Apstiprināts SIA „Saulkrastu komunālserviss” pagājušā gada pārskats

Saulkrastu novada domes sēdē 27. martā tika apstiprināts SIA „Saulkrastu komunālserviss” gada pārskats. Pārskata periodā sabiedrība turpinājusi darboties četrās galvenajās darbības jomās: dzeramā ūdens ieguve, pārvade un tirdzniecība, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, dzīvojamo ēku apsaimniekošana un ielu un ceļu uzturēšana.
Apkopojot rādītājus un salīdzinot tos ar 2017. gadu, pagājušajā gadā klimatisko laika apstākļu – karstās un sausās vasaras – dēļ palielinājies klientiem nodotais dzeramā ūdens apjoms, tādējādi palielinājies arī savākto notekūdeņu apjoms. Attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu daudzums samazinājies, jo 2017. gadā bija ilgstoši lietus periodi.
Pagājušajā gadā pārdotās siltumenerģijas rādītāji ir gandrīz vienādi ar 2017. gada statistiku. Rādītājus būtiski ietekmē laika apstākļi un atsevišķu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana. Šobrīd uzņēmums apsaimnieko 17 dzīvojamā mājas.
Pagājušā gada vasarā uzsākta Zvejniekciema katlumājas modernizācija projektā „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”. Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projekta laikā uzstādīts šķeldas apkures katls un rezerves – kokskaidu granulu apkures – katls. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi.
2018. gada finanšu rezultātus visvairāk ietekmēja kurināmā izmaksu pieaugums gan kokskaidu granulu, gan akmeņogļu cenas sadārdzinājuma dēļ.
2018. gadā tika uzsākti būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”, kurā plānots izbūvēt jaunus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un jaunas kanalizācijas sūknēšanas stacijas. Projekta būvdarbi tiks turpināti līdz 2021. gadam. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi un samazināt piesārņojumu, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā. Plānots, ka vismaz 712 deklarētajiem iedzīvotājiem būs iespējams pieslēgties centralizētās kanalizācijas tīklam un 212 iedzīvotājiem – centralizētās ūdensapgādes tīklam.
Pagājušo gadu sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem, ko uzņēmums plāno segt no nākamo gadu peļņas. Uzņēmuma galvenie zaudējumu iemesli ir Eiropas Savienības līdzfinansēto pamatlīdzekļu nolietojums, ko nevar iekļaut pakalpojumu tarifos, katlu mājām iepirktā kurināmā izmaksu pieaugums, zemes piespiedu nomas parāda maksa, šaubīgo debitoru uzkrājumi no 2011. līdz 2017. gadam un nomainīto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana.
Uzņēmuma galvenās prioritātes turpmākajos gados: veicināt jaunu klientu interesi par viņu īpašuma piesaisti pašreizējiem un jaunajiem centralizētajiem ūdens un sadzīves kanalizācijas tīkliem, samazināt lietus notekūdeņu ieplūšanu sadzīves kanalizācijas tīklos, mērķtiecīgi novērst dzeramā ūdens zudumus, modernizēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un katlu mājas.

Scroll to top