Ūdens apgāde Pļavas, Vasarnīcu un Lauku ielā

Šī gada 11.novembrī Saulkrastu novada domē tika saņemti vairāku privātpersonu un biedrības „Dzīvo Saulkrastos” iesniegumi par ūdensapgādes pārtraukumu Pļavas Vasarnīcu un Lauku ielās, kur iedzīvotājiem bez iepriekšēja brīdinājuma tika pārtraukta ūdensapgāde, ko līdz 2013.gada 1.novembrim nodrošināja Ceļu būves firma SIA „Binders”, pievadot iedzīvotājiem ūdeni pa pašu iedzīvotāju līdzekļiem izbūvētiem ūdensvadiem.
Saskaņā ar saņemto informāciju, Pļavas, Vasarnīcu un Lauku ielu iedzīvotājiem līdz 2013.gada 1.novembrim pa ūdensvada tīkliem, kas vēsturiski tika izbūvēti pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika piegādāts tehniskais ūdens. Apzinot situāciju, tika noskaidrots, ka Saulkrastu būvvaldē nav iesniegti iepriekš minēto ūdensvada tīklu izbūves dokumenti, tostarp tehniskais projekts vai izbūves shēma ar pieslēgumu vietām, līdz ar to būvniecības process nav veikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Tādejādi nav iespējams gūt patiesu priekšstatu par faktisko ūdensvada tīklu stāvokli un atbilstību Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, ūdensvada tīklu pievienošana pilsētas ūdensvada tīkliem ir iespējama tikai tādos gadījumos, kad ir veiktas nepieciešamās pārbaudes un ir gūts patiess priekšstats par ūdensvada tīklu izbūves shēmu un faktisko tehnisko stāvokli.
Jāpievērš uzmanība, ka ceļu būves firma SIA „Binders” brīdināja iedzīvotājus par plānoto ūdensapgādes pārtraukšanu, nosūtot paziņojuma vēstuli par plānotu ūdens padeves pārtraukšanu, sākot no 2013.gada 1.novembra. Paziņojuma vēstulē tika norādīts, ka iedzīvotāji ir aicināti pieteikties ūdensapgādei no Saulkrastu pilsētas ūdensvada.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir saņēmis Saulkrastu novada domes rīkojumu, veikt centrālā pilsētas ūdensvada un Pļavas ielā esošā iedzīvotāju ūdensvada savienojuma izbūvi, uzstādot jaunu aku un ūdens patēriņa skaitītāju, saskaņā ar kura rādījumiem ir iespējams veikt norēķinus par faktiski patērētā ūdens daudzumu. Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti, pilnvarot vienu personu iedzīvotāju vārdā noslēgt līgumu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par ūdens piegādi Pļavas, Lauku un Vasarnīcas ielu iedzīvotāju izbūvētajā ūdensvada tīklā.
Saskaņā ar 2012.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” III. nodaļas noteikumiem, pilnvarotā persona, noslēdzot iepriekš minēto līgumu, iegūst pakalpojumu lietotāja statusu, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti savstarpēji civiltiesiskā kārtā vienoties par ūdens lietotāju izdevumu sadali starp lietotājiem, atbilstoši līdzšinējai kārtībai.

Comments are closed.