Par padarīto 2011. gadā

13.janvāris, 2012.

2011. gads SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) darbībā bija ražens pēc padarīto darbu apjoma, tajā pat laikā atbildīgs un sarežģīts. Tāpat kā iepriekšējos gados, tika pildīti SKS pamatdarbības uzdevumi – īstenota māju apsaimniekošana, nodrošināta siltumapgāde ēkās, liels darbs paveikts ūdenssaimniecības sakārtošanā, kā arī turpināti labiekārtošanas darbi.

Vasaras vidū, pamatojoties uz darbu izpildes grafika neievērošanu un nekvalitatīvi veiktajiem kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem Saulkrastos un Zvejniekciemā, SKS pārtrauca līgumu ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering”. Tika izsludināta un realizēta jauna iepirkuma procedūra, tajā skaitā pamatojoties uz likumdošanā noteiktajām prasībām sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju veikti apjomīgi dokumentu saskaņošanas un apstiprināšanas darbi.

2011. gadā SKS apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām īstenoti nozīmīgi uzlabojumi siltumapgādes nodrošināšanā un dzīvojamo ēku uzturēšanā. Lai samazinātu siltuma patēriņu, ēkām Bīriņu ielā 1 un L.Paegles ielā 8 tika nosiltināti bēniņu pārsegumi, kā arī šo māju bēniņos apkures cauruļvadiem nomainīta siltumizolācija. Ēkai Krasta ielā 15 veikti jumta seguma renovācijas darbi, un sākot no bēniņu pārseguma, pārmūrēts skurstenis. L.Paegles ielā 10 atjaunots skursteņa apmetums, savukārt mājai L.Paegles ielā 4 salabots jumts. L.Paegles ielā 9 pilnībā noņemts vecais, jau nokalpojušais jumta segums un uzlikts jauns.

Lai atvieglotu iekļuvi ēkā un nodrošinātu netraucētu pārvietošanos, Skolas ielā 6 no jauna uzbetonēts ieejas laukumiņš ar kāpnēm, virs tā izveidotas notekrenes, kā arī salabotas ārdurvis Skolas ielas 8 mājas pagrābā nomainīta satrupējusī un noplēstā stikla vates siltumizolācija pret akmens vates siltumizolāciju ar folija čaulām, kas ļaus ietaupīt siltumu ēkā. Pirms apkures sistēmas siltināšanas darbu veikšanas, nomainīti apkures stāvvadu ventiļi, tādejādi ir uzlabota apkures cirkulācija, tajā skaitā arī apkures sistēmas apkalpošana.

Mājai Tirgus ielā 1 uzliktas iepriekšējā gadā sniega norautās notekrenes. Vidrižu ielā 22A, izmantojot visjaunākos tehnoloģijas paņēmienus, vienai ēkas sekcijai izveidota siltumizolācija un hidroizolācija, kā arī nomainītas notekrenes.

Ēkai Rīgas ielā 90 daļēji nomainīts jumts, uzlikts jauns šīfera segums, savukārt, lai pasargātu no lietus ūdens Tallinas ielā 9 pārbūvēta ieeja nojume, uzlikts jauns segums, kas bija nepareizi izbūvēts jau mājas būvniecības laikā.

Skolas ielā 2 mājas pamatiem pa parametru izbūvēts bruģis.
Mājām L.Paegles ielā 4, 4A, Pļavas ielā 1, kā arī citur uzstādītas sensorgaismas, kas ļauj pie ēkām droši pārvietoties diennakts tumšajā laikā.

Lai nodrošinātu apsaimniekotāja un dzīvokļu īpašnieku tiešu komunikāciju un atskaitītos par iepriekšējā gadā paveiktajiem darbiem, likumā noteiktajā kārtībā, tika sasauktas iedzīvotāju kopsapulces. Diemžēl atsaucība bieži vien bija ļoti zema, lai gan iedzīvotāji par kopsapulcēm tika informēti savlaicīgi.

Nozīmīgs darbs paveikts siltumapgādes jomā, veikti uzlabošanas darbi vairākās katlu mājās. Zvejniekciema katlu mājā caurulēm ir uzlikti jauni ventiļi un salikta siltumizolācija siltumtrasēm. Izmantojot caurdures metodi, ir nomainīti siltumtrašu posmi no siltumkameras pie bankas ēkas Ainažu ielā 10 līdz kafejnīcai „10 balles” Ainažu ielā 9, kā rezultātā ir panākts būtisks siltuma zudumu samazinājums siltuma pārvadē. No jauna izveidots posms no Skolas ielas 4A savienojot abas siltumtrases un izbūvēta jauna siltumkamera, kā arī uzlikts papildus siltumssūknis, kas nodrošina siltuma padevi ēkām Bīriņu ielā 1 un 3, L.Paegles ielā 4, 4A, 8 un 10 un Skolas ielā 5.
Pilnībā ir pārveidots sadalošais siltummezgls katlu mājā Raiņa ielā 7, no kuras tiek piegādāts siltums visā Saulkrastu centrālajā daļā. Vecie apkures katli tika aprīkoti ar granulu degļiem un tagad tie darbojas automātiskā režīmā. Kopš katlu mājas pārveidošanas, kā kurināmais materiāls tiek izmatotas tikai granulas, kas ir atjaunojams enerģijas avots un sadegot nerada kaitējumu apkārtējai videi. Ēkā Raiņa ielā 7 ir pārbūvēta iekšējās apkures sistēma, kas nodrošina patērētā siltuma precīzu uzskaiti.

Rudenī, ievērojami īsā laika posmā, no iepriekšējā apsaimniekotāja tika pārņemta katlu māja Ainažu ielā 34b, kurā darbības process ir pilnībā automatizēts. Ir nomainīts un pārbūvēts apkures katls, pievienojot granulu degli un uzstādīta granulu tvertne.

Lai noteiktu galvenos virzienus siltumapgādes attīstībai, SKS visa gada garumā aktīvi piedalījās novada siltumapgādes attīstības koncepcijas izstrādē, kas patlaban ir tapšanas stadijā un tiks realizēta tuvākajos gados.

Tāpat nozīmīgs darbs ir ieguldīts parādu atgūšanā. Iedzīvotāji, kuriem ir sakrājušies parādi par SKS sniegtajiem pakalpojumiem un kuriem ir grūtības ar parādu atmaksu, regulāri tiek informēti par iespējām sastādīt individuālu parādu atmaksas grafiku un aicināti risināt apmaksas problēmas. Diemžēl ne visi izmanto šo iespēju. Ja no iedzīvotāja puses netiek izrādīta iniciatīva vai trūkst vēlme sadarboties, lieta tiek nodota izskatīšanai tiesai. Pateicoties likumdošanas izmaiņām, turpmāk lietu virzība notiks 2 līdz 3 mēnešu laikā.

Ir notikusi pozitīva virzība ūdenssaimniecības attīstības jomā. Lai arī uz laiku bija jāaptur iesāktie kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbi Saulkrastos un Zvejniekciemā, tomēr iesāktais projekts turpinās. 2011. gada nogalē ekspluatācijā ir nodotas modernas atdzelžošanas stacijas, kas patērētājiem nodrošina augstu ūdens kvalitāti. Ir izbūvēts maģistrālā ūdensvada posms Pabažos un mājām, kuru īpašnieki ir iesnieguši pieteikumus, ir izveidoti pieslēgumi jaunajam posmam. Pie mājām uz ūdens pievadiem ir uzstādīti skaitītāji, atrastas un novērstas ūdens noplūdes, pārslēgti līgumi, pilnībā sakārtota ūdens uzskaites sistēma. Jaunā sistēma ļauj īsā laikā atrast un novērst ūdens patērētāju negodīgu rīcību un nelikumības ūdens uzskaitē.

Pēc pagājušā gada sākuma sniegotās ziemas, pavasarī tika salabotas mazās asfalta bedrītes. Ir veikti meliorācijas darbi, atjaunotas caurtekas, lai uzlabotu situāciju vietās, kur pavasarī, palu laikā kūstot sniegam notiek straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās.

Arī jaunais 2012. gads būs jaunu uzdevumu un izaicinājumi bagāts. Jāturpina iesāktie darbi un rudenī jāpabeidz apjomīgais „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” II posma būvniecības projekts, kas tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.
SKS izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri vēlas sadarboties, ir aktīvi un gatavi piedalīties dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanā un saglabāšanā. Vienmēr esam uzsvēruši, ka mūsu klients ir mūsu vērtība !

Veiksmīgu 2012. gadu !