Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā ūdens uzglabāšanas rezervuāru, arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.
Ūdensvada un rezervuāru hlorēšana tiks uzsākta oktobra vidū. Šogad pirmā dezinfekcija notika maijā.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļauto normu, un ūdeni drīkstēs izmantot ikdienas vajadzībām, arī uztura gatavošanā.

Scroll to top