Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Piektdiena, decembris 15th, 2017

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, mājsaimniecības var izmantot tīru dzeramo ūdeni un centralizētās kanalizācijas priekšrocības – iedzīvotājiem uzlabojas sadzīves kvalitāte, samazinās mājsaimniecības izmaksas, tiek saudzēta apkārtējā vide, kā arī paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.
Šobrīd pie maģistrālajiem tīkliem pašvaldības administratīvajā teritorijā ir iespēja pieslēgties vairāk nekā 400 mājsaimniecību. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem „Saulkrastu komunālservisā”. Detalizētāka informācija pieejama pa tālruni 67951361.

Dzeramā ūdens pārbaude

Ceturtdiena, decembris 7th, 2017

Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija šī gada oktobra vidū veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā.
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tādējādi apliecinot, ka Saulkrastos iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens.
Veselības inspekcija šādas kontroles veic reizi gadā, informējot par to ūdens apgādes un pakalpojumu sniedzēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”. Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija” http://komunalserviss.lv/pakalpojumi/udensapgade-un-kanalizacija.

Zvejniekciemā atjaunos centralizēto siltumapgādes sistēmu

Ceturtdiena, novembris 9th, 2017

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu nosacījumiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šī gada oktobra beigās apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” iesniegumu.
Tas nozīmē, ka uzņēmums realizēs Zvejniekciema katlumājas pārbūvi, kā rezultātā apkurē vairs netiks izmantotas akmeņogles, pārejot uz ekoloģiski tīrāku kurināmā veidu – vietējo atjaunojamo energoresursu šķeldu. Tāpat projekta ietvaros tiks modernizētas siltumražošanas iekārtas, un jaudas pieaugums centralizētajā siltumapgādē būs no 930 kW līdz 1,0 MW.
Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti Zvejniekciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Projekta kopējā summa ir 369 171 eiro, no kuriem 113 640 eiro ir Kohēzijas fonda atbalsts.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

Uzsākti projektēšanas darbi

Pirmdiena, oktobris 30th, 2017

Kā jau iepriekš tika informēts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” septembra beigās noslēdza līgumu ar personu apvienību „WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Oktobra beigās ir sākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas darbi.
Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu. Plānots, ka būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasarā.

Logo_garais_KF

Aprēķināti pārvaldīšanas pakalpojumi

Pirmdiena, oktobris 16th, 2017

Saskaņā ar 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” šī gada 16. oktobrī savā tīmekļa vietnē www.komunalserviss.lv publicēja apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aprēķinātos pārvaldīšanas pakalpojumus 2018. gadam.
Uzņēmums aicina katras apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus līdz šī gada 26. novembrim iepazīties un pieņemt lēmumu par sagatavoto dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Informējam, ka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, ja dzīvokļu īpašnieki līdz šī gada 26. novembrim nebūs pieņēmuši lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu.