Skaitītāju rādījumu nodošana

Katram SIA „Saulkrastu komunālserviss” klientam līgumā noteiktajos termiņos jāinformē pakalpojumu sniedzējs par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

Ja klients nebūs noteiktajā laikā paziņojis rādījumus par kārtējo norēķinu periodu, ūdens patēriņa apjoms tiks noteikts atbilstoši vidējam patēriņam iepriekšējos 3 mēnešos.

Lūdzam ūdens patēriņa rādījumus par kārtējo mēnesi nodot katra mēneša 25.-30. datumā: