Jau tagad ir iespējams pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2017. gada 27. septembrī noslēdza līgumu ar personu apvienību “WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Programma paredz 75,13% ES KF līdzfinansējumu centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecībai.
Šīs programmas specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.
Šobrīd šī projekta realizācijas ietvaros ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas un ūdens tīkliem I, II, IV un V posmā.
I posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 8 īpašumiem Liepu ielā.
II posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 124 īpašumiem Melnsila, Laimdotas, Bebru, Rītupes, Irbenāju, Duntes, Upes, Pērļu ielā un Meža un Jūras prospektā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 65 īpašumiem Melnsila, Irbenāju, Upes ielā un Jūras prospektā.
IV posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 127 īpašumiem Kadiķu, Kaijas, Lašu/Rīgas, Mednieku, Skuju, Pabažu, Kāpu (posmā no Baltās kāpas līdz Inčupei), Inčupes, Miera, Rīgas ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 59 īpašumiem Pabažu, Tīklu, Inčupes, Kāpu ielā (posmā no Baltās kāpas līdz Inčupei).
V posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 32 īpašumiem Dīķu, Palejas, Avotu un Nometņu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 17 īpašumiem Palejas ielā.
SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas augstāk norādītājās ielās un kuri līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss”, to darīt, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, kas tika izbūvēti darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros 2007.-2013.gadā.
Šīs aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Vēršam uzmanību un atgādinām, ka, pieslēdzoties esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs, bet atļauju sākt lietot pakalpojumu pēc visu darbu pabeigšanas dos SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
Būvdarbu izmaksas, saistībā ar pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, ir atkarīgas no pieslēguma ierīkošanas vietas īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vietas uz ielas un apkārtnes reljefa. Pieslēdzot īpašumu kanalizācijas tīkliem, papildu izmaksas vēl var ietekmēt tas, vai plānotā kanalizācija būs pašteces vai būs nepieciešams izbūvēt spiedvadu. Ja ir neskaidrības vai nepieciešama papildu informācija, lūgums zvanīt pa tālruņiem 67951361 vai 26338881.

Lai pievienotos centralizētajam ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājām ir jāveic šādas darbības:
1. Tehnisko noteikumu izstrāde
Inženiertīklu izbūves ierosinātājs klātienē Liepu ielā 3, Saulkrastos, vai elektroniski pa e-pastu info@komunalserviss.lv iesniedz SIA “Saulkrastu komunālserviss” IESNIEGUMU, pievienojot šādus dokumentus:
• īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma norakstu (kopija), kas apliecina izbūves ierosinātāja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, vai zemes nomas līgums, kas paredz nomnieka tiesības veikt uz nomājamās zemes apbūves darbus;
• zemes robežu plānu;
• tehnoloģiskā procesa tehniskos dokumentus (ražošanas iekārtām u.tml.), ja pieslēgums ir nepieciešams ražošanas vai cita veida komercdarbības (sabiedriskā ēdināšana, autoserviss, automazgātuve u.tml.) darbības nodrošināšanai;
• būves inventarizācijas lietas pagraba un/vai 1. stāva plāna kopija.
Šis ir bezmaksas pakalpojums.
2. Tehniskās shēmas izstrāde
SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic tehniskās shēmas izstrādi (šis pakalpojums šobrīd maksā 14,90 EUR (t.sk.PVN). Ja tehniskajai shēmai nepieciešami nestandarta risinājumi, tīklu izbūves ierosinātājam jāvienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi (izmaksas atkarīgas no konkrētās situācijas un projektētāja).
3. Tehniskās shēmas saskaņošana
SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic tehniskās shēmas saskaņošanu un apstiprināšanu Saulkrastu būvvaldē.
4. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei
Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.
5. Inženiertehnisko tīklu būvniecība un nodošana ekspluatācijā
Inženieru tīklu izbūves ierosinātājs pats par saviem līdzekļiem veic būvdarbus. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams SIA “Saulkrastu komunālserviss” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.
6. Līguma noslēgšana ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ir jāvēršas SIA “Saulkrastu komunālserviss”, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai noslēgtu līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” aicina Saulkrastu iedzīvotājus iepazīties ar dažādiem materiāliem gan par dzeramo ūdeni, gan sadzīves notekūdeņiem uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļā “Noderīga informācija”.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60
Scroll to top