Mainās norēķinu kārtība par pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Sākot ar šī gada 1.oktobri ir veikti grozījumi Ministru Kabineta noteikumos „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
Turpmāk, pamatojoties uz 17.punktu,par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un būs jānorēķinās par atsevišķu īpašumu, tātad dzīvokli, nevis pēc dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaita, kā tas bija iepriekš.
Savukārt 19.punkts nosaka, ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot avārijas un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, kas nozīmē, ka tiek aprēķināta starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāju rādījumu un iedzīvotāji ūdens skaitījumu rādījumu. Turpmāk izveidojošos izveidojušos starpību sadalīs uz atsevišķiem īpašumiem, t.i., dzīvokļiem.
Tātad maksu par pakalpojumiem vairs neaprēķinās, ņemot vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, bet gan atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ņemot vērā, ka nav iespējams noteikt, cik personu dzīvoklī dzīvo. Tas nozīmē, ja dzīvojamā mājā ir 20 dzīvokļi, šos izdevumus izdalīs uz 20 dzīvokļiem.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbinieki tuvāko mēnešu laikā, līdz 2014. gada janvārim, veiks visu apsaimniekošanā esošo dzīvokļu apsekošanu un informācijas apkopošanu.
Tomēr, jāņem vērā, ka 19.punktā minēto ūdens patēriņa sadales kārtību nepiemēros, bet ūdens patēriņa starpību sadalīs atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:
• kuri, nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šāds pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļu īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav plombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Tas nozīmē, ka, sākot ar 2014.gada janvāri, par kopējo mājas ūdens skaitītāju rādījumu un dzīvokļu skaitījumu rādījumu aprēķināto starpību būs jāmaksā noteikumus neizpildījušo dzīvokļu īpašniekiem.

Comments are closed.