Ūdenssaimniecības attīstības projekts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (2017. – 2022.gads)

Plānoto darbu grafiks II un IV posmā

07.05.2018.

Darbu izpildes laika grafiks II posmā (02.05.2018.)

Darbu izpildes laika grafiks IV posmā (02.05.2018.)

Noslēdzies iepirkums par inženiertehnisko būvuzraudzību

05.04.2018.

Šī gada janvāra beigās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” izsludināja konkursu „Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta „Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”.

Izvērtējot pretendentu pieteikumus, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Geo Consultants”. Līguma summa – 67 574 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

SIA „Geo Consultants” veiks kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu inženiertehnisko būvuzraudzību.

Iepirkuma procedūra par inženiertehnisko būvuzraudzību

12.03.2018.

2018.gada 31.janvārī tika izsludināts konkurss “Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta “Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros” (identifikācijas Nr.SKS 2018/01). Līdz 2018.gada 20.februārim pretendentiem bija jāiesniedz pieteikumi. Pretendentu pieteikumi ir saņemti, turpinās darbs pie izvērtēšanas.

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru

15.12.2017.

2017.gada 15.decembrī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” parakstīja “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/019″ ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Līgums paredz, ka projekta īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši. Projekta kopējie izdevumi 5 649 207,08 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 4 175 277.06 EUR. Kohēzijas Fonda finansējums: 75,13% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 136 976,00 EUR.

Uzsākti projektēšanas darbi

30.10.2017.

Kā jau iepriekš tika informēts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” septembra beigās noslēdza līgumu ar personu apvienību „WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Oktobra beigās ir sākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas darbi.
Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu. Plānots, ka būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasarā.

Plānotie projektēšanas un būvniecības apjomi

26.10.2017.

2017.gada 27.septembrī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” parakstīja līgumu ar Personu apvienību “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars” par kanalizācijas un ūdens apgādes tīklu projektēšanu un būvdarbiem. Līguma ietvaros plānoti šādi projektēšanas un būvdarbu apjomi:

Posms Iela Kanalizācijas tīkli Ūdensapgādes tīkli
I posms Amatnieku 122
Zvaigžņu 110
Jomas 102
Jaunā 200
Liepu 237 210
II posms Melnsila iela 545 545
Laimdotas 118
Meža Prosp. 245
Jūras Prosp 147 300
Bebru iela 60
Rītupes 516
Irbenāju 226 226
Duntes 306
Upes 897 897
Pērļu 350
III posms Zušu iela 412
Ziemeļu (Ainažu) 299
Zvejnieku 385 360
Viļņu 90
Tilta 115 115
Mazā Zvejnieku 168 168
Mētru 270
Kastaņu 243
Ausekļu 216 63
IV posms Kadiķu 237
Kaijas 147
Lašu/Rīgas 300
Mednieku 300
Skuju 168
Pabažu 136 136
Tīklu 145
Kāpu 755 311
Inčupes 234 234
Miera 204
Rīgas 295
V posms Dīķu 77
Palejas 313 313
Avotu 118
Nometņu 65
VI posms Zaļā 242
Baltijas 515 200
Draudzības 1374
Ganību 263 263
Lapu 203
Kapteiņu 431
Celtnieku 1435
Enkuru 315 315
VII posms Tallinas 821
Neibādes 178
Bražu 127
Lapu 581
Saivas 158


Pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos”

16.janvāris, 2014.

Pagājušā gada nogalē pieņemti ekspluatācijā  projekta ietvaros izbūvētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Līdz ar to noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”. Daļa tīklu ir izbūvēti no jauna, tostarp veikta pilsētas dzeramā ūdensvadu tīklu un pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana, tajā skaitā izbūvēti kanalizācijas spiedvadi un sūkņu stacijas.
SKS aicina iedzīvotājus vērsties ar iesniegumiem savlaicīgi, lai iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem un pastāvīgai pozitīvai gaisa temperatūrai, varētu sākt būvniecības darbus.

Pakalpojumu sniedzējs SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešami pieslēgumi pie jaunajiem tīkliem, vērsties ar iesniegumiem SKS, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus pieslēgumu izbūvei. Tuvāka informācija pa tālruni 67951361.

30.decembrī 2013.g.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:

1.1 Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecība un atjaunošana:

- ierīkotas 3 jaunas artēziskās akas;

- slēgtas 4 neizmantojamās artēziskās akas;

- izbūvētas 3 jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas;

- izbūvēti 3 jauni krājrezervuāri;

- izbūvētas 3 jaunas II pacēluma stacijas.

1.2 Veikta ūdensapgādes tīklu atjaunošana (823,7 m).

2. Ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:

2.1. veikta 2 kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un 1 dīzeļģeneratora piegāde;

2.2. veikta 11 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;

2.3. veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana (21 362,5 m).

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

1.1. veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana (10 759,7m);

Ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas rezultātā ir nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 56 % iedzīvotāju Saulkrastu iedzīvotāju.

Sadzīves kanalizācijas sistēmas paplašināšanas rezultātā ir sasniegts 73 % pieslēgumu līmenis iedzīvotāju Saulkrastos. Projekta realizācijas rezultātā paplašinot sadzīves kanalizācijas sistēmu un izveidojot jaunus pieslēgumus ir uzlabots apkārtējās vides stāvoklis, jo samazinājies notekūdeņu noplūdes no individuālajām notekūdeņu uzkrāšanas tvertnēm, kā arī no nekvalitatīvi izbūvētām lokālām attīrīšanas iekārtām. Tīklu paplašināšanas rezultātā uzlabosies apkārtējās vides stāvoklis.

Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti un izbūvētā infrastruktūra un iekārtas darbojas atbilstoši prasībām un nodrošina projektā paredzētās funkcijas. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes dod ieguldījumu ES direktīvas 91/271/EEK un 98/83/EK galveno prasību nodrošināšanai.

_______________________________________________________________________________________________________

Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032,veikta iepirkuma procedūra „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Saulkrastos, Pabaži”, ID Nr. SKS/SAB/12_6 .

17.04.2013. noslēgts līgums par būvniecību ar personu apvienību SIA „Baltline Globe” reģ. nr.40003780856 un SIA „Totas” reģ. nr. 40103042040.

Līguma ietvaros paredzēts izbūvēt:

ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA

1. Lašu iela no Rīgas ielas t.sk. Rīgas ielas šķērsojums līdz stāvlaukumam

2. Lašu iela no Rīgas ielas  līdz Dzelzceļnieku ielai

3. Stacijas iela no Rīgas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai

KANALIZĀCIJAS SISTĒMA

1. Stacijas iela no Rīgas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai

2. Lašu iela no Rīgas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai

Ievietots 23.04.2013.

_________________________________________________________________________________________________________________

Aktualitātes ūdenssaimniecības attīstības projektā

Lai risinātu projekta ietvaros aktualizējušās problēmas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2012.gada 11.decembrī Saulkrastu novada domē rīkoja tikšanos, kurā piedalījās VARAM pārstāvji , Saulkrastu novada domes vadība, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vadība un novada iedzīvotāji. Tikšanās laikā notika viedokļu apmaiņa par projekta gaitu, paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

SKS informēja par pabeigtajiem būvdarbiem līguma „Kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas Saulkrastos”, kā arī par būvdarbiem Saulkrastu Dienvidu daļā, kas ir pārtraukti laika apstākļu dēļ. Šos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2013.gada jūnijam. Tāpat tika sniegta informācija par Ziemeļu daļā notiekošajiem būvdarbiem, kas norisinājās Ainažu ielā un Akācijas ielā. Pabeidzot darbus, būvniekiem ir jāveic būvniecības laikā izrakto brauktuvju sakārtošana, to labiekārtošanas darbi.

Ņemot vērā vairākkārtējas iedzīvotāju sūdzības par būvdarbu gaitu projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA SAULKRASTOS, ŪDENS SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS UPJU BASEINU PAŠVALDĪBĀS, 3.KĀRTA” ietvaros, (SKS) aicina iedzīvotājus par pamanītajām neizdarībām un problēmām saistībā ar rakšanas darbiem, vērsties pie tiešajiem būvdarbu veicējiem – būvdarbu vadītāja Saulkrastu Centra daļā Jevgēnija Doronkina tālr. 26330987,Ziemeļu daļā, Zvejniekciemā pie Eduarda Kisiļova tālr. 2923843 vai būvuzrauga Artūra Sčura tālr. 20216021.Kā arī, lai noskaidrotu vai precizētu informāciju par veiktajiem un vēl paredzamajiem kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbiem, SKS aicina zvanīt SKS Ūdensapgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītajam Bruno Veidem, tālr. 28638505.

Kopumā projekta ietvaros tiks veikta ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecība un rekonstruēti un izbūvēti jauni ūdensvadi gandrīz 14 km garumā, jauni kanalizācijas tīkli 24 km garumā un izbūvētas 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Patlaban nodotas ekspluatācijā 3 dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

SKS atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina ar sapratni izturēties pret izveidojušos situāciju, un, ja ir pamanītas būvnieku neizdarības, nekavējoties sazināties ar būvdarbu veicējiem.

____________________________________________________________________________________________________

Noslēgts jauns līgums par kanalizācijas būvniecības darbiem

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) Būvniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam, noslēdzis līgumu ar AS „BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem. Būvdarbi notiks Neibādē, Saulkrastos un Zvejniekciemā, izbūvējot kanalizāciju 9 kilometru garumā.

Būvdarbu uzraudzību veiks līgumsabiedrība SIA „Eirokonsultantu nams” un SIA „Statybos strategia”.

Būvniecības darbus plānots uzsākt septemdra beigās, un tie jāpabeidz 12 mēnešu laikā kopš uzsākšanas brīža.

Kopējās līguma izmaksas ir 1 279 687,95 Ls, PVN ieskaitot.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.

Kā jau informējām, iepriekš noslēgtais līgums ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering” tika pārtraukts, izbūves grafika neievērošanas un nekvalitatīvi veikto darbu dēļ.

Būvdarbi tiks uzsākti sākot Zvejniekciema Krāču, Līvciema un Aģes ielām.

_______________________________________________________________________________________________

Pārtraukts līgums par kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem

Informējam, ka pamatojoties uz darbu izpildes grafika neievērošanu un nekvalitatīvi veiktajiem kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem Saulkrastos un Zvejniekciemā, SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir pārtraucis līgumu ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering”. Patlaban ir izsludināts jauns iepirkums par kanalizācijas sistēmas uzlabošanas un kanalizācijas tīkla paplašināšanas darbiem. Plānots, ka būvniecības darbi atsāksies 2012.gada septembrī, līdz ko tiks noslēgts līgums ar citu uzņēmēju.

Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām! _______________________________________________________________________________________________________

Kanalizācijas un ūdensvada tīkla paplašināšana Saulkrastu centrā

Kanalizācijas un ūdensvada tīkla paplašināšana Zvejniekciemā

Ūdensvada tīkla paplašināšana Pabažu stacijas rajonā

Jaunu pieslēgumu secība

_________________________________________________________________________________________

Ūdens attīstības plāns

Saulkrasti_karte_celi_ ud6
Kanalizācijas plāns

Saulkrasti_karte_kan7

__________________________________________________________________________________________________


Uzsāk ūdensvada būvniecību ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros

Saulkrastu novadā uzsākta ūdensvada izbūve Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.

Lai steidzami nodrošinātu SIA „Binders” rajonā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, vispirms uzsākti ūdensvada būvniecības darbi Pabažu rajonā. Jaunais ūdensvads tiek būvēts pa Dzelzceļnieku, Pabažu un Saules ielu, lai to savienotu ar esošo pilsētas ūdensvadu Saules ielā. Darbu zonā paredzēts atjaunot ielu esošos segumus un sagatavot pieslēgumus mājām.

Jau šajā nedēļā uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi un tika izcirsti koki, lai veiktu teritorijas planēšanas darbus. Būvdarbus veiks A/S „UPB”, būvdarba vadītājs Nikolajs Parņuks, mob. tālr. 29241924. Objekta būvuzraudzību veic SIA  „Asmāra”.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos”

Parakstīti būvdarbu līgumi par projekta ieviešanu