Kavējas ūdens pieslēgšana

23.septembris, 2010.

2009.gada 25.septembrī SIA „Saulkrastu komunālserviss”(SKS) noslēdza līgumu ar A/S „UPB” par maģistrālā ūdensvada izbūvi Pabažos, kurā darbu pabeigšanas datums minēts š.g. 1.jūnijs. Tomēr vēl šī gada septembra vidū SKS iedzīvotājiem nevar piegādāt ūdeni, jo ūdensvads nav nodots ekspluatācijā.
Izbūves darbi tika veikti no Mednieku ielas pa Dzelzceļa ielu līdz Pabažu ielai, pa Pabažu ielu līdz Saules ielai un tālāk pa Saules ielu līdz Nr.27, izbūvējot katram pieguļošajam gruntsgabalam atsevišķu ūdensvada pievadu līdz gruntsgabala robežai.
SKS Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītājs Bruno Veide skaidro: „Jaunbūvētie ūdensvadi Pabažos vēl nav nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to pieslēgumus tiem nevar veikt. A/S „UPB” nav izpildījuši vairākus līgumā noteiktos darbus, piemēram, nav veikta cauruļu dezinfekcija, ūdens analīzes, nav uzstādītas hidrantu plāksnītes un sakārtotas to akas, kā arī citu līgumā noteikto punktu izpilde, kā rezultātā nevaram parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu. Esam veikuši pārbaudi un remontus nomainot vairākus posmus esošajam Saules ielas ūdensvadam posmā no Nr.27 līdz Bērzu ielai, kurš līdz šim bija izslēgts. Patlaban ar A/S „UPB” risinām sarunas par ātrāku darbu pabeigšanu.”
Līdz ar maģistrālā ūdensvada nodošanu ekspluatācijā būs uzlabots ūdens piegādes process – tas tiks piegādāts pa jauniem cauruļvadiem, tādejādi līdz minimumam būs samazināta noplūžu iespēja un avāriju risks šajos cauruļvadu posmos.
Pēc maģistrālā ūdensvada nodošanas ekspluatācijā, rajona iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savas mājas jaunizbūvētajam ūdensvadam, vēršoties SKS ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību.
Katrs individuālais pieslēgums maģistrālajam ūdensvadam notiks saskaņā ar noteiktu kārtību un šādam pieslēgumam būs nepieciešama atsevišķa dokumentācija:
1) īpašuma apliecinošs dokuments – zemesgrāmatas kopija;
2) zemes robežplāns (kopija);
3) personas apliecinošs dokuments – pases kopija.
4) nepieciešams izstrādāt principiālo pieslēguma shēmu, to saskaņojot SKS un Saulkrastu būvvaldē.
Jaunizbūvētā maģistrālā ūdensvada kopējais garums ir 710 m ar cauruļvada diametru – 100 mm. Līdz šim būvniecībā ieguldīti 49 400 LVL.