Dzeramā ūdens kvalitāte

SIA „Saulkrastu komunālserviss” pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti Saulkrastu centralizētajā ūdensvada sadales tīklā, ievērojot 14.11.2017. Ministru Kabineta noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktās prasības.

Periodiski dzeramā ūdens pārbaudi veic Veselības inspekcija, ņemot dzeramā ūdens paraugus dažādās pilsētas vietās un par šīs kontroles rezultātiem informējot SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Pašreiz SIA “Saulkrastu komunālserviss” sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru Kabineta 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju skaitliskās vērtības 2018. gadā

Mikrobioloģiskie rādītāji 2018

Ķīmiskie rādītāji 2018