Aicinām aktualizēt informāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” savā pārvaldībā esošo mājokļu īpašniekiem izraksta rēķinus, pamatojoties uz informāciju un datiem, kas ir tās rīcībā. Nereti starp uzņēmumu un mājokļa īpašniekiem rodas pārpratumi par to, ka rēķini tiek izrakstīti personām, kas juridiski vairs nav mājokļa īpašnieki.
Lai izvairītos no šādām situācijām, aicinām mājokļu īpašniekus parūpēties par to, lai uzņēmuma rīcībā būtu visa aktuālā informācija par mājokļa īpašumu un tās īpašniekiem. Vēlamies uzsvērt, ka vienīgais dokuments, uz kura pamata drīkstam izrakstīt rēķinus jaunajam īpašniekam, ir attiecīgā īpašuma zemesgrāmatas apliecība, kurā ir veikts ieraksts par īpašuma tiesību maiņu uz jaunā īpašnieka vārda, kā arī noslēgts līgums par mājokļa pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Atgādinām, ka mājokļa īpašniekiem jāpievērš uzmanība aktuālās informācijas iesniegšanai mājokļos esošajiem ūdens skaitītāja mēraparātiem. Ja mājokļos esošajiem individuālajiem ūdens skaitītājiem ir pienācis verificēšanas termiņš, par to nomaiņu ir obligāti jāinformē uzņēmums, iesniedzot aktu par ūdens skaitītāju nomaiņu. Ja šāds akts netiek iesniegts, tas var radīt neskaidrības par ūdens skaitītāju rādījumiem, līdz ar to ietekmēt ikmēneša maksājumus par mājokli.
Tāpat atgādinām, ka klientiem laikus ir jāiesniedz informācija uzņēmumam par ikmēneša ūdens patēriņu – rakstiski vai pa tālruni līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

Scroll to top