Ir pieejams Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai

2021.gada 10.martā stājās spēkā Saulkrastu novada domes 2021.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.SN3/2021 “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), saskaņā ar kuriem pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem un mudinātu iedzīvotājus izmantot projektu ietvaros sniegto iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Ar Noteikumiem varat iepazīties Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/par-centralizeto-udensvadu-un-kanalizacijas-tikliem-un-buvem/

Galvenie nosacījumi:

Lai saņemtu Pašvaldības līdzfinansējumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • Iesniedzējs ir fiziskā persona;
 • iesniedzēja nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atrodas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Nekustamais īpašums);
 • iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā;
 • iesniedzējam nav parādu par SIA “Saulkrastu komunālserviss” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem vai ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu atbilstoši maksājuma grafikam.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

 • 90% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 (ar PVN), ja iesniedzējs atbilst kādām no šīm pazīmēm: (1) iesniedzējs ir persona ar trūcīgas personas statusu; VAI (2) iesniedzējs ir persona ar maznodrošinātas personas statusu.
 • 50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 (ar PVN) citām Noteikumu 10.1.punktā neminētām personām.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, Iesniedzējs iesniedz SIA “Saulkrastu komunālserviss” iesniegumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:

 • iesniegums
 • dokuments, kas apliecina Noteikumu 10.1.punktā noteikto personas statusu;
 • SIA “Saulkrastu komunālserviss” tehniskie noteikumi un principiālā pieslēguma shēma (ja ir), ja šie dokumenti ir izsniegti iepriekš un ne vēlāk kā vienu gadu pirms šī iesnieguma iesniegšanas;
 • Ja SIA “Saulkrastu komunālserviss” iepriekš nav izsniedzis tehniskos noteikumus un principiālo pieslēguma shēmu, tad nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma noraksts (kopija), kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu; nekustamā īpašuma zemes robežu plānu.

Parakstītu iesniegumu kopā ar tā pielikumiem varat iesniegt šādos veidos:

 • pa pastu uz adresi Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
 • pa e-pastu info@komunalserviss.lv (ieniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu)
 • iemetot SIA “Saulkrastu komunālserviss” pastkastītē, kas atrodas Liepu ielā 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pie galvenajām ofisa durvīm.
Scroll to top