Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

Saulkrastu centralizēto notekūdeņu attīrīšanu nodrošina bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) Ozolu ielā 23, Zvejniekciemā. Sabiedrība nodrošina attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstību 2002.gada 22.janvāra Ministru Kabineta noteikumos Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktajām normām.

Attīrītie notekūdeņi pēc Zvejniekciema bioloģiskajām NAI tiek novadīti meliorācijas grāvī ar izplūdi Aģes upē. Notekūdeņu laboratorisko kontroli NAI izplūdē un ieplūdē no NAI 4 reizes gadā veic SIA “Vides audits” laboratorija.

Aģes upē reizi gadā tiek veiktas ķīmiskās ūdens kvalitātes analīzes 200 m augšpus izplūdes un 200 m lejpus izplūdes vietas.