Aktualitātes

SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju komunālās saimniecības apkalpošanu, nodrošinot kvalitatīvu darbu un nepieciešamo rezultātu.

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 26. septembra noteikumiem Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo...

Par hidroforu attīrīšanu un dezinfekciju Lojā, Pabažos, Sējā, Sējas skolā un Murjāņu sporta ģimnāzijā

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, lai piegādātu tīru un nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni  2024.gada 22.aprīlī veiks hidroforu attīrīšanu un dezinfekciju...

Par plānotajiem apkopes darbiem Lojā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” veiks ūdens atdzelžošanas iekārtas pildījuma maiņu un apkopes darbus “Ūdens sagatavošanas stacijā Lojā”, Sējas pagastā, Saulkrastu novadā...

SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ūdens apgādes nodaļas paziņojums!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr. 174 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53. punktu SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir tiesīga aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. MK noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu...

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzēsības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2023.gada 9.oktobra līdz 2023. gada 31.oktobrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Informējam, ka...

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus ūdens...

Finanšu pārskats 2023.gads

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2023.gada pārskats SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2023.gada pārskats – revidentu ziņojums Finanšu pārskats par 2023.gada 01.janvāra – 31.martam Finanšu pārskats par 2023.gada 01.janvāra – 31.jūnijam...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens...

Apkures sezonas noslēgums

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka, ņemot vērā laikapstākļu pronozes, ar 2023.gada 1.maiju tiks izbeigta apkures sezona tajās Saulkrastu un Zvejniekciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās centralizēto siltumapgādi nodrošina SIA “Saulkrastu komunālserviss”...

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un...

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 2023.gada 23.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 1/2...

Saulkrastu novada pašvaldība meklē jaunu SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli

Saulkrastu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa amatu.  Pašvaldības aicina pretendentus līdz 2023.gada 23.martam pieteikties, iesniedzot pieteikumu (motivētu pieteikuma vēstuli (nolikuma 1.pielikums); dzīves aprakstu (CV forma nolikuma 2.pielikums); izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu...

Meklējam darbu veicējus!

SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2023.gada 8.martam. Pielikumā cenu aptaujas nosacījumi un nepieciešamo dokumentu formas...

Par plānoto ūdens padeves pārtraukumu Lojā

Lai piegādātu tīru un nodrošinātu kvalitatīvu ūdeni tiks veikti ūdens sagatavošanas iekārtas apkopes darbi, kuru laikā tiks pārtraukta ūdens apgāde “Ūdens sagatavošanas stacijā Lojā”, Sējās pagastā, Saulkrastu novadā. Plānotie apkopes darbi tiks veikti š.g.27.decembrī laika posmā no plkst. 20:00 līdz...

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022. gada 30.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi  Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam, ka...

Ir pieņemts lēmums par jauno siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2022.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.203 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifiem”, saskaņā ar kuru ir stājies spēkā jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs EUR 212,25 bez PVN par vienu Mwh. Jaunais...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens...

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un...

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 2022.gada 14.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7...

Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus: 1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. 2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdensapgādes...

Noslēgts līgums par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi

2022.gada 14.jūnijā ir noslēgts līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi. Pretendenti tika izvēlēti, organizējot iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam...

Noslēgts līgums ar darbu veicēju!

2022.gada 11.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA “IG BUILDING” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Līguma darbības termiņš: 2022.gada 31.dcembris. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir sniedzis uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju objektu apsekošanai un tāmju sagatavošanai. Pēc tāmju saņemšanas individuāli sazināsimies...

Meklējam darbu veicējus!

Ņemot vērā to, ka 2022.gada 5.jūlijā tika izbeigta vispārīgā vienošanās ar iepirkumā izvēlētajiem darbu veicējiem, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzaicina darbu veicējus, it īpaši vietējos uzņēmējus, veikt kanalizācijas pieslēgumu izbūves darbus mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2022.gada 11.jūlijam. Pielikumā cenu...

Tiek izsludināta cenu aptauja par brauktuves plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi

Ievērojot to, ka SIA “AL Ceļu būve” atteicās no 2022.gada 25.aprīlī noslēgtā līguma (par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi) izpildes, SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2022.gada 13.jūnijs plkst.16.30...

Noslēgts līgums par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā

2022.gada 30.maijā ir noslēgts līgums ar SIA “GDC” par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235...

Noslēgta vispārīgā vienošanās par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

2022.gada 30.maijā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA “Asfaltbūve” un SIA “CEĻINIEKS 01” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Lai uzņēmēji sagatavotu finanšu piedāvājumu par katru objektu, šobrīd tiek gatavota visa tehniskā informācija par īpašumiem, kurus ir jāpieslēdz centralizētajiem...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens...

Izsludināts iepirkums par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumu par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 20.maijs. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81573...

Izsludināts iepirkums par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumu par grants seguma ceļu ikdienas uzturēšanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 16.maijs. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81148...

Noslēgti līgumi par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā

2022.gada 28.aprīlī ir noslēgts līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā (bedrīšu remonta darbi) par kopējo summu EUR 10836,45 (bez PVN) apmerā, bet 2022.gada 25.aprīlī noslēgts līgums ar SIA “AL Ceļu būve” par...

Noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

2022.gada 25.aprīlī ir noslēgts līgums ar AS “A.C.B.” par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu par kopējo Līguma cenu EUR 12536.47 (bez PVN). Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Saistībā ar visiem pasaules notikumiem un mūsu valstī pieņemtajiem lēmumiem par Krievijas interneta vietņu bloķēšanu, tostarp e-pasta platformas mail.ru un yandex.ru, lūdzam visus mūsu klientus, kurus skar šīs izmaiņas, sazināties ar mums un informēt par jaunāko vai citu kontaktinformāciju un...

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkope Sējas pagastā, Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka 2022.gada 26. un 27.aprīlī tiks veikti ūdens sagatavošanas iekārtu apkope Lojā, Sējā, Pabažos un Murjāņos. Iespējami ūdens padeves traucējumi ūdensapgādes sistēmās, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļkošanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Sākot no 2022.gada 22. aprīļa, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzsāks pakāpenisku apkures pārtraukšanu Saulkrastu centra katlumājās un Zvejniekciemā. Visiem namu apsaimniekotājiem (pārvaldniekiem) tiks nosūtīts paziņojums par apkures pārtraukšanu attiecīgās katlumājas pakalpojumu tīklā.  Kopumā apkure klientiem tiks atslēgta laika posmā no 2022.gada...

Izsludināti iepirkumi par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu un Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumus par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu un Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 6.aprīlis. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: (1) Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšana: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/78559 (2)...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Informējam, ka Saulkrastu tirdzniecības veikalā “Mego” ir atjaunota norēķināšanās sistēma par SIA “Saulkrastu komunālserviss” pakalpojumiem!...

Noslēgts līgums par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2022.gada 24.janvārī ar VAS “Latvijas autoceļu uztirētājs” ir noslēgts līgums par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā, nosakot cenu EUR 52,17 bez PVN par vienu kilometru. Šajā cenā ietilpst trīs pozīcijas: (1) ielu un autoceļu brauktuves attīrīšana no...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Informējam, ka Saulkrastu un Zvejniekciema tirdzniecības veikalos “Mego” vairs nav iespējams norēķināties par SIA “Saulkrastu komunālserviss” pakalpojumiem! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!...

Ūdensapgādes pārtraukums! “(Ūdens padeve ir atjaunota!)

Sakarā ar ūdensvada avāriju Ainažu ielā 34B, Saulkrastos, ir pārtraukta ūdens padeve daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām A.Kalniņa ielā 1 un 1A, PII “Rūķītis” un Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centram. Tiklīdz avārijas darbi būs pabeigti, ūdens padeve tiks atjaunota! Atvainojamies par...

Noslēgts līgums par Sējas pagasta ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2021.gada 1.decembrī ar SIA “GDC” ir noslēgts līgums par Saulkrastu novada Sējas pagasta ceļu uzturēšanu ziemas periodā, nosakot cenu EUR 19,90 bez PVN par vienu kilometru abos virzienos. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam...

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2021.gada 18.oktobra līdz 2021.gada 29.oktobrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam, ka pēc ugunsdzēsības...

Konstatēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas traucējumi

2021.gada 22.septembra vakarā ir konstatēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas traucējumi, kā rezultātā var nebūt ūdens Pabažos un daļā centra. Tuvākajā laikā ūdenspadeve tiks atjaunota.Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (2 daļas)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu var iesniegt kā par vienu daļu, tā par divās daļām kopā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 24.septembris...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (pārtraukta bez rezultāta)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 16.septembris...

Paziņojums!

Saistībā ar ūdensspiediena svārstībām centralizētajos ūdensapgādes tīklos, ir iespējami ūdens saduļķojumi Pabažu rajonā! Ja nākamo dienu laikā vēl ir vērojams ūdens saduļķojums, lūdzu par to informēt SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!...

Cenu aptauja par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu (pārtraukta bez rezultātiem)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona seguma ārkārtas atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.septembris...

Zvejniekciema katlu mājā notiek piesārņojuma utilizācijas darbi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka laika posmā no 2021.gada 27.jūlija līdz 10.augustam Zvejniekciema katlu mājā Bērzu alejā 3a notiek vēsturiskā piesārņojuma izvešanas (utilizācijai), transportēšanas un likvidēšanas darbi, līdz ar to šajā laika posmā var būt novērojama smaka. Darbu veicējs SIA...

Saistībā ar ilgstoši karsto laiku tiks veikti centralizētās ūdensapgādes sistēmas hlorēšanas darbi

Mēs sen neesam piedzīvojuši tādus laikapstākļus, kad vairākas nedēļas pēc kārtas gaisa temperatūra turas ap +30 grādiem. Un lai šādi laikapstākļi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, SIA “Saulkrastu komunālserviss” profilaktiskos nolūkos laika periodā no 2021.gada 9.jūlija līdz 2021.gada 16.jūlijam veiks centralizētās...

Tiks veikti centralizētās ūdensapgādes sistēmas hlorēšanas darbi

Informējam, ka laika periodā no 2021.gada 28.junija līdz 2021.gada 5.jūlijam tiks veikti centralizētās ūdensapgādes sistēmas hlorēšanas darbi. Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā...

Cenu aptauja par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.jūlijs. Nolikums...

Nolēgts līgums par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem

2021.gada 12.maijā noslēdzās cenu aptauja par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem Saulkrastu novadā. Apkopojot cenu aptaujas rezultātus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, kas cenu aptaujā iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu, t.i. EUR 28,38 (bez PVN) par vienu...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 12.maijs. Nolikums...

Cenu aptauja par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu (10.05.2021. pārtraukts)

SIA “Saulkrastu komunālserviss” izsludina cenu aptauju par asfaltbetona atjaunošanas darbu veikšanu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 6.maijs. Nolikums...

Ir pieejams Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai

2021.gada 10.martā stājās spēkā Saulkrastu novada domes 2021.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.SN3/2021 “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi), saskaņā ar kuriem pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem un mudinātu...

Paziņojums par rakšanas darbiem un satiksmes ierobežojumiem

2020. gada 16. novembrī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 tiks veikti caurtekas remontdarbi Zvejniekciemā, Jūras prospektā starp mājām 15 un 30A. Šajā laikā tiks pilnībā slēgta satiksme. Iedzīvotājus, kas dzīvo uz ziemeļiem no remontdarbu vietas, un izmanto doto ceļa posumu...

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 20.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic klientu apkalpošanu tikai ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv; 2) par rēķiniem...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 14.oktobrī ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma pārbūves darbu veikšanu Saulkrastos, posmā no Murjāņu – Rīgas ielu krustojuma līdz Ainažu – Smilšu ielu krustojumam. Darbu izpildes summa EUR 19898,54 bez PVN...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka par SIA “Saulkrastu komunālserviss” sniegtajiem pakalpojumiem var norēķināties arī tirdzniecības veikalos “Mego”, līdzi ņemot rēķinu...

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem

Ņemot vērā, ka turpina palielināties  Covid-19 vīrusa izplatība  SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 2020.gada 13. oktobra veic klientu apkalpošanu ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā...

SIA “Saulkrastu komunālserviss” rīko čiekuru un skuju savākšanas akciju

SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 15. oktobra līdz 12. novembrim, katru ceturtdienu, no plkst.10.00 līdz 12.00, organizē čiekuru un skuju savākšanas akciju. Kur? Iedzīvotāji var nodot čiekurus un skujas SIA “Saulkrastu komunālservisa” katlu mājā Bērzu alejā 3a, Zvejniekciemā, iepriekš obligāti piesakoties...

SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizē bioloģisko atkritumu savākšanas akciju

Laikā, kad zemes ziemeļu puslodē noslēgsies astronomiskā vasara un iestāsies rudens, daudzus Saulkrastu iedzīvotājus dara bažīgus jautājums – ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem? Šogad SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizē bioloģiskos atkritumu (koku lapas, pērnā zāle) savākšanas akciju no 17. oktobra līdz...

Notiks ūdens rezervuāru dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “GRANDEG” tika noslēgts pirkuma līgumu par Turbo sērijas granulu apkures katla (500kW) iegādi katlu mājai Smilšu ielā 3, Saulkrastos, par kopējo summu EUR 37200 bez PVN...

Paziņojums par noslēgto līgumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

2020.gada 3.septembrī ar SIA “MARKO K” tika noslēgts līgums par koksnes šķeldas piegādi. Līguma cena – EUR 18,30 bez PVN par vienu saražoto MWh. Piegāde tiks veikta SIA “Saulkrastu komunālserviss” katlu mājai Bērzu alejā 3a, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā...

Paziņojums par noslēgto līgumu

2020.gada 5.augustā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par asfaltbetona seguma avārijas darbu veikšanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9762,48 bez PVN. Darbi tiks veikti šādās vietās Saulkrastu novadā: Raiņa ielā 3, Alfrēda Kalniņa ielā, Skolas ielā, Ainažu...

Uzsākta gājēju pārejas izbūve Ainažu un Smilšu ielu krustojumā (pie baznīcas)

2020.gada 13.augustā tika uzsākta gājēju pārejas izbūve Ainažu un Smilšu ielu krustojumā (pie baznīcas). ☑️Gājēju pāreja Ainažu un Smilšu ielu krustojumā ir tas projekts, ko ilgu laiku ir gaidījuši saulkrastieši, it īpaši tie, kuri dzīvo Liepu ielas rajonā. Šī gājēju...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/06

2020.gada 6.augustā ar SIA “ILNET” tika noslēgts līgums par projekta “Gājēju pārejas izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Ainažu ielā, Saulkrastos” īstenošanu. Darbu izpildes summa EUR 10883,11 bez PVN...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/05

2020.gada 15.jūlijā ar SIA “Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par ietves pārbūves darbu veikšanu posmā no Raiņa – Skolas ielas krustojuma līdz Skolas ielai 4A, Saulkrastos. Darbu izpildes summa EUR 19788,76  bez PVN...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai Nr.SKS2020/04

2020.gada 10.jūlijā ar akciju sabiedrību “A.C.B.” tika noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Darbu izpildes summa EUR 9 671,55  bez PVN...

Paziņojums par lēmumu cenu aptaujai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS2020/03

2020.gada 8.jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Delta EM” par Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbu veikšanu. Piedāvājuma cena EUR 108851,60 ar PVN...

Iepirkumu arhīvs

Paziņojums par lēmumu iepirkumam  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS  2019/02 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944 Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde Pretendenta, kuram...

COVID-19

Cien. Klienti! Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, SIA “Saulkrastu komunālserviss” no šī gada 16. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Liepu ielā 3, Saulkrastos. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot...

Notiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

SIA „Saulkrastu komunālserviss” speciālisti šī gada 4. decembrī Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Tādēļ ir iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem jāveic vienu reizi gadā...

Uzsāk sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu

Lai padarītu klientu ikdienu ērtāku, izmantojot jaunākās inovācijas norēķinu sistēmā, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzsāk sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me. Bill.me platforma ir viens no efektīvākajiem un drošākajiem instrumentiem, kas ar mūsdienīgas vietnes palīdzību nodrošina ātru un...

Neapdomīga vai pavirša rīcība var radīt centralizētās kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus

Vēršam uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var radīt problēmas gan savam, gan kaimiņu , gan pakalpojuma sniedzēja īpašumam, ja mājās kanalizācijas sistēmā novadīs priekšmetus un sadzīves atkritumus, piemēram, tekstilizstrādājumus vai pārtikas produktus. Tie var radīt nopietnus aizsērējumus un centralizētās kanalizācijas...

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” š.g. 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *(bez PVN) Piedāvātais tarifs(bez PVN) Tarifa palielinājums (%) Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,04...

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka saskaņā ar normatīviem uzņēmums par saviem līdzekļiem klientiem (izņemot daudzdzīvokļu ēku dzīvokļus) nodrošina ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu vietās, kurās ūdens uzskaites mezgls jau ir izbūvēts.Lai SIA „Saulkrastu komunālserviss” uzstādītu komercuzskaites mēraparātu, nepieciešams vērsties ar...

Notiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

SIA „Saulkrastu komunālserviss” speciālisti septembra beigās Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Tādēļ ir iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem jāveic vienu reizi gadā. Hidranti nodrošina...

Ūdensapgādes pakalpojumu avārija

Šodien pēspusdienā notika ūdensvada avārija Zušu/Ziemeļu ielu rajonā, tāpēc ir pārtraukta ūdens padeve. Notiek darbs pie avārijas novēršanas...

Jau tagad ir iespējams pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2017. gada 27. septembrī noslēdza līgumu ar personu apvienību “WESEMANN – Edrija – Būvmeistars”...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”  atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru...

Darbu uzsākšana nākošajās ielās ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkratos, II kārta” ietvaros būvnieks (personu apvienība “WESEMANN-Edrija-Būvmeistars”) 2019.gada 22.nedēļā (no 22.07.2019.) plāno sākt inženiertīklu izbūves darbus: – Draudzības ielā (starp Ganību un Ozolu ielu); – Baltijas ielā Par darbu veikšanu šajās ielās būvnieks šonedēļ...

Ūdens padeves pārtraukumi jūlijā

Saistībā ar projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”  darbu izpildi: 1) no 2019.gada 10. jūlija līdz 17. jūlijam laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 būs ūdens padeves pārtraukums sekojošām adresēm: Mētru ielā Nr. 15 un Nr. 19,Ausekļa...

Ekspluatācijā nodoti pirmā posma kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas centralizētie tīkli

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti šī projekta pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā, kā arī centralizētā ūdensvada sistēmas tīkli...

Ūdens padeves pārtraukums Saulkrastu centrā 18.06.2019.

Šodien, 18.06.2019., laika posmā no plkst. 10 līdz aptuveni 15:30 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Saulkrastu centrā, lai varētu novērst centralizētā ūdensvada avāriju. Ūdens padeve tiks pātraukta Ainažu ielā 6, 6C, 8, L.Paegles ielā 2, 4, 8, 10, Raiņa ielā...

Stāvvietā Smilšu ielā 2A var norēķināties, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu

Kopš šī gada maija vidus SIA “Saulkrastu komunālserviss” apsaimniekošanā ir nodots laukums Smilšu ielā 2A (Raiņa ielas galā pie jūras). Ņemot vērā to, ka laukums atrodas tieši blakus jūrai, tā ir ērta vieta automašīnu novietošanai pirms doties baudīt atpūtu Saulkrastu...

Ekspluatācijā tiks nodoti pirmā posma kanalizācijas sistēmas tīkli

Pavasarī ir atsākti būvdarbi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019). Drīzumā lietošanā tiks nodoti pirmā posma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunā un Liepu ielā.Lai nodrošinātu pieslēgumu jaunizbūvētajiem centralizētajiem ūdensapgādes un...

7. maijā uzsāksies ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Kā jau iepriekš informējām, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā...

Ūdens padeves pārtraukums Saulkrastu centrā 12.04.2019.

Šodien, 12.04.2019., laika posmā no plkst. 13 līdz 17 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Saulkrastu centrā, lai varētu pabeigt centralizētā ūdensvada remontdarbus. Ūdens padeve tiks pātraukta Ainažu ielā 1, 3, 5, 6, 6C, 9, 10, 13, 13A, 13B, 18, 20...

Aprīlī notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā atrodošos ūdens...

Veikti grunts un gruntsūdeņu izpētes darbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā

Ņemot vērā to, ka katru gadu aktualizējas jautājums par rudens lapu, nopļautās zāles un sauso zaru nodošanas iespējām novadā un, atsaucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, ir izvēlēta laukuma vieta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Ozolu ielā 23, Zvejniekciemā.Lai ierīkotu laukumu, kur...

Apstiprināts SIA „Saulkrastu komunālserviss” pagājušā gada pārskats

Saulkrastu novada domes sēdē 27. martā tika apstiprināts SIA „Saulkrastu komunālserviss” gada pārskats. Pārskata periodā sabiedrība turpinājusi darboties četrās galvenajās darbības jomās: dzeramā ūdens ieguve, pārvade un tirdzniecība, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, dzīvojamo...

Atsākas darbi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā

Februāra beigās ir noslēdzies tehnoloģiskais pārtraukums ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019), atsākti darbi II (Duntes, Upes ielā, Jūras prospektā), IV posmā (Mednieku ielā), V posmā (Palejas ielā), un uzsākti darbi VII posmā...

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā darbi atsāksies pavasarī

Šobrīd līdz pavasarim ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir tehnoloģiskais pārtraukums. Darbus plānots atsākt pavasarī, līdzko būs atbilstoši klimatiskie apstākļi. Tad tiks turpināta arī ceļu seguma atjaunošana un labiekārtošana vietās, kur nepiemērotu...

Paziņojums par lēmumu iepirkumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām Nr.SKS 2019/02

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Saulkrastu komunālserviss”Reģistrācijas Nr.40103027944 Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas Nr.: “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde Pretendenta, kuram ir piešķirts tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un reģistrācijas...

Brauktuvju uzturēšana ziemā

Sniega biezuma  palielināšanās dēļ aktuāla kļuva ielu un ceļu attīrīšana no tā. Pašvaldības īpašumā ielu un ceļu uzturēšanu nodrošina SIA „Saulkrastu komunālserviss”. VAS „Latvijas Valsts ceļi” apsaimnieko valstij piederošos ceļu posmus pašvaldības administratīvajā teritorijā: Murjāņu, Siguldas, Gāršmalu ceļus, kā arī...

Ielu tīrīšana pēc sniegputeņa

Pēc intensīvajiem nokrišņiem, kas šķērsoja Saulkrastu novadu, pirmdienas rītā uzsākta pašvaldības ielu un ceļu, kā arī gājēju ietvju attīrīšana no sniega. Līdz pusdienas laikam ir iztīrītas galvenās maģistrālās ielas, kurās satiksme ir intensīva un ielas pie sabiedriskiem objektiem – slimnīcas...

Plānotas pārbaudes neattīrīto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu nopludināšanas novēršanai

Ņemot vērā pēdējos mēnešos konstatētos gadījumus, kad atkārtoti no pašu ierīkotajām (decentralizētajām) kanalizācijas sistēmām īpašumos neattīrīti komunālie ūdeņi tiek nelegāli iepludināti Saulkrastu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīti apkārtējā vidē (meliorācijas grāvjos), SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai...

Katlumājas modernizācija ir pabeigta

Novembra beigās pabeigta Zvejniekciema katlumājas modernizācija, kas tika īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā”.Projekta mērķis – veicināt energoefektivitāti centralizētajā Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu.Katlumājā, kas atrodas Bērzu alejā 3a, ir uzstādīts...

Ūdenssaimniecības darbi notiek vairākos posmos

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, kas ietver septiņus posmus.Siltie un sausie laika apstākļi ļāvuši darbus turpināt novembrī un arī decembrī...

Izbūvēta vietējā lietus kanalizācijas sistēma

Oktobra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” izbūvēja vietējo lietus kanalizācijas sistēmu pie Saulkrastu vidusskolas pamatskolas ēkas, tādējādi uzlabojot lietus ūdens novadīšanu, gruntsūdeņu atteci un novēršot ēkas pamatu un pagraba applūdi.Būvdarbos tika izveidots infiltrācijas lauks ar grodiem, kas būtiski palielina infiltrācijas sistēmas...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā ūdens uzglabāšanas rezervuāru...

Veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes

SIA “Saulkrastu komunālserviss” speciālisti oktobra sākumā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes. Veicamo darbu dēļ ir iespējama dzeramā ūdens spiediena svārstības un saduļķošanās.Ārējo ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu jeb hidrantu pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” jāveic...

Veiks kanalizācijas avārijas remontdarbus Ainažu ielā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” no š.g. 18. septembra līdz 28.septembrim plāno veikt kanalizācijas avārijas remontdarbus posmā no Ainažu iela 8 līdz Skolas iela 8. Darbu laikā autosatiksme ielas braucamajā daļas netiks traucēta, savukārt gājēju kustība daļēji tiks ierobežota...

Ūdenssaimniecības darbi norit vairākos posmos

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi, kas ietver 7 posmus.Pašlaik darbi turpinās 2. un 4. posmā. 2. posmā tie notiek...

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārtas darbi turpinās

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ietvaros Saulkrastu novadā turpinās jaunu centralizēto kanalizācijas un ūdens vadu tīklu izbūve. Šobrīd darbi tiek veikti II posmā un IV posmā. Kopumā projekts ir sadalīts 7 posmos.II posmā (Zvejniekciemā) darbi...

Notiek Zvejniekciema katlumājas modernizācijas darbi

Šī gada jūnija vidū SIA „Saulkrastu komunālserviss” noslēdza līgumu ar SIA „AGB SERVISS” par projekta izstrādi jauna šķeldas apkures katla un rezerves kokskaidu granulu katla izgatavošanai un uzstādīšanai. Līguma ietvaros tiks veikta arī katlu mājas pielāgošana jaunajiem apkures katliem un...

Turpināsies kanalizācijas tīklu apsekošanas darbi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka līdz jūlija beigām turpināsies kanalizācijas tīklu apsekošanas darbi. Kā jau iepriekš tika ziņots, lai veiktu pārbaudi un konstatētu iespējamos nesaskaņotos lietus ūdens pieslēgumus un kanalizācijas bojājumus centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem, Saulkrastu pilsētas teritorijā notika sadzīves...

Pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbi

Pārbaudot kanalizācijas tīklu darbību, 2017. gada sākumā kanalizācijas pieslēgumā pie ēkas Raiņa ielā 7 tika konstatēti bojājumi. Izvērtējot remontdarbu apjomu un sarežģītību, tie tika sadalīti divās kārtās.Pagājušā gada rudenī tika pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbu pirmā kārta, šķērsojot pilsētas galveno maģistrāli...

Veiks kanalizācijas tīklu apsekošanas darbus

Lai veiktu pārbaudi un konstatētu iespējamos nesaskaņotos lietus ūdens pieslēgumus un kanalizācijas bojājumus centralizētajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem, SIA “Saulkrastu komālserviss” šī gada 11. un 12. jūlijā Saulkrastu pilsētas teritorijā veiks sadzīves kanalizācijas tīklu apsekošanu ar dūmu metodi.Kanalizācijas tīklos ievadītie dūmi...

Noslēdzies iepirkums Zvejniekciema katlumājas modernizācijai

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” izsludinātajā iepirkumā, siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciema katlumājai, uzvarējis SIA “AGB SERVISS”.Plānots, ka jūnija vidū “Saulkrastu komunālserviss” noslēgs līgumu ar iepirkumā procedūrā uzvarējušo firmu.SIA “AGB SERVISS” izstrādās projektu, kā arī veiks autoruzraudzību un visus nepieciešamos...

Ūdens patēriņa rādījumi jānodod noteiktajā termiņā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2012 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa klients – ūdensapgādes un...

Izsludināts iepirkums siltumavota efektivitātes paaugstināšanai Zvejniekciemā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” uzsākusi iepirkuma procedūru siltumavota efektivitātes paaugstināšanai, īstenojot Zvejniekciema katlumājas modernizāciju, kuru veiks projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros.Iepirkuma priekšmets ir siltumavota efektivitātes paaugstināšana katlumājā Bērzu alejā 3a, piegādājot un uzstādot šķeldas katlu ar jaudu...

Sāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus

Realizējot ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastu novadā, maijā uzsāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus.Būvniecības darbi norisināsies vairākos posmos. Pirmie darbi notiks projekta II posmā Duntes un Upes ielā un Jūras prospektā, kā arī projekta IV posmā – Pabažu ielā...

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas...

Uzmanību! Darbojas viltus ūdens kvalitātes pārbaužu veicēji

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir saņēmis vairākus iedzīvotāju zvanus par personām, kuras cenšoties iekļūt privātīpašumos, uzdodas par ūdens kvalitātes pārbaužu veicējiem.“Saulkrastu komunālserviss” informē, ka uzņēmuma darbinieki ūdens kvalitātes pārbaudes privātīpašumos neveic un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, pirms ļaujot svešām personām ienākt...

Plānots uzsākt darbus Zvejniekciema katlumājas pārbūvei

Šī gada aprīlī plānots noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanu 113 640 eiro apmērā Zvejniekciema katlumājas pārbūves īstenošanai, kas tiks veikts projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” ietvaros.Tāpat aprīlī tiks uzsākti projekta...

Noslēdzies iepirkums par inženiertehnisko būvuzraudzību

Šī gada janvāra beigās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” izsludināja konkursu „Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta „Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros”.Izvērtējot pretendentu pieteikumus, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Geo Consultants”. Līguma summa –...

Atgādinām par kanalizācijas tīklu ekspluatāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotāji var radīt problēmas gan savam, gan kaimiņu īpašumam, ja mājās kanalizācijā novadīs priekšmetus un sadzīves atkritumus, kas var radīt aizsērējumu, piemēram, nesadalītus kartupeļus.Atgādinām, ka Saulkrastu novada domes 28.03.2012...

Aicinām aktualizēt informāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” savā pārvaldībā esošo mājokļu īpašniekiem izraksta rēķinus, pamatojoties uz informāciju un datiem, kas ir tās rīcībā. Nereti starp uzņēmumu un mājokļa īpašniekiem rodas pārpratumi par to, ka rēķini tiek izrakstīti personām, kas juridiski vairs...

Veicot pieslēgumu, ilgtermiņā tiek nodrošināti mazāki izdevumi un samazināts vides piesārņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ir ērtāks un ilgtermiņā nodrošina mazākus izdevumus, kā arī ievērojami samazina vides piesārņojumu.Ūdensvadam pieslēgties var Alfrēda Kalniņa...

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno gadu!

Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties, un jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!...

Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” atgādina par iespēju pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, mājsaimniecības var izmantot tīru dzeramo ūdeni un centralizētās kanalizācijas priekšrocības – iedzīvotājiem uzlabojas sadzīves kvalitāte, samazinās mājsaimniecības izmaksas, tiek saudzēta apkārtējā...

Dzeramā ūdens pārbaude

Saskaņā ar Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmu Veselības inspekcija šī gada oktobra vidū veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novada centralizētajā ūdensvada sadales tīklā.Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr...

Zvejniekciemā atjaunos centralizēto siltumapgādes sistēmu

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu nosacījumiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šī gada oktobra beigās apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā” iesniegumu.Tas nozīmē, ka uzņēmums realizēs Zvejniekciema katlumājas pārbūvi, kā rezultātā apkurē vairs netiks...

Uzsākti projektēšanas darbi

Kā jau iepriekš tika informēts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” septembra beigās noslēdza līgumu ar personu apvienību „WESEMANN – Edrija – Būvmeistars” par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanu. Oktobra beigās ir sākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu...

Aprēķināti pārvaldīšanas pakalpojumi

Saskaņā ar 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” šī gada 16. oktobrī savā tīmekļa vietnē www.komunalserviss.lv publicēja apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aprēķinātos pārvaldīšanas pakalpojumus 2018. gadam.Uzņēmums...

Parakstīts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos

Septembra beigās SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) parakstīja līgumu ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo personu apvienību, kas sastāv no SIA „WESEMANN”, UAB „Edrija” un AS „Siguldas būvmeistars” par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastos. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas Savienības Kohēzijas...

Uzņēmumam “Saulkrastu komunālserviss” jauns vadītājs

Sākot ar šī gada oktobri, Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) vadīs Uldis Stunda.Atklāta konkursa rezultātā U.Stundas kandidatūra tika atzīta par piemērotāko uzņēmuma vadītāja amatam. U.Stundam ir ekonomista, vadībzinību un ēku apsaimniekotāja izglītība. Iepriekšējā U.Stundas darba pieredze saistīta...

Par lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijā

Tā kā daļai nekustamajiem īpašumiem, no kuriem lietusūdeņi tiek novadīti centrālajā kanalizācijas sistēmā, nav sakārtota lietusūdeņu novadīšana sistēma, tad sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” aicina iedzīvotājus un uzņēmējus apzināt situāciju savā īpašumā, un, ja tas nav izdarīts, sakārtot šo...

No post found

Scroll to top