Par mums

SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju komunālās saimniecības apkalpošanu, nodrošinot:

- dzeramā ūdens ieguvi, centralizētas ūdens un kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanu;

- siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, tirdzniecību,

- daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošanu,

- ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā,

- dažādu maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 100% akciju īpašnieks ir Saulkrastu novada dome.