Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, dezinfekciju, izmantojot hloru.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī būs pieļaujamās normas robežās, un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.
Informējam, ka šogad pirmā hlorēšana tiks uzsākta 15. maijā un turpināsies līdz mēneša beigām.
Nākamā dezinfekcija plānota šī gada septembrī.

Scroll to top