Ūdens patēriņa rādījumi jānodod noteiktajā termiņā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2012 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa klients – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs, kurš ar pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līgumā noteiktajā termiņā. Rādījumus var iesniegt vairākos veidos, izvēloties ērtāko: zvanot pa tālruni 67951361, rakstot uz e-pastu skaititaji@komunalserviss.lv vai arī uzņēmuma tīmekļa vietnes www.komunalserviss.lv sadaļās „Nodot skaitītāju rādījumus” vai „Skaitītāju rādījumu nodošana Web”.

Scroll to top