Paziņojums par lēmumu iepirkumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS 2019/02

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944
Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.:“Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02)
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Koksnes šķeldas piegāde
Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas numuruSIA “MARKO K”, vien.reģ.Nr.44102017894
Pretendenta piedāvātā līgumcenaEUR 19,74 bez PVN par vienu saražoto MWh
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums19.07.2019.
Scroll to top