Apsaimniekošana

SIA “Saulkrastu komunālserviss” reģistrēta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

https://bis.gov.lv/bisp/lv/house_managers/1161

Labāk pārvaldītas un apsaimniekotas ir tās dzīvojamās mājas, kurās ir izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības.  Šādām daudzdzīvokļu mājām iespējams ātrāk veikt plānoto darbu izpildi, samazināt māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izmaksas. Elastīgi reaģēt uz svarīgu lēmumu pieņemšanu un realizēšanu. Pašiem kontrolēt naudas plūsmu un bankas kontu.

Dzīvokļu īpašnieku pienākumi
  • piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā
  • segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus
  • norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
  • maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos nodokļus
  • maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes
  • saudzīgi izturēties pret kopīpašuma esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus
  • pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu

Visa pamatā ir sadarbība.  Sadarbība var notikt dažādi, piemēram, tiekoties ar dzīvokļu īpašnieku birojā, organizējot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai tiekoties ar dzīvokļa īpašnieku viņa īpašumā. Darbs ar dzīvokļu īpašniekiem ir smaga psiholoģiskā slodze ik dienas darbā, bet tikai ilglaicīgs un pamatīgs informatīvi izglītojošais darbs ar dzīvokļu īpašniekiem par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanu var dot vēlamo rezultātu ilgtermiņā.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, 6. pants.
Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana,
c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:
a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
c) finanšu uzskaites organizēšana;
3) dzīvojamās mājas lietas vešana;
4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.

Daudzīvokļu māju apsaimniekošanas tāmes 2017. gadam

Ainazu 21a

Ainazu 21a (2)

Ainazu 70

Ainazu 70 (2)

Atputas 2a

Atputas 2a (2)

Kalnina 1

Kalnina 1 (2)

Kalnina 1a

Kalnina 1a (2)

Kisupes 14

Krasta 15

Krasta 15 (2)

L. Paegles 8

L. Paegles 8 (2)

l.Paegles 2

L.Paegles 2 (2)

Ostas 1

Ostas 1 (2)

Ostas 17

Ostas 17 (2)

Plavas 1

Plavas 1 (2)

Rigas 31

Rigas 43

Rigas 43 (2)

Rigas 90

Rigas 90 (2)

Skolas 2

Skolas 2 (2)

Skolas 4

Skolas 4 (2)

Tallinas 9

Tallinas 9 (2)

Tirgus 1

Tirgus 1 (2)

Vidrizu 22b

Vidrizu 22b (2)

L. Paegles 9

L. Paegles 9 (2)

L.Paegles10