Archive for the ‘Jaunumi’ Category

Noslēdzies iepirkums par inženiertehnisko būvuzraudzību

Ceturtdiena, aprīlis 5th, 2018

Šī gada janvāra beigās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” izsludināja konkursu „Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta „Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”.
Izvērtējot pretendentu pieteikumus, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Geo Consultants”. Līguma summa – 67 574 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
SIA „Geo Consultants” veiks kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu inženiertehnisko būvuzraudzību.

logo-4-50

Par lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijā

Piektdiena, marts 9th, 2018

Tā kā daļai nekustamajiem īpašumiem, no kuriem lietusūdeņi tiek novadīti centrālajā kanalizācijas sistēmā, nav sakārtota lietusūdeņu novadīšana sistēma, tad sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus un uzņēmējus apzināt situāciju savā īpašumā, un, ja tas nav izdarīts, sakārtot šo jautājumu.
“Saulkrastu komunālserviss” plāno identificēt ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājus, kuri novada no sava īpašuma lietus notekūdeņus kopējā sadzīves kanalizācijas tīklā. Pēc identificēšanas tiks sastādīts akts un nekustamā īpašuma īpašnieku informēs par nepieciešamību noslēgt līgumu par lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklos un norēķiniem par šo pakalpojumu. Maksa par 1 kubikmetru būs tāda pati kā sadzīves kanalizācijai – 1,69 eiro par m3, bez PVN.
Centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” 29.punktu, izmantojot speciālu formulu.
Ja ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņi no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu nosaka atbilstoši MK noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

Atgādinām par kanalizācijas tīklu ekspluatāciju

Ceturtdiena, marts 8th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var radīt problēmas gan savam, gan kaimiņu īpašumam, ja mājās kanalizācijā novadīs priekšmetus un sadzīves atkritumus, kas var radīt aizsērējumu, piemēram, nesadalītus kartupeļus.
Atgādinām, ka Saulkrastu novada domes 28.03.2012. saistošie noteikumu Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” 8.sadaļas „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība” 8.8. punkts nosaka, ka pilsētas kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt:
• notekūdeņus, kas satur cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt pilsētas kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
• nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus.
Atkritumu utilizācijai aicinām izmantot atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

Aicinām aktualizēt informāciju

Pirmdiena, februāris 12th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” savā pārvaldībā esošo mājokļu īpašniekiem izraksta rēķinus, pamatojoties uz informāciju un datiem, kas ir tās rīcībā. Nereti starp uzņēmumu un mājokļa īpašniekiem rodas pārpratumi par to, ka rēķini tiek izrakstīti personām, kas juridiski vairs nav mājokļa īpašnieki.
Lai izvairītos no šādām situācijām, aicinām mājokļu īpašniekus parūpēties par to, lai uzņēmuma rīcībā būtu visa aktuālā informācija par mājokļa īpašumu un tās īpašniekiem. Vēlamies uzsvērt, ka vienīgais dokuments, uz kura pamata drīkstam izrakstīt rēķinus jaunajam īpašniekam, ir attiecīgā īpašuma zemesgrāmatas apliecība, kurā ir veikts ieraksts par īpašuma tiesību maiņu uz jaunā īpašnieka vārda, kā arī noslēgts līgums par mājokļa pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Atgādinām, ka mājokļa īpašniekiem jāpievērš uzmanība aktuālās informācijas iesniegšanai mājokļos esošajiem ūdens skaitītāja mēraparātiem. Ja mājokļos esošajiem individuālajiem ūdens skaitītājiem ir pienācis verificēšanas termiņš, par to nomaiņu ir obligāti jāinformē uzņēmums, iesniedzot aktu par ūdens skaitītāju nomaiņu. Ja šāds akts netiek iesniegts, tas var radīt neskaidrības par ūdens skaitītāju rādījumiem, līdz ar to ietekmēt ikmēneša maksājumus par mājokli.
Tāpat atgādinām, ka klientiem laikus ir jāiesniedz informācija uzņēmumam par ikmēneša ūdens patēriņu – rakstiski vai pa tālruni līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

Veicot pieslēgumu, ilgtermiņā tiek nodrošināti mazāki izdevumi un samazināts vides piesārņojums

Otrdiena, janvāris 9th, 2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ir ērtāks un ilgtermiņā nodrošina mazākus izdevumus, kā arī ievērojami samazina vides piesārņojumu.
Ūdensvadam pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Avotu, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Draudzības, Dzelzceļnieku, Jūras, Kadiķu, Kapteiņu, Krūmu, Leona Paegles, Lakstīgalu, Lašu, Liepu, Mednieku, Meža, Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pabažu, Parka, Pļavas, Priežu, Rīgas, Saules, Skolas, Skuju, Smilšu, Stacijas, Stirnu, Tallinas, Tirgus, Vidrižu, Vidus, Viršu un Zušu ielās.
Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgties var Alfrēda Kalniņa, Ainažu, Akmeņu, Atpūtas, Baltijas ielās, Bērzu alejā, Bērzu, Bīriņu, Brāļu Kaudzīšu, Dārza, Eglāju, Jūras, Krasta, Krūmu, Leona Paegles, Lakstīgalu Lašu, Liepu, Meža, Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pabažu, Parka, Pērses, Pēterupes, Pīlādžu, Pļavas, Priežu, Pureņu, Raiņa, Rīgas, Saules, Sīļu, Skolas, Skuju Smilšu Stacijas, Stirnu, Strazdu, Tallinas, Tirgus, Vidrižu, Vidus, Viļa Lāča un Vītiņu ielās.
Ņemot vērā to, ka centralizētais ūdensvadu un kanalizācijas tīkls ir izbūvēts vairāku minēto ielu posmos, nevis visas ielas garumā,  informācijas precizēšanai lūgums vērsties ”Saulkrastu komunālservisā“  klātienē vai piezvanot pa tālruni 67951361.