu segums tiek nomainīts pret grants-šķembu maisījumu, no kura neceļas tik lieli putekļi un kurš ir vieglāk greiderējams, nekā tā priekštecis. Ielu segums tiek atjaunots vairāk kā 30 Saulkrastu ielās, apjomīgākie darbi notiek Celtnieku, Draudzības, Enkuru, Irbenāju un Vizbuļu ielās. Vizbuļu iela tiek izbūvēta pilnīgi no jauna.

Lai veiksmīgāk sagatavotos jaunajai apkures sezonai, komunālserviss plāno iegādāties jaunu granulu apkures katlu. Jaunajam katlam būs automatizēta granulu padeve, kas nodrošinās minimālu vajadzību pēc darbaspēka. Šo katlu paredzēts uzstādīt Vidrižu ielas katlu mājā, bet pagaidām komunālservisam nav pietiekami daudz līdzekļu, lai to iegādātos, tāpēc nāksies ņemt kredītu. Lai nodrošinātu normālu siltumpadevi un samazinātu siltuma zudumus, tika veikti arī jumtu remontdarbi Vidrižu un Raiņa ielas katlu mājām.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notika otrā reaktora tīrīšana, kas samazinās patērētās elektroenerģijas daudzumu un nodrošinās efektīvāku ūdens attīrīšanu. Izdevās to paveikt ļoti laicīgi pirms rudens sākuma, kad gruntsūdeņi pastiprināti ieplūst attīrīšanas iekārtās. Tīrīšanas laikā tika izslēgta neattīrīto notekūdeņu ieplūšana upē, tāpēc to var uzskatīt par ļoti veiksmīgu.