Par lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijā

Tā kā daļai nekustamajiem īpašumiem, no kuriem lietusūdeņi tiek novadīti centrālajā kanalizācijas sistēmā, nav sakārtota lietusūdeņu novadīšana sistēma, tad sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus un uzņēmējus apzināt situāciju savā īpašumā, un, ja tas nav izdarīts, sakārtot šo jautājumu.
“Saulkrastu komunālserviss” plāno identificēt ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājus, kuri novada no sava īpašuma lietus notekūdeņus kopējā sadzīves kanalizācijas tīklā. Pēc identificēšanas tiks sastādīts akts un nekustamā īpašuma īpašnieku informēs par nepieciešamību noslēgt līgumu par lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklos un norēķiniem par šo pakalpojumu. Maksa par 1 kubikmetru būs tāda pati kā sadzīves kanalizācijai – 1,69 eiro par m3, bez PVN.
Centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” 29.punktu, izmantojot speciālu formulu.
Ja ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņi no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu nosaka atbilstoši MK noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

Scroll to top