Ūdensapgāde un kanalizācija

Illustration by Stories by Freepik
IZMANTO IESPĒJU

Iesnieguma formas

Ievēro

Skaitītāju rādījumu nodošana

Katram SIA „Saulkrastu komunālserviss” klientam līgumā noteiktajos termiņos jāinformē pakalpojumu sniedzējs par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

Ja klients nebūs noteiktajā laikā paziņojis rādījumus par kārtējo norēķinu periodu, ūdens patēriņa apjoms tiks noteikts atbilstoši vidējam patēriņam iepriekšējos 3 mēnešos.

Lūdzam ūdens patēriņa rādījumus par kārtējo mēnesi nodot katra mēneša 25.-30. datumā. Izmanto iespēju nodot rādījumus ar bill.me; sūtot e-pastu, vai zvanot pa tālruni.

Klientiem

Tarifi un cenas

2023. gada 27. jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sēdē pieņemts  lēmums Nr. 77 par SIA “Saulkrastu komunālserviss”  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izmaiņām, ar kuru no:

1.  2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. augustam apstiprina šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1.  ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,45 EUR/m3;
1.2.  kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,20 EUR/m3.

2. 2024. gada 1. septembra apstiprina šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

2.1.  ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,41 EUR/m3;
2.2.  kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,24 EUR/m3.

 

Piedāvājam

Maksas pakalpojumi

Asenizācija

Cisternas tilpums - 3.5 m3 / Cena par vienu reizi

€60

Skalošana

Kanalizācijas un drenāžas cauruļvadu augstspiediena skalošana. Cena par vienu stundu.

€125

Skaitītāju maiņa

Ūdens skaitītāju maiņa. Cena var atšķirties.

Projekts

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (2017. – 2022.gads)

15.08.2019.

Jau tagad ir iespējams pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2017. gada 27. septembrī noslēdza līgumu ar personu apvienību “WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Programma paredz 75,13% ES KF līdzfinansējumu centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecībai.

Šīs programmas specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Šobrīd šī projekta realizācijas ietvaros ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas un ūdens tīkliem I, II, IV un V posmā.

I posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 8 īpašumiem Liepu ielā.

II posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 124 īpašumiem Melnsila, Laimdotas, Bebru, Rītupes, Irbenāju, Duntes, Upes, Pērļu ielā un Meža un Jūras prospektā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 65 īpašumiem Melnsila, Irbenāju, Upes ielā un Jūras prospektā.

IV posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 127 īpašumiem Kadiķu, Kaijas, Lašu/Rīgas, Mednieku, Skuju, Pabažu, Kāpu (posmā no Baltās kāpas līdz Inčupei), Inčupes, Miera, Rīgas ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 59 īpašumiem Pabažu, Tīklu, Inčupes, Kāpu ielā (posmā no Baltās kāpas līdz Inčupei).

V posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 32 īpašumiem Dīķu, Palejas, Avotu un Nometņu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli un pievadi 17 īpašumiem Palejas ielā.

SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas augstāk norādītājās ielās un kuri līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss”, to darīt, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, kas tika izbūvēti darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros 2007.-2013.gadā.

Šīs aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Vēršam uzmanību un atgādinām, ka, pieslēdzoties esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs, bet atļauju sākt lietot pakalpojumu pēc visu darbu pabeigšanas dos SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

Būvdarbu izmaksas, saistībā ar pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, ir atkarīgas no pieslēguma ierīkošanas vietas īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vietas uz ielas un apkārtnes reljefa. Pieslēdzot īpašumu kanalizācijas tīkliem, papildu izmaksas vēl var ietekmēt tas, vai plānotā kanalizācija būs pašteces vai būs nepieciešams izbūvēt spiedvadu. Ja ir neskaidrības vai nepieciešama papildu informācija, lūgums zvanīt pa tālruņiem 67951361 vai 26338881.

Lai pievienotos centralizētajam ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājām ir jāveic šādas darbības:

 1. Tehnisko noteikumu izstrāde

Inženiertīklu izbūves ierosinātājs klātienē Liepu ielā 3, Saulkrastos, vai elektroniski pa e-pastu info@komunalserviss.lv iesniedz SIA “Saulkrastu komunālserviss”  IESNIEGUMU , pievienojot šādus dokumentus:

 • īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma norakstu (kopija), kas apliecina izbūves ierosinātāja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, vai zemes nomas līgums, kas paredz nomnieka tiesības veikt uz nomājamās zemes apbūves darbus;
 • zemes robežu plānu;
 • tehnoloģiskā procesa tehniskos dokumentus (ražošanas iekārtām u.tml.), ja pieslēgums ir nepieciešams ražošanas vai cita veida komercdarbības (sabiedriskā ēdināšana, autoserviss, automazgātuve u.tml.) darbības nodrošināšanai;
 • būves inventarizācijas lietas pagraba un/vai 1. stāva plāna kopija.

Šis ir bezmaksas pakalpojums.

 1. Tehniskās shēmas izstrāde

SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic tehniskās shēmas izstrādi (šis pakalpojums šobrīd maksā 14,90 EUR (t.sk.PVN). Ja tehniskajai shēmai nepieciešami nestandarta risinājumi, tīklu izbūves ierosinātājam jāvienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi (izmaksas atkarīgas no konkrētās situācijas un projektētāja).

 1. Tehniskās shēmas saskaņošana

SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic tehniskās shēmas saskaņošanu un apstiprināšanu Saulkrastu būvvaldē.

 1. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei

Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

 1. Inženiertehnisko tīklu būvniecība un nodošana ekspluatācijā

Inženieru tīklu izbūves ierosinātājs pats par saviem līdzekļiem veic būvdarbus. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams SIA “Saulkrastu komunālserviss” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

 1. Līguma noslēgšana ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu

Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ir jāvēršas SIA “Saulkrastu komunālserviss”, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai noslēgtu līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” aicina Saulkrastu iedzīvotājus iepazīties ar dažādiem materiāliem gan par dzeramo ūdeni, gan sadzīves notekūdeņiem uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļā  “Noderīga informācija”.

05.07.2019.

Ekspluatācijā nodoti pirmā posma kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas centralizētie tīkli

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti šī projekta pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli 8 īpašumiem Liepu ielā.

SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas minētajās projekta pirmā posma ielās un kuri līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA “Saulkrastu komunālserviss”, to darīt, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Tiek plānots, ka 2019.gada jūlijā tiks pabeigti ielu seguma atjaunošanas un apzaļumošanas darbi projekta II (Upes un Melnsila ielas rajons), IV (Pabaži) un V (Palejas ielas rajonā) posmā un uzsākta šo posmu nodošana ekspluatācijā.

Inženiertīklu izbūve tiks turpināta III (Zvejnieku ielas rajons) un VI (Draudzības/Celtnieku ielas rajons) posmā.

Uzņēmums aicina arī pārējo sešu projekta posmu iedzīvotājus laicīgi rakstīt iesniegumus par vēlmi pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas tiks pakāpeniski nodoti ekspluatācijā no 2019.gada līdz 2021.gadam.

08.03.2019.

Atsākas darbi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā

Februāra beigās ir noslēdzies tehnoloģiskais pārtraukums ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019), atsākti darbi II (Duntes, Upes ielā, Jūras prospektā), IV posmā (Mednieku ielā), V posmā (Palejas ielā), un uzsākti darbi VII posmā (Tallinas ielā).  Plānots, ka tiks pabeigti rakšanas darbi II posmā un tad tiks sākti darbi III posmā (Zvejnieku ielas rajonā). Pavasarī plānots sākt darbus arī sestajā posmā: Zaļā, Baltijas, Draudzības, Ganību, Lapu, Kapteiņu, Celtnieku, Enkuru ielā.

Pašlaik notiek dokumentācijas saskaņošana un sakārtošana, lai ekspluatācijā nodotu pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklus Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā.

SIA ”Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus sekot informācijai par iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā darbi atsāksies pavasarī

11.02.2019.

Šobrīd līdz pavasarim ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir tehnoloģiskais pārtraukums. Darbus plānots atsākt pavasarī, līdzko būs atbilstoši klimatiskie apstākļi. Tad tiks turpināta arī ceļu seguma atjaunošana un labiekārtošana vietās, kur nepiemērotu laikapstākļu dēļ darbi netika pabeigti.
Projekta īstenošana pavisam plānota septiņos, pakāpeniski izpildāmos posmos. 2018. gadā darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā posmā, bet šogad – trešajā, piektajā, sestajā un septītajā posmā. Visu projektu plānots pabeigt līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības darbi notiek vairākos posmos

06.12.2018.

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, kas ietver septiņus posmus.
Siltie un sausie laika apstākļi ļāvuši darbus turpināt novembrī un arī decembrī. Būvnieks ir izpildījis 2018. gadā plānotos darbu apjomus.
Šogad darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā posmā. Šī gada decembrī plānots pabeigt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāžas darbus un atjaunot ielas ar grants segumu. Asfalta seguma atjaunošana būvdarbu zonā plānota atbilstošos klimatiskajos laika apstākļos – 2019. gada pavasarī. Līdztekus šī gada decembrī pirmajā posmā ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā, un plānots, ka objekts pilnībā varētu tikt nodots ekspluatācijā nākamā janvārī vai februārī – tad iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Pirmajā posmā tika izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli Liepu, Amatnieku, Zvaigžņu, Jaunās, Jomas ielās, kā arī centralizētā ūdensapgāde Liepu ielā.
Otrajā posmā darbi notiek Upes, Pērļu, Duntes, Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielās, kā arī Jūras un Meža prospektos.
Ceturtajā posmā darbi notiek Kāpu, Inčupes, Miera, Rīgas, Pabažu, Mednieku, Kaijas Tīklu, Kadiķu, Lašu ielās.
Šī gada decembra sākumā tika saņemta būvatļauja piektajam posmam, kurā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Avotu, Nometņu, Dīķu un Palejas ielās.
Labiekārtošana būvdarbu vietās tiks pabeigta 2019. gada pavasarī. Nākamajā gadā plānots uzsākt darbus pārējos posmos: trešajā, sestajā un septītajā.
Darbi ietver ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūvi, aku izvietošanu, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšanu. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotajam ūdenssaimniecības tīklam, aicinām iedzīvotājus rakstīt iesniegumu SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties pašreizējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Veiktos darbus pieņems SIA „Saulkrastu komunālserviss” ražošanas tehniķis. Būvdarbu izmaksas nosaka pieslēguma ierīkošanas vieta īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vieta uz ielas un apkārtnes reljefs. Pieslēdzot kanalizāciju, ir svarīgi, lai darbotos pašteces vai būtu iespējams izbūvēt spiedvadu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstīšanas darbi norit vairākos posmos

10.09.2018.

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi, kas ietver 7 posmus.
Pašlaik darbi turpinās 2. un 4. posmā. 2. posmā tie notiek Upes, Pērļu, Duntes ielā, kā arī Jūras un Meža prospektā. Tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielā. Savukārt 4. posmā darbi turpinās Lašu, Pabažu, Tīklu, kā arī Kāpu, Kadiķu, Kaiju un Inčupes ielā.
Tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti 1. posmā – Amatnieku, Jomas, Zvaigžņu, Jaunā un Liepu ielā. Darbu laikā tiek veikta ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūve, aku izvietošana, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotam ūdenssaimniecības tīklam, tehniskos dokumentus varēs iesniegt no nākamā gada pavasara – par to iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Būvdarbu izmaksas ir atkarīgas no tā, kur īpašumam jāierīko pieslēgums, kur uz ielas atrodas centralizēto tīklu atrašanās vieta un kāds ir apkārtnes reljefs, savukārt kanalizācijas gadījumā – vai darbosies pašteces, vai būs jāizbūvē spiedvads.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārtas darbi turpinās

13.08.2018.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ietvaros Saulkrastu novadā turpinās jaunu centralizēto kanalizācijas un ūdens vadu tīklu izbūve. Šobrīd darbi tiek veikti II posmā un IV posmā. Kopumā projekts ir sadalīts 7 posmos.
II posmā (Zvejniekciemā) darbi tiek veikti Duntes, Pērļu, Upes ielā, Meža un Jūras prospektā, tuvākajā laikā tiks sākti darbi Upes, Melnsila, Irbenāju, Laimdotas, Rītupes ielā. Plānots, ka II posma būvdarbi tiks pabeigti 2018.gada rudenī.
IV posmā (Pabažos) darbi tiek veikti Pabažu un Lašu ielā, tuvākajā laikā tiks sākti darbi Kāpu un Inčupes ielā.

Plānoto darbu grafiks II un IV posmā

07.05.2018.

Darbu izpildes laika grafiks II posmā (02.05.2018.)

Darbu izpildes laika grafiks IV posmā (02.05.2018.)

Noslēdzies iepirkums par inženiertehnisko būvuzraudzību

05.04.2018.

Šī gada janvāra beigās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” izsludināja konkursu „Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta „Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”.

Izvērtējot pretendentu pieteikumus, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Geo Consultants”. Līguma summa – 67 574 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

SIA „Geo Consultants” veiks kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu inženiertehnisko būvuzraudzību.

Iepirkuma procedūra par inženiertehnisko būvuzraudzību

12.03.2018.

2018.gada 31.janvārī tika izsludināts konkurss “Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta “Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros” (identifikācijas Nr.SKS 2018/01). Līdz 2018.gada 20.februārim pretendentiem bija jāiesniedz pieteikumi. Pretendentu pieteikumi ir saņemti, turpinās darbs pie izvērtēšanas.

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru

15.12.2017.

2017.gada 15.decembrī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” parakstīja “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/019″ ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Līgums paredz, ka projekta īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši. Projekta kopējie izdevumi 5 649 207,08 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 4 175 277.06 EUR. Kohēzijas Fonda finansējums: 75,13% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 136 976,00 EUR.

Uzsākti projektēšanas darbi

30.10.2017.

Kā jau iepriekš tika informēts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” septembra beigās noslēdza līgumu ar personu apvienību „WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Oktobra beigās ir sākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas darbi.
Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu. Plānots, ka būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasarā.

Plānotie projektēšanas un būvniecības apjomi

26.10.2017.

2017.gada 27.septembrī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” parakstīja līgumu ar Personu apvienību “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars” par kanalizācijas un ūdens apgādes tīklu projektēšanu un būvdarbiem. Līguma ietvaros plānoti šādi projektēšanas un būvdarbu apjomi (var mainīties projektēšanas gaitā):

PosmsIelaKanalizācijas tīkliŪdensapgādes tīkli
I posmsAmatnieku122 
Zvaigžņu110 
Jomas102 
Jaunā200 
Liepu237210
II posmsMelnsila iela545545
Laimdotas118 
Meža Prosp.245 
Jūras Prosp147300
Bebru iela60 
Rītupes516 
Irbenāju226226
Duntes306 
Upes897897
Pērļu350 
III posmsZušu iela412 
Ziemeļu (Ainažu)299 
Zvejnieku385360
Viļņu90 
Tilta115115
Mazā Zvejnieku168168
Mētru270 
Kastaņu243 
Ausekļu21663
IV posmsKadiķu237 
Kaijas147 
Lašu/Rīgas300 
Mednieku300 
Skuju168 
Pabažu136136
Tīklu 145
Kāpu755311
Inčupes234234
Miera204 
Rīgas295 
V posmsDīķu77 
Palejas313313
Avotu118 
Nometņu65 
VI posmsZaļā242 
Baltijas515200
Draudzības1374 
Ganību263263
Lapu203 
Kapteiņu431 
Celtnieku1435 
Enkuru315315
VII posmsTallinas821 
Neibādes178 
Bražu127 
Lapu581 
Saivas158 

P…

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

26.07.2017.

Saulkrastu novada domes 26.07.2017. sēdē Nr.110 nolēma:

 • uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” sagatavot un iesniegt projektu “Ūdenssaimniecības pakapojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” aktivitātes ietvaros;
 • projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizācijai nodrošināt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistīšanu 3 136 976,00 EUR apmērā;
 • nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai 1 038 301,66 EUR apmērā;
 • nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu neattiecināmo izmaksu segšanai 493 489,12 EUR apmērā;
 • uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” nodrošināt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ieviešanai nepieciešamo finansējumu 980 440,90 EUR apmērā PVN izmaksu segšanai.

Par potenciālā projekta atbalstu

28.10.2015.

Saulkrastu novada domes 28.10.2015. sēdē Nr.16 tika nolemts atbalstīt potenciālo projektu specifiskā atlases mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

Pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos”

16.janvāris, 2014.

Pagājušā gada nogalē pieņemti ekspluatācijā  projekta ietvaros izbūvētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Līdz ar to noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”. Daļa tīklu ir izbūvēti no jauna, tostarp veikta pilsētas dzeramā ūdensvadu tīklu un pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana, tajā skaitā izbūvēti kanalizācijas spiedvadi un sūkņu stacijas.
SKS aicina iedzīvotājus vērsties ar iesniegumiem savlaicīgi, lai iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem un pastāvīgai pozitīvai gaisa temperatūrai, varētu sākt būvniecības darbus.

Pakalpojumu sniedzējs SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešami pieslēgumi pie jaunajiem tīkliem, vērsties ar iesniegumiem SKS, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus pieslēgumu izbūvei. Tuvāka informācija pa tālruni 67951361.

30.decembrī 2013.g.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes:

 1. Kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:

1.1 Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecība un atjaunošana:

– ierīkotas 3 jaunas artēziskās akas;

– slēgtas 4 neizmantojamās artēziskās akas;

– izbūvētas 3 jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas;

– izbūvēti 3 jauni krājrezervuāri;

– izbūvētas 3 jaunas II pacēluma stacijas.

1.2 Veikta ūdensapgādes tīklu atjaunošana (823,7 m).

 1. Ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:

2.1. veikta 2 kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un 1 dīzeļģeneratora piegāde;

2.2. veikta 11 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;

2.3. veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana (21 362,5 m).

 1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

1.1. veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana (10 759,7m);

Ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas rezultātā ir nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 56 % iedzīvotāju Saulkrastu iedzīvotāju.

Sadzīves kanalizācijas sistēmas paplašināšanas rezultātā ir sasniegts 73 % pieslēgumu līmenis iedzīvotāju Saulkrastos. Projekta realizācijas rezultātā paplašinot sadzīves kanalizācijas sistēmu un izveidojot jaunus pieslēgumus ir uzlabots apkārtējās vides stāvoklis, jo samazinājies notekūdeņu noplūdes no individuālajām notekūdeņu uzkrāšanas tvertnēm, kā arī no nekvalitatīvi izbūvētām lokālām attīrīšanas iekārtām. Tīklu paplašināšanas rezultātā uzlabosies apkārtējās vides stāvoklis.

Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti un izbūvētā infrastruktūra un iekārtas darbojas atbilstoši prasībām un nodrošina projektā paredzētās funkcijas. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes dod ieguldījumu ES direktīvas 91/271/EEK un 98/83/EK galveno prasību nodrošināšanai.

_______________________________________________________________________________________________________

Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032,veikta iepirkuma procedūra „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Saulkrastos, Pabaži”, ID Nr. SKS/SAB/12_6 .

17.04.2013. noslēgts līgums par būvniecību ar personu apvienību SIA „Baltline Globe” reģ. nr.40003780856 un SIA „Totas” reģ. nr. 40103042040.

Līguma ietvaros paredzēts izbūvēt:

ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA

 1. Lašu iela no Rīgas ielas t.sk. Rīgas ielas šķērsojums līdz stāvlaukumam
 2. Lašu iela no Rīgas ielas  līdz Dzelzceļnieku ielai
 3. Stacijas iela no Rīgas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai

KANALIZĀCIJAS SISTĒMA

 1. Stacijas iela no Rīgas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai
 2. Lašu iela no Rīgas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai

Ievietots 23.04.2013.

_________________________________________________________________________________________________________________

Aktualitātes ūdenssaimniecības attīstības projektā

Lai risinātu projekta ietvaros aktualizējušās problēmas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2012.gada 11.decembrī Saulkrastu novada domē rīkoja tikšanos, kurā piedalījās VARAM pārstāvji , Saulkrastu novada domes vadība, SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vadība un novada iedzīvotāji. Tikšanās laikā notika viedokļu apmaiņa par projekta gaitu, paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

SKS informēja par pabeigtajiem būvdarbiem līguma „Kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas Saulkrastos”, kā arī par būvdarbiem Saulkrastu Dienvidu daļā, kas ir pārtraukti laika apstākļu dēļ. Šos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2013.gada jūnijam. Tāpat tika sniegta informācija par Ziemeļu daļā notiekošajiem būvdarbiem, kas norisinājās Ainažu ielā un Akācijas ielā. Pabeidzot darbus, būvniekiem ir jāveic būvniecības laikā izrakto brauktuvju sakārtošana, to labiekārtošanas darbi.

Ņemot vērā vairākkārtējas iedzīvotāju sūdzības par būvdarbu gaitu projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA SAULKRASTOS, ŪDENS SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS UPJU BASEINU PAŠVALDĪBĀS, 3.KĀRTA” ietvaros, (SKS) aicina iedzīvotājus par pamanītajām neizdarībām un problēmām saistībā ar rakšanas darbiem, vērsties pie tiešajiem būvdarbu veicējiem – būvdarbu vadītāja Saulkrastu Centra daļā Jevgēnija Doronkina tālr. 26330987,Ziemeļu daļā, Zvejniekciemā pie Eduarda Kisiļova tālr. 2923843 vai būvuzrauga Artūra Sčura tālr. 20216021.Kā arī, lai noskaidrotu vai precizētu informāciju par veiktajiem un vēl paredzamajiem kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbiem, SKS aicina zvanīt SKS Ūdensapgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītajam Bruno Veidem, tālr. 28638505.

Kopumā projekta ietvaros tiks veikta ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecība un rekonstruēti un izbūvēti jauni ūdensvadi gandrīz 14 km garumā, jauni kanalizācijas tīkli 24 km garumā un izbūvētas 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Patlaban nodotas ekspluatācijā 3 dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

SKS atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina ar sapratni izturēties pret izveidojušos situāciju, un, ja ir pamanītas būvnieku neizdarības, nekavējoties sazināties ar būvdarbu veicējiem.

____________________________________________________________________________________________________

Noslēgts jauns līgums par kanalizācijas būvniecības darbiem

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) Būvniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” ietvaros II posmam, noslēdzis līgumu ar AS „BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem. Būvdarbi notiks Neibādē, Saulkrastos un Zvejniekciemā, izbūvējot kanalizāciju 9 kilometru garumā.

Būvdarbu uzraudzību veiks līgumsabiedrība SIA „Eirokonsultantu nams” un SIA „Statybos strategia”.

Būvniecības darbus plānots uzsākt septemdra beigās, un tie jāpabeidz 12 mēnešu laikā kopš uzsākšanas brīža.

Kopējās līguma izmaksas ir 1 279 687,95 Ls, PVN ieskaitot.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.

Kā jau informējām, iepriekš noslēgtais līgums ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering” tika pārtraukts, izbūves grafika neievērošanas un nekvalitatīvi veikto darbu dēļ.

Būvdarbi tiks uzsākti sākot Zvejniekciema Krāču, Līvciema un Aģes ielām.

_______________________________________________________________________________________________

Pārtraukts līgums par kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem

Informējam, ka pamatojoties uz darbu izpildes grafika neievērošanu un nekvalitatīvi veiktajiem kanalizācijas tīkla būvniecības darbiem Saulkrastos un Zvejniekciemā, SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir pārtraucis līgumu ar pilnsabiedrību „Constructus Engeneering”. Patlaban ir izsludināts jauns iepirkums par kanalizācijas sistēmas uzlabošanas un kanalizācijas tīkla paplašināšanas darbiem. Plānots, ka būvniecības darbi atsāksies 2012.gada septembrī, līdz ko tiks noslēgts līgums ar citu uzņēmēju.

Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām! _______________________________________________________________________________________________________

Kanalizācijas un ūdensvada tīkla paplašināšana Saulkrastu centrā

Kanalizācijas un ūdensvada tīkla paplašināšana Zvejniekciemā

Ūdensvada tīkla paplašināšana Pabažu stacijas rajonā

Jaunu pieslēgumu secība

_________________________________________________________________________________________

Ūdens attīstības plāns


Kanalizācijas plāns

__________________________________________________________________________________________________


Uzsāk ūdensvada būvniecību ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros

Saulkrastu novadā uzsākta ūdensvada izbūve Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.

Lai steidzami nodrošinātu SIA „Binders” rajonā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, vispirms uzsākti ūdensvada būvniecības darbi Pabažu rajonā. Jaunais ūdensvads tiek būvēts pa Dzelzceļnieku, Pabažu un Saules ielu, lai to savienotu ar esošo pilsētas ūdensvadu Saules ielā. Darbu zonā paredzēts atjaunot ielu esošos segumus un sagatavot pieslēgumus mājām.

Jau šajā nedēļā uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi un tika izcirsti koki, lai veiktu teritorijas planēšanas darbus. Būvdarbus veiks A/S „UPB”, būvdarba vadītājs Nikolajs Parņuks, mob. tālr. 29241924. Objekta būvuzraudzību veic SIA  „Asmāra”.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos”

Parakstīti būvdarbu līgumi par projekta ieviešanu

Aplūko

Kanalizācijas tīklu sistēma

Varat aplūkot kanalizācijas tīklu sistēmu, kas izbūvēti līdz 2018. gadam, spiežot pogu lejupielādēt.

Aplūko

Ūdensvads

Centralizētā ūdensvada tīkli (esošie un plānotie). Spied pogu lejupielādēt.

Kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitāte

SIA „Saulkrastu komunālserviss” pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti Saulkrastu centralizētajā ūdensvada sadales tīklā, ievērojot 14.11.2017. Ministru Kabineta noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktās prasības.

Periodiski dzeramā ūdens pārbaudi veic Veselības inspekcija, ņemot dzeramā ūdens paraugus dažādās pilsētas vietās un par šīs kontroles rezultātiem informējot SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Pašreiz SIA “Saulkrastu komunālserviss” sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru Kabineta 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Kvalitāte

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

Saulkrastu centralizēto notekūdeņu attīrīšanu nodrošina bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) Ozolu ielā 23, Zvejniekciemā. Sabiedrība nodrošina attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstību 2002.gada 22.janvāra Ministru Kabineta noteikumos Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktajām normām.

Attīrītie notekūdeņi pēc Zvejniekciema bioloģiskajām NAI tiek novadīti meliorācijas grāvī ar izplūdi Aģes upē. Notekūdeņu laboratorisko kontroli NAI izplūdē un ieplūdē no NAI 4 reizes gadā veic SIA “Vides audits” laboratorija.

Aģes upē reizi gadā tiek veiktas ķīmiskās ūdens kvalitātes analīzes 200 m augšpus izplūdes un 200 m lejpus izplūdes vietas.

Scroll to top