Vērienīgie ūdenssaimniecības darbi turpinās

17.oktobris, 2012.

Novadā turpinās vērienīgais „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” projekts, kura ietvaros tiek veikti ūdenssaimniecības paplašināšanas darbi. Projekts paredz paplašināt gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklus Saulkrastu novadā. Būvdarbi notiek gandrīz visos Saulkrastos, un iesākto darbu beigu termiņš ir 2013.gada vasara.
Patlaban tiek būvēti maģistrālie ūdensvadi, lai savienotu visus trīs Saulkrastu pilsētas ūdens apgādes rajonus vienotā ūdensapgādes sistēmā, tā nodrošinot lielāku ūdensapgādes un ugunsdzēsības drošību. Norisinās darbs, lai izbūvētu 11 jaunas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas (Pļavas ielā, Vidus ielā, Pēterupes ielā, Skolas ielā, Liepu ielā, Raiņa ielā, A.Kalniņa ielā, Vidrižu ielā, Tilta ielā, Akmeņu ielā, Brūklenāju ielā). Vienlaikus tiek rekonstruētas 2 esošās kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (Ainažu ielā un Ķīšupes ielā), kā arī būvēti spiedvadi un kanalizācijas pašteces tīkli.
Pēc darbu pabeigšanas, iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja pievienot dzīvojamās ēkas pie pilsētas ūdensapgādes tīkliem un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Izbūvējot jaunu kanalizācijas sistēmu, kanalizācijas notekūdeņi nonāks pilsētas kanalizācijas tīklos, kur ar vairāku sūkņu staciju palīdzību nogādās kanalizācijas ūdeni uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Zvejniekciemā, tādejādi mazinot piesārņojumu vietējās ūdenskrātuvēs.
Projekta ietvaros jau ir izbūvētas trīs dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas: Zvejniekciemā – Tallinas ielā 9b, Saulkrastu centrā – Ainažu ielā 26a un Pabažos – Skuju ielā 33, kas nodrošina patērētājus ar attīrītu ūdeni. Ūdens atdzelžošanas stacijas darbojas kopš pagājušā gada decembra.
Kā jau iepriekš informējām, noslēgtais līgums ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering” tika izbeigts, izbūves grafika neievērošanas un nekvalitatīvi veikto darbu dēļ. Līdz ar to, iesāktie būvniecības darbi tika pārtraukti. Sākot ar pagājušā gada rudeni, kad tika noslēgts līgums ar a/s BMGS, būvniecība turpinājās, labojot iepriekšējā būvnieka pieļautās kļūdas, kā arī izbūvējot jaunus kanalizācijas un ūdensvada tīklus.
Vēršam uzmanību, ka inženiertīklu pievadu izbūve tiek veikta līdz īpašnieka zemes gabala robežai. Līdz ar to, lai veiktu pieslēgumu kanalizācijas tīklam un/vai pieslēgtu ūdensvadu maģistrālajiem tīkliem, ir jāvēršas ar iesniegumu( pievienojot Zemes grāmatas un zemes robežu plānu kopiju) SIA „Saulkrastu komunālserviss”(SKS), Liepu ielā 3. Kad tiks saņemts iesniegums, SKS pamatojoties uz tehniskajiem noteikumiem, izstrādās tehnisko shēmu un to saskaņos. Pēc shēmas izstrādes un saskaņošanas, Saulkrastu būvvalde veiks tehniskās shēmas apstiprināšanu. Visbeidzot, pēc būvdarbu veikšanas, saņemot atzinumu par inženiertīklu pievadu gatavību ekspluatācijai, tiks noslēgts līgums ar SKS par komunālajiem pakalpojumiem. Jāatgādina, ka būvdarbus drīkst veikt tikai sertificēts speciālists.
Lai informētu iedzīvotājus par ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Saulkrastos, ir izvietoti informatīvie stendi, kurās norādīta informācija par šo projektu, darbu izpildītājiem un to vadītājiem. Ja rodas kādas neskaidrības vai nepieciešama informācija par notiekošajiem darbiem, aicinām vērsties pie atbildīgajiem speciālistiem, kas norādīti stendā vai arī SKS pa tālr.67951361. Tāpat sīkāka informācija par ūdenssaimniecības attīstības projektu pieejama SKS mājas lapā www.komunalserviss.lv sadaļā Ūdenssaimniecības attīstības projekts, kur var iepazīties ar esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izvietojumu pa ielām, šobrīd būvējamo tīklu izvietojumu un perspektīvā plānotajiem darbiem.

ES_zils_balts Kohezijas_fonds

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ