Veikti grunts un gruntsūdeņu izpētes darbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā

Ņemot vērā to, ka katru gadu aktualizējas jautājums par rudens lapu, nopļautās zāles un sauso zaru nodošanas iespējām novadā un, atsaucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, ir izvēlēta laukuma vieta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Ozolu ielā 23, Zvejniekciemā.
Lai ierīkotu laukumu, kur šādus – bioloģiski noārdāmos materiālus izvietotu, izvēlētai vietai ir jāatbilst normatīviem aktiem un Valsts vides dienesta (VVD) prasībām. 2019.gada sākumā SIA “Saulkrastu komunālserviss” sadarbībā ar SIA “Vides Konsultāciju Birojs” veica grunts un pazemes ūdeņu izpēti, lai novērtētu potenciālu grunts un gruntsūdens sanācijas darbu nepieciešamību teritorijas turpmākai ekspluatācijai.
Izpētes rezultātā konstatēts, ka grunts un gruntsūdeņi nav piesārņoti, t.i., tajā nav atrasts naftas produktu, smago metālu vai hlorganisko savienojumu piesārņojums.
Kā atzīmē izpētes veicēji, gruntsūdenī ir nelieli specifiski piesārņojuma elementi, kas raksturīgi sadzīves kanalizācijas notekūdeņu infiltrācijai gruntsūdeņos, un izveidojušies vēsturiski, tomēr tas nerada tiešu apdraudējumu veselībai un atklātām ūdenstilpnēm, kā arī jebkāda veida teritorijā esošo iekārtu un pielietoto tehnoloģisko procesu modernizācija labvēlīgi ietekmēs vides kvalitāti nākotnē.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” saņemtos izpētes rezultātus ir iesniedzis VVD, lai saņemtu tehniskos noteikumus laukuma projektēšanai. Ja VVD izsniegs izpildāmus tehniskos noteikumus, tiks pasūtīts tehniskais projekts.
Zaļo atkritumu laukumu uzņēmums varēs izbūvēt, tiklīdz tiks sakārtota dokumentācija un tiks piešķirts nepieciešamais finansējums.

Scroll to top