Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem

1. Par atkritumu apmaksas kārtību

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka 03.11.2014. MK noteikumi Nr.675 ”Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punkts nosaka atkritumu apmaksas kārtību: ”ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, – proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam”.
Jaunā aprēķinu kārtība tiks piemērota, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

2. Par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem

Lai novērstu neprecizitātes ūdens patēriņu uzskaitē daudzdzīvokļu mājās, SIA „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānodod katra mēneša pēdējā darba dienā, darba laikā.

Pārējā laikā rādījumi netiks pieņemti!

Atgādinām, ka norēķinu kārtība atbilstoši MK noteikumiem:

19. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.
19.1 Šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):
19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Mājās, kurās ar kopsapulces lēmumu ir noteikta sava norēķinu kārtība, tiks saglabāta iedzīvotāju noteiktā kārtība.

Comments are closed.