Maģistrālais ūdensvads nodots ekspluatācijā

7.oktobris, 2010.

Neskatoties uz to, ka 2009.gada 25.septembrī SIA „Saulkrastu komunālserviss”(SKS) noslēdza līgumu ar A/S „UPB” par maģistrālā ūdensvada izbūvi Pabažos, kurā darbu pabeigšanas datums minēts š.g. 1.jūnijs, A/S „UPB” līgumā noteiktās saistības nepildīja un maģistrālo ūdensvadu nodot ekspluatācijā paredzētajā termiņā neizdevās. Lai iedzīvotāji, vēl pirms ziemas sezonas sākšanās savus īpašumus varētu pieslēgt ūdensvadam, SKS ar saviem spēkiem pabeidza iesāktos darbus.
Izbūves darbi tika veikti no Mednieku ielas pa Dzelzceļa ielu līdz Pabažu ielai, pa Pabažu ielu līdz Saules ielai un tālāk pa Saules ielu līdz Nr.27. Katram pieguļošajam gruntsgabalam tika izbūvēts atsevišķs ūdensvada pievads līdz gruntsgabala robežai. Septembra beigās ūdens tika pieslēgts posmā no Saules ielas Nr.27 līdz Bērzu ielā, kā arī izbūvēts jauns ūdensvda posms no Bērzu ielas līdz SIA „Binders” caurlaidei.
Līdz ar maģistrālā ūdensvada nodošanu ekspluatācijā ir uzlabots ūdens piegādes process – tas tiek piegādāts pa jauniem cauruļvadiem, tādejādi līdz minimumam samazināta noplūžu iespēja un avāriju risks šajos cauruļvadu posmos.
Pēc maģistrālā ūdensvada nodošanas ekspluatācijā, rajona iedzīvotāji var pieslēgt savas mājas jaunizbūvētajam ūdensvadam, vēršoties SKS ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību. Pieslēgt var tikai tās mājas, kas atrodas jaunizbūvētā ūdensvadam pieguļošajos gruntsgabalos.
Katrs individuālais pieslēgums maģistrālajam ūdensvadam notiks saskaņā ar noteiktu kārtību un šādam pieslēgumam būs nepieciešama atsevišķa dokumentācija:
1) īpašuma apliecinošs dokuments – zemesgrāmatas kopija,
2) zemes robežplāns (kopija),
3) personas apliecinošs dokuments – pases kopija,
4) nepieciešams izstrādāt principiālo pieslēguma shēmu, to saskaņojot SKS un Saulkrastu būvvaldē.
Jaunizbūvētā maģistrālā ūdensvada kopējais garums ir 710 m ar cauruļvada diametru – 100 mm. Līdz šim būvniecībā ieguldīti 49 400 LVL.