Izmaiņas saistošajos noteikumos

Kārtība, kādā veicama dzīvokļa pārbūve.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 1997. gada 4. janvāra noteikumu Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”112.,116.,121. punktu, personai pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvvaldes atļauja (Saulkrastu pilsētā būvvalde atrodas Raiņa ielā 8).

Patvaļīgi veicot pārbūvi, piemēram, nojaucot nesošās sienas, Jūs pamatīgi riskējat ar savu, savu ģimenes locekļu un pat kaimiņu drošību. Ar grūtībām saskarsieties arī tad, ja kādreiz nāksies dzīvokli ieķīlāt vai radīsies vēlme to pārdot. Šajā gadījumā nāksies ne tikai samaksāt par projekta izstrādi, lai legalizētu izdarīto, bet arī samaksāt soda naudu.
Tie ir būtiskākie argumenti, lai pārliecinātu pirms jebkādu darbu uzsākšanas konsultēties ar sertificētu arhitektu, kurš informēs un palīdzēs veikt arī visu tālāko saskaņošanas procedūru, kā arī izstrādās drošu un normatīviem atbilstošu projektu.

Pārbūvi var ierosināt tikai tā persona, kurai ir īpašuma lietošanas tiesības – tādas var būt īpašniekam, īpašnieka pilnvarotai personai vai nomniekam. Pēdējie divi varianti paredz, ka pārbūve var notikt ar īpašnieka rakstisku piekrišanu. Būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc projekta apstiprināšanas un būvatļaujas saņemšanas būvvaldē. Pēc darba jāizsauc būvinspektors, kas sagatavos pieņemšanas-nodošanas aktu.

Pielikumā varat atrast noteikumus, pēc kadiem jāvadās, veicot remontu.

remontdarbi.doc