Jau tagad ir iespējams pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2017. gada 27. septembrī noslēdza līgumu ar personu apvienību “WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Programma paredz 75,13% ES KF […]

Scroll to top